Анотації

 

О.О. Васєчко, М. Гран-Реомм, А.В. Шикуленко

Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств

У статті авторами пропонуються індикатори якості, як інструмент, що дозволяє оцінювати якість статистичного реєстру та окремих його складових, порівнювати отримані результати між собою та відстежувати тенденції зміни якості у динаміці. Представлено результати експериментальних розрахунків індикаторів та їх аналіз. Дослідження проводиться як для реєстру в цілому, так і на рівні окремої секції.

 

О.М. Гладун

Питання класифікації вибірок

У статті розглядаються питання класифікації формування вибірок за різними ознаками. Наводяться переваги та недоліки різних процедур формування вибіркових сукупностей.

 

Т.І. Олійник

До проблеми індексного аналізу динаміки продуктивності праці в сільському господарстві

Розглянуто теоретичні засади впливу структурних зрушень у витратах праці при виробництві окремих видів продукції на продуктивність праці в цілому по галузях, а також врахування даного фактора за допомогою існуючої системи індексного аналізу. Запропоновано методику обчислення впливу структурних змін у галузевій структурі витрат праці та розміру впливу цих змін на динаміку вартісних показників продуктивності праці.

 

Л.О. Попова

Основні етапи статистичного моніторингу цін у будівництві на базі кількісної та якісної інформації

У статті подані основні етапи статистичного моніторингу цін у будівництві на базі якісної та кількісної інформації квартальної та річної періодичності. Автор доводить, що тільки поєднання інформації кількісного та якісного характеру суттєво підвищить якість та повноту отриманих результатів. Для отримання інформації якісного характеру щодо цін у будівництві запропоновано використовувати дані кон’юнктурних обстежень (КО) промисловості будівельних матеріалів, будівництва та торгівлі будівельними матеріалами. Інформація, отримана з КО, має квартальну періодичність, у зв’язку з чим виникає потреба в переході від цієї інформації до річної для порівнянності даних КО зі статистичними даними.

 

В.К. Данилко

Ліси і стан довкілля: еколого-статистичний аспект

У статті проаналізовано сучасний стан справ у сфері лісокористування в Україні. Із застосуванням удосконаленої інформаційної бази лісової галузі пропонується здійснювати ефективне управління процесом раціонального використання лісового фонду країни.

 

Д.Л. Єрін

Статистичні аспекти оцінювання платоспроможності країни

У статті розкрито сутність, теоретичні передумови і методологічні засади оцінювання платоспроможності за допомогою інтегральної оцінки, сконструйованої на основі моделі головних компонент.

 

О.М. Олексійчук

Статистичні показники виконання державного бюджету України

Стаття містить інформацію про складові системи статистичних показників виконання державного бюджету України, особливості їх формування на кожному з етапів бюджетного процесу.

 

В.В. Попова

Динаміка структури ВВП України

У статті наводяться результати дослідження зміни структури доходної і видаткової частини валового внутрішнього продукту України. Нарощування кількісних параметрів національної економіки відбувається без урахування якісних змін, що спричиняє значні диспропорції в макроекономічній системі. При розробці механізмів державного регулювання необхідно спиратися на параметр результативності, який враховує не тільки ефективність суспільного виробництва, а й зміну добробуту населення.

 

Ю.М. Харазішвілі

Класична модель функції сукупної пропозиції в контексті кейнсіанської теорії

У статті розглядається задача побудови моделі функції сукупної пропозиціїзалежності реального ВВП від зміни загального рівня цін. Використовується класична функція Кобба-Дугласа в кейнсіанській інтерпретаціїрівень цін впливає на економічну активність. Обчислюються оптимальний попит на працю, пропозиція праці, повна зайнятість, природний рівень безробіття, виробничий капітал і потенційний ВВП.

 

В.Д. Котельников

Регіональна статистика: між інформаційними потребами та можливостями

Стаття присвячена проблемі удосконалення системи інформаційного забезпечення регіонального управління. Аналізуються можливості територіальних органів державної статистики задовольняти інформаційні потреби на місцях. Сформульовані пропозиції щодо організації муніципальної статистики та формування системи показників регіональної статистики.

 

В.І. Суперсон

Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України

У статті розглянуто напрямки забезпечення продовольчої безпеки країни в національному масштабі, а також заходи, проведення яких гарантує стабілізацію виробництва у різних регіонах, галузях і сферах АПК, та формування у перспективі такої системи виробничих і суспільних відносин, яка забезпечила б стабільний розвиток цього процесу на всіх рівнях.

 

М.В. Щурик

Економетричне моделювання та прогноз землекористування господарств населення у Карпатському макрорегіоні

Автор стверджує, що земельна реформа в Карпатському макрорегіоні спричинила швидке зростання обсягу площі ріллі у підпорядкуванні господарств населення. Збільшення земельної площі позитивно вплинуло на розвиток аграрного сектору макрорегіону. У перспективі зазначена тенденція збережеться.

 

М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська

Врахування нестаціонарності часових рядів при прогнозуванні макроекономічних показників за методом фільтра Калмана

Дана стаття є продовженням циклу статей, присвячених питанням прогнозування макроекономічних показників із застосуванням фільтра Калмана.

 

І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова

Європейське інноваційне табло: система індикаторів інноваційного розвитку

У статті розглянуто нову систему індикаторів Європейського інноваційного табло (ЄІТ), досліджується можливість її використання для України, проаналізовано стан інноваційного розвитку країн ЄС, США та Японії.

 

Т.І. Лумпова

Сучасні напрямки створення інтегрованих інформаційних систем у статистиці

У статті надається огляд запропонованої Євростатом архітектури інформаційної системи, наводяться приклади використання принципів побудови корпоративної інтегрованої статистичної інформаційної системи для статистичних управлінь Німеччини, Хорватії і Польщі, а також застосування цього досвіду при розбудові статистичної інформаційної системи для дослідження ринків товарів і послуг, яка створюється в Київському національному торговельно-економічному університеті.

 

Н.Г. Клименко

Надзвичайні ситуації як об’єкт управління

Розглянуто особливості надзвичайних ситуацій як об’єкта управління. Здійснено порівняння існуючих визначень поняттянадзвичайна ситуація” та на підставі цього запропоновано його уточнення. Розглянуто причини виникнення надзвичайних ситуацій, стадії їх розвитку, а також існуючі класифікації надзвичайних ситуацій. Для обґрунтування актуальності дослідження проаналізовано динаміку виникнення надзвичайних ситуацій в Україні та Російській Федерації. Визначено завдання для подальшого дослідження.

 

Н.В. Луговенко

Роль держави у створенні ефективного механізму захисту пенсійних активів від ризиків пенсійних втрат

Здійснення накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні пов’язано з інвестуванням пенсійних активів як в економіку нашої держави, так і за її межі. Відомо, що будь-яка інвестиційна діяльність пов’язана зі всебічними ризиками, і держава, в особі органів місцевого самоврядування, контрольних і ревізійних служб, аналітичних відділів Пенсійного фонду України, повинна не тільки здійснювати моніторинг економічних ризиків, а й розробити ефективну систему ідентифікації ризиків для удосконалення діючого механізму відносин усіх учасників інвестиційного процесу.

 

І.Г. Міхаліна

Проблеми адаптації аграрного бізнесу України до правового поля ЄС

Європейський вибір державної політики та способу ведення господарської діяльності підприємств України потребує невідкладних заходів щодо адаптації законодавства нашої держави до законодавства ЄС. Пріоритетного напряму при цьому має набути адаптація до законодавства ЄС у сфері внутрішнього ринку з метою створення зони вільної торгівлі з ЄС та укладення угоди про сусідство.

 

Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук, Л.Л. Прокопенко

Проблеми реформування системи професійного навчання державних службовців у контексті європейського вибору України

У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розглядаються проблеми і шляхи реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні.

 

Р.М. Плющ

Перспективні напрями розвитку організаційних структур місцевого самоврядування

Розглянуто напрями розвитку організаційних структур, які забезпечують швидку реакцію на зміни внутрішнього і зовнішнього оточення органу місцевого самоврядування, скорочення циклу від прийняття рішення до його реалізації, високу якість надання послуг членам територіальної общини з врахуванням їх побажань, швидке впровадження нових технологій, творчий і новаторський підхід.

 

Х.В. Хачатурян

Системний підхід до застосування ринкових технологій у державному управлінні

У статті обґрунтована необхідність застосування ринкових технологій управління в діяльності органів державної влади. Проаналізовані основні компоненти системи маркетингу в державному управлінні.

 

Е.В. Чекотовський

Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки

Предметом статті є розгляд і вивчення питань, пов’язаних зі змістом навчальної програми дисципліниІсторія статистики”. Критично розглядаються існуючі підходи до періодизації історії статистики, а також напрямки її вивчення. Запропоновано два варіанти програми цієї дисципліни, розраховані відповідно на студентів, що навчаються за програмою підготовки бакалавра і магістра.