Анотації

 

Н.В. Ковтун

Система критеріїв та показників ефективності інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності

У статті надано обґрунтування розбіжностей між показниками ефективності та критерієм ефективності інвестування, а також побудована система показників ефективності інвестування, яка дозволяє оцінювати результативність інвести-ційного процесу та інвестиційної діяльності на мікро-, мезо- і макрорівнях.

 

К.Є. Чистенко

Досвід побудови агрегованого індексу інфляції в умовах перехідної економіки

У статті досліджено дискусійні аспекти формування агрегованого індексу інфляції, обумовлено необхідність його розрахунку в сучасних умовах та запропоновано модифікований варіант агрегованого індексу інфляції стосовно Білорусі.

 

О.В. Дьяченко

Проблеми контролю якості та достовірності статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами

У статті всебічно аналізуються причини помилок, які виникають при зборі та обробці інформації, наведено приклади закордонного досвіду з питання підвищення якості статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами. Окремою складовою статті є аналіз факторів розходжень в обліку даних торговельних країн-партнерів, їх виявлення методом “дзеркальної статистики”.

 

С.Ш. Мовламов, Ш.А. Аббасова

Аналіз сталості соціально-економічного розвитку Азербайджану

Використовуючи факторний аналіз, автори статті досліджують сталість соціально-економічного розвитку Азербайджану за останні десять років (1995-2004 рр.). Показники, що розглядаються, поділено на три групи: економічні, соціальні та екологічні. Факторний аналіз проведено з використанням пакету статистичного програмного забезпечення SPSS і застосуванням методу головних компонент. Отримані результати свідчать про пріоритет екологічних показників у забезпеченні сталого розвитку суспільства.

 

О.В. Муха

Економетричний аналіз і прогнозування інфляції на сучасному етапі в Республіці Білорусь

У статті досліджується вплив різних факторів на динаміку інфляції в Республіці Білорусь. На основі економетричного моделювання отримано кількісну оцінку впливу інфляційної інерції, грошових агрегатів, валютного курсу, заробітної плати, обсягу промислового виробництва, а також “системного ефекту“ на рівень інфляції. Отримана економетрична модель є стабільною і має хороші прогностичні властивості, що дозволяє використовувати її для короткострокового прогнозування інфляції в білоруській економіці.

 

К.О. Прокопенко

Деякі аспекти впливу сільського господарства на платіжний та зовнішньоторговельний баланси

У роботі розглянуто вплив сільського господарства на стан платіжного та зовнішньоторговельного балансів країни та структурні зміни, що відбулися за останні роки. Також висвітлено деякі позитивні та негативні наслідки вступу України до Світової організації торгівлі для сільського господарства.

 

В.Є. Скляренко

Визначення статистичних залежностей прогнозних показників

від окремих факторів при споживанні та виробництві лікарських препаратів

У статті наводиться система розрахунків прогнозів показників обсягів виробництва ліків і лікарських засобів, а також коефіцієнтів впливу кожного фактора на показник, що дає змогу використати їх для розробки державних управлінських рішень. Ці методи базуються на використанні статистичних даних і регресії.

 

І.О. Курило

Статистичне дослідження гендерних особливостей соціально-економічної структури населення

У статті досліджується гендерна специфіка соціально-економічної структури населення на матеріалах першого Всеукраїнського перепису населення, вибіркового обстеження населення з питань економічної активності, обстеження умов життя домогосподарств та даних статистичної звітності підприємств і організацій. З використанням спектра статистичних методів і показників аналізуються гендерні особливості освітнього рівня, професійної та галузевої структури зайнятості населення України, гендерні розбіжності щодо рівня доходів і заробітної плати, а також їх чинники.

 

А.В. Маліков

Особливості прогнозування розподілу населення України за доходами

Стаття присвячена розробці теоретико-методологічних аспектів та практичних підходів до прогнозування розподілу населення України за доходами. Автор також представляє прогноз розподілу населення за середньодушовими доходами до 2008 року.

