Анотації

 

І.М. Жук, В.С. Михайлов Я.В. Поплюйко

Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні

У статті наведено методичний підхід до вибору і розрахунків показників оцінки фінансового стану підприємств України на регіональному та державному рівнях. Методичний підхід ґрунтується на системі з тринадцяти відносних фінансових коефіцієнтів, що розраховуються як середня величина від кількості підприємств регіону. Проаналізовано фінансовий стан підприємств деяких регіонів України.

 

І.В. Калачова, О.А. Рудич

Використання соціологічних даних при здійсненні соціального моніторингу

Стаття присвячена викладенню методологічних підходів до формування соціального моніторингу і в цьому зв’язкувикористанню соціологічних даних як одного з джерел даних соціальної статистики. Сучасне бачення співвідношення об’єктивного й суб’єктивного як одного з принципів соціальної політики має полягати в тому, щоб такі важливі складові суб’єктивного, як соціальна активність людини, здатність її до цілеспрямованої соціальної мобільності, зрілість її суспільної свідомості розглядалися не як другорядні показники, а як важливі індикатори при здійсненні відповідного моніторингу. На прикладі таких складових людського капіталу, як освіта та здоров’я, досліджуються стан та тенденції в цих сферах з використанням даних двох соціологічних моніторингів.

 

О.В. Царук

Макроекономічні ефекти державного боргу як об’єкт статистичного вивчення

Розглянуто основні теорії державного боргу. Визначено сутність макроекономічних ефектів державного боргу, проведено їх групування відповідно до їх прояву у коротко- та довгостроковому періодах. Запропоновані напрямки вдосконалення методики статистичного вивчення ефектів державного боргу.

 

В.І. Дячек

Застосування імітаційного моделювання для визначення ефективності використання сільськогосподарської техніки

Розглядається питання визначення ефективності використання техніки в різних умовах виробництва сільськогосподарської продукції методом імітаційного моделювання на основі статистичних моделей залежності продуктивності машин і витрачання палива від урожайності сільськогосподарських культур.

 

А.І. Корнієнко

Економіко-статистичний аналіз міжбюджетних трансфертів в Україні

У статті висвітлюється економічна сутність та досліджуються основні види міжбюджетних трансфертів в Україні. Проводиться статистичний аналіз динаміки та структури міжбюджетних трансфертів, який показує позитивні та негативні сторони трансфертної політики держави.

 

О.В. Литовка

Статистика утворення відходів виробництва та поводження з ними в Україні

У статті розглянуто питання паспортизації відходів виробництва в Україні, відображено аналіз даних щодо поводження з відходами І-Ш класів небезпеки у 2005 році та динаміку їх утворення упродовж останніх шести років.

 

Ю.І. Прилипко

Оцінка обсягів незареєстрованої економічної діяльності у сферах освіти та охорони здоров’я

У статті розглядається проблема незареєстрованої економічної діяльності (тіньової) у сферах освіти і охорони здоров’я. Запропонована методика статистичної оцінки такої діяльності, яка базується на рекомендаціях Євростату з урахуванням типів такої діяльності.

 

Л.О. Чорна

Методологічні засади обґрунтування довгострокових цінових рішень на підприємствах

У роботі визначені основні об’єкти обґрунтування довгострокових цінових рішень, що спрямовані на реалізацію обраної стратегії ціноутворення на підприємствах. Запропонована блок-схема проