Статистика України

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

2005, № 2 (29)

Видається з 1998 року

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

 
Васєчко О.О. Побудова і використання індексу обороту у статистиці промисловості 4
Гладун О.М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення 8
Гончар О.В. Проблема виявлення та врахування екстремальних елементів сукупності (на прикладі вибіркового обстеження малих підприємств сфери нефінансових послуг) 13
Ковтун Н.В. Особливості багатомірної періодизації показників інвестиційної діяльності в умовах короткої динаміки 19
Остапчук Ю.М., Михайлов В.С. Перспективи впровадження індексів зовнішньої торгівлі в Україні 24
Саріогло В.Г. Оцінювання статистичної ефективності окремих етапів вибіркових обстежень населення 27
Столяров Г.С. Методологічні засади статистичного дослідження процесів інформатизації в Україні 32

Статистика та економіка, аналіз

Верба Д.В. Аналіз впливу створення робочих місць на динаміку продуктивності праці в економіці України протягом 2001 – 2003 рр. 36
Дячек В.І. Оновлення машинно-тракторного парку України за рахунок іноземних кредитів під гарантії Уряду. 42
Камінська Т.М. Про здатність сучасної медичної статистики відображати реформи в охороні здоров’я 45
   

Ринкова економіка: статистичний аналіз та прогнози

 
Власюк В.С., Шпирко В.В., Крехівський І.О. Прогнозування обсягів внутрішнього ринку готового прокату чорних металів в Україні 50
Єлісєєва О.К. Методологія прогнозування цінової кон’юнктури ринку на основі статистичних та евристичних методів 56
   

Регіональна статистика

 
Ігнатов С.Н. Соціально-економічне становище в сільській місцевості Вінницької області та його вплив на ринок праці 63
Суперсон В.І. Моніторинг соціально-економічного стану регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури (продовження) 69
   

Удосконалення обліку та звітності

Пономаренко Д.В. Питання комплексного відображення інвестиційної діяльності в статистичній звітності. 74
   

Державне управління

 
Беззубко Л.В. Про створення механізму державного управління колективними трудовими конфліктами 80
Кіндзерський С.А. Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення. 84
Левченко М.О. Напрями формування особистості, зорієнтованої для служби у Збройних силах України на сучасному етапі їх реформування 87
Міхаліна І.Г. Окремі аспекти техніко-технологічного забезпечення аграрної галузі України 90
Сохацька О.Є. Поняття та види організаційно-правових договорів, що укладаються органами місцевого самоврядування 93
   
Нові видання 98
Хроніка 100
Анотації 102