Анотації

  

Л.Ф. Волохова, О.Ф. Євсєєнко

Методологічні засади системного аналізу фондового ринку

В роботі визначені суттєві ознаки системифондовий ринок” та обґрунтована її ефективність. Запропонована блок-схема програмно-цільової моделі соціально-економічних взаємозв’язків з визначенням місця фондового ринку.

 

Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун

Статистичні групування в аналізі інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності в Україні

В роботі розглянуті теоретичні засади побудови та особливостей використання групувань і класифікацій в статистичному аналізі інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності, а також обґрунтовано необхідність побудови групувань за різними ознаками, залежно від мети дослідження.

 

С.С. Герасименко

Cтатистика ефективності управління на макрорівні

У статті подано обґрунтування необхідності розробки та принципи побудови нової галузі статистики – статистики ефективності управління на макрорівні. Сформульовані завдання статистичного забезпечення аналізу ефективності управління та сформована його структура. Запропоновано в процесі аналізу ефективності управління на макрорівні враховувати вимоги системного підходу, що дозволить визначити внесок результатів діяльності окремих установ державного управління в формування рівня добробуту населення. Наведено можливі підходи до розв’язання проблеми, пов’язаної з оцінюванням ефективності діяльності державних установ, що виробляютьнеринкові” послуги.

 

Н.Ю. Скачек

Методологічні підходи до формування вибіркової сукупності тестових підприємств в аграрному секторі ЄС

В статті розглянуто принципи формування бази вибірки сільськогосподарських підприємств ЄС для проведення обстеження основних показників їх діяльності. Обґрунтовано необхідність використання стратифікованого відбору з урахуванням регіонів, розмірів сільськогосподарських підприємств та їх спеціалізації. Визначено проблеми та перспективи України щодо використання досвіду ЄС в сільському господарстві.

 

О.В. Варфоломєєв

Аналіз еволюції сезонності в динаміці реального ВВП в Україні

В статті обговорюються питання сезонного коригування часового ряду реального ВВП в Україні за період з січня 1996 по грудень 2004 року. На основі застосованих статистичних методів автор обґрунтовує необхідність вивчення можливої еволюції індексів сезонності макроекономічного показника, що вивчається. В динаміці фізичного обсягу реального ВВП в Україні виявлено чотири місяці, що характеризуються сезонним фактором, який змінювався протягом досліджуваного часового інтервалу.

.

Л.О. Збаразська, О.О. Чебанов

Оцінка структурних зрушень в економіці України в 2000 – 2003 рр. на основі порівняльної ресурсовіддачі

В роботі вдосконалюється спосіб розрахунку порівняльної ресурсовіддачі при вимірюванні міжгалузевих структурних зрушень. Наведено та проаналізовано результати оцінки значень цього показника для видів економічної діяльності України в 2000-2003 рр. З’ясовані основні тенденції структурних зрушень в українській економіці за вказаний період часу.

 

І.Г. Міхаліна

Актуальні проблеми розвитку лізингу в Україні

Лізингові операції – відносно молодий вид діяльності фінансових та страхових установ в ринковій економіці, але його запровадження та вдале використання є досить потужним альтернативним джерелом поповнення матеріально-технічного забезпечення. Стан аграрної галузі, зокрема матеріально-технічне забезпечення, потребує невідкладної адекватної державної політики щодо залучення іноземних лізингових інститутів і фінансових корпорацій та створення конкурентного середовища для розвитку вітчизняних лізингових фондів та підприємств.

 

Є.А. Носова

Роль інформації в плануванні та здійсненні маркетингових досліджень

Розглядається важливість інформації при проведенні маркетингових досліджень та наводиться її класифікація. Проведено експертизу наявних джерел інформації, виокремлено їх переваги та недоліки. Пропонуються напрями використання маркетингової інформації та аналізуються основні джерела її отримання. Вказано напрямки вдосконалення існуючих джерел інформації та появи нових на основі зарубіжного досвіду.

 

О.М. Олексійчук

Порівняльна характеристика джерел статистичної інформації про виконання Державного бюджету України

Стаття містить інформацію про існуючі джерела інформаційно-аналітичного забезпечення процесу дослідження виконання державного бюджету.

 

В.В. Попова

Статистичні аспекти визначення результативності макроекономічної діяльності

Обґрунтовується необхідність застосування критерію результативності для оцінки динаміки макроекономічного розвитку, наводиться методика виконання відповідних розрахунків. Пропонується модифікація системи статистичних показників з орієнтацією на визначення рівня результативності.

 

Ю.Г. Жуковська

Методологічні аспекти перегляду Класифікації основної продукції

Стаття присвячена розгляду концептуальних проблем, що постали перед спеціалістами різних країн світу під час перегляду Класифікації основної продукції (Central Product Classification – CPC), яка набуває чинності з 1 січня 2007 року.

 

Т.С. Клебанова, А.І. Талащенко, Л.С. Гур’янова

Порівняльний аналіз рівня соціально-економічного розвитку регіонів України

У статті розглядається комплекс моделей антисипативного управління, який дозволяє провести аналіз погроз стійкому функціонуванню та розвитку регіону та розробити комплекс засобів щодо їх попередження або мінімізації втрат, що викликані їх дією.

 

О.М. Мотузка

Законодавчі засади статистики міжнародної технічної допомоги

У статті представлено системний аналіз існуючої нормативно-правової бази щодо регулювання політики міжнародної технічної допомоги, проаналізовано сучасні програми допомоги Україні з боку Європейського Союзу, зокрема ТАСІС, наведено порівняльну характеристику систем надання технічної допомоги в Україні та Польщі, сформульовано та ви-кладено основні підходи до раціонального функціонування статистики міжнародної технічної допомоги.

 

Л.С. Пирожков

До оцінки впливу вступу до СОТ країни-апліканта на її торгові потоки: досвід Болгарії

У статті пропонується ефективний метод визначення змін торгових потоків країни-апліканта в результаті її вступу до СОТ.

 

В.І. Дячек

Порівняльна характеристика процесу вироблення державної політики

і прийняття урядових рішень у Польщі та Україні

У статті досліджується здійснення державної політики Уряду Польщі щодо інтеграції в Європейський Союз, а також досягнення України в цьому напрямі.

 

Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, Л.А. Пашко, В.В. Новак

Неурядові організації як визначальна ознака демократичності суспільства

У статті аналізується теоретична роль неурядових організацій, а також стверджується, що демократизація суспільства залежить від їх успішного функціонування.

 

О.І. Павлов

Концептуальні засади розвитку соціальної сфери села в умовах його реформування

У статті проаналізовано заходи держави з удосконалення соціально-культурного та побутового обслуговування сільського населення, розвитку соціальної інфраструктури села. Викладено авторське бачення концептуальних засад розвитку соціальної сфери села в умовах його реформування.

 

М.Г. Ситник

Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів

Обґрунтовано положення, що процеси глобалізації руйнують основи державного суверенітету в усіх його вимірах: політичному, економічному та ін., суттєво впливають на еволюцію національних політичних інститутів. Показано, що їх руйнівна дія зачіпає структурно-функціональні аспекти державності та її системні основи. Охарактеризовано чинники, які впливають на цей процес. Визначено напрям подальших досліджень впливу процесів глобалізації на еволюцію державного суверенітету та національних політичних інститутів.