 

В.С. Герасименко

Принципи побудови та структура статистичного забезпечення ефективного управління суб’єктом підприємницької діяльності

Стаття містить викладення результатів дослідження щодо шляхів підвищення ефективності управління суб’єктами підприємницької діяльності (СПД). Обґрунтовується необхідність за умов ринкової економіки створення для кожного СПД відповідного статистичного забезпечення, в якому передбачається розглядати СПД як економічну систему і використовувати для аналізу його діяльності відповідні статистичні методи. Викладено принципи побудови такого статистичного забезпечення.

 

М.М. Жилєнкова

Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України

У статті обґрунтовано нові теоретичні та практичні підходи до побудови системи показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України.

 

М.В. Щурик

Оренда як напрям оптимізації земельних ресурсів сільського господарства Карпатського макрорегіону

У статті зазначено, що оренда земель в Карпатському макрорегіоні спричинена земельною реформою в сільському господарстві. Показано, що розвиток орендних відносин не забезпечує оптимізації відтворення земельних ресурсів. Основними причинами гальмування оренди земель в Карпатському макрорегіоні виступають: недостатнє законодавче забезпечення, висока орендна плата, строки оренди, малоземелля.

 

О.О. Васєчко, Є.М. Жуйкова

Підходи до оцінки якості статистичних спостережень за підприємствами

Авторами розглядається проблема організації контролю та методів вимірювання якості статистичного обстеження.

 

М.В. Пугачова

Забезпечення якості даних статистичного обстеження ділової активності підприємств

У статті вперше у вітчизняній статистиці аналізуються з точки зору забезпечення якості даних основні риси обстежень ділової активності (кон’юнктурних обстежень, КО), анкети та основні показники, питання формування вибіркових сукупностей для різних галузей економіки та організаційна схема проведення КО. Також оцінюються економічна ефективність і фінансові витрати для підтримання належної якості інформації. Аналізуються основні аспекти взаємодії з респондентами та користувачами інформації, отриманої з обстежень, з точки зору забезпечення її якості. Окремо розглянуті питання  якості даних та використання інформації з обстежень.

 

Т.І. Биркович

Поняття дипломатії та дипломатичної служби

У статті розкриваються поняття дипломатії та дипломатичної служби. Розглядається розвиток дипломатичної служби як складової державної служби України в системі державного управління.

 

М.М. Білинська., В.М. Рудий, В.І. Семенюк

Державна акредитація закладів охорони здоров’я в Україні: аналіз сучасного стану законодавчого забезпечення

Стаття присвячена аналізу законодавчого забезпечення чинної процедури державної акредитації закладів охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано основні міжнародні документи, на яких базується акредитація відповідних закладів в Європейському Союзі. Окреслено проблеми чинної процедури акредитації, запропоновано варіанти прийняття управлінських рішень з метою подолання цих проблем.

 

К.В. Кузнєцов

Міжнародні податкові договори та тіньова економіка

У статті розглядаються можливості держави щодо боротьби з тіньовими схемами мінімізації податкових платежів в контексті діючих міжнародних податкових договорів.

 

О.В. Міногін

Організація військово-технічного співробітництва з іноземними державами: зарубіжний досвід

У статті аналізується досвід Російської Федерації, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Китайської Народної Республіки щодо державного підходу до організації взаємодії органів влади для розвитку міжнародного військово-технічного співробітництва.

Враховуючи сучасний стан справ у цьому питанні, зроблені автором висновки мають теоретичне і практичне значення і можуть бути впроваджені під час організації міжнародного військово-технічного співробітництва в Україні для підвищення її ефективності.

 

Х.В. Хачатурян

Методологічні основи дослідження та впровадження управлінських інновацій

У статті проведено аналіз методологічних основ впровадження інновацій в систему вітчизняного державного управління. Досліджено теоретико-методологічні основи інновацій в елементах системи державного управління.