Статистика України

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

2005, № 3 (30)

Видається з 1998 року

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

 
Волохова Л.Ф., Євсєєнко О.Ф. Методологічні засади системного аналізу фондового ринку 4

Галицька Е.В., Ковтун Н.В. Статистичні групування в аналізі інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності в Україні

7
Герасименко С.С. Статистика ефективності управління на макрорівні 11

Скачек Н.Ю. Методологічні підходи до формування вибіркової сукупності тестових підприємств в аграрному секторі ЄС

16

Ринкова економіка: статистичний аналіз та прогнози

 
Варфоломєєв О.В. Аналіз еволюції сезонності в динаміці реального ВВП в Україні 22

Збаразська Л.О., Чебанов О.О. Оцінка структурних зрушень в економіці України в 2000 – 2003 рр. на основі порівняльної ресурсовіддачі

26
Міхаліна І.Г. Актуальні проблеми розвитку лізингу в Україні 31
Носова Є.А. Роль інформації в плануванні та здійсненні маркетингових досліджень 36

Олексійчук О.М. Порівняльна характеристика джерел статистичної інформації про виконання Державного бюджету України

42
Попова В.В. Статистичні аспекти визначення результативності макроекономічної діяльності 47

Розробка та впровадження класифікаторів і стандартів

 
Жуковська Ю.Г. Методологічні аспекти перегляду Класифікації основної продукції 54

Регіональна статистика

 

Клебанова Т.С., Талащенко А.І., Гур’янова Л.С. Порівняльний аналіз рівня соціально-економічного розвитку регіонів України

57

Міжнародні організації, програми та проекти

 
Мотузка О.М. Законодавчі засади статистики міжнародної технічної допомоги 61

Пирожков Л.С. До оцінки впливу вступу до СОТ країни-апліканта на її торгові потоки: досвід Болгарії

65

Державне управління

 

Дячек В.І. Порівняльна характеристика процесу вироблення державної політики і прийняття урядових рішень у Польщі та Україні

71

Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Пашко Л.А., Новак В.В. Неурядові організації як визначальна ознака демократичності суспільства

73
Павлов О.І. Концептуальні засади розвитку соціальної сфери села в умовах його реформування 77

Ситник М.Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів

81
   
Хроніка 85
   

Нові видання

 

Парфенцева Н.О. Крок на шляху до ефективної економіки. (До виходу в світ навчального посібника “Система національних рахунків”)

88
   
Анотації 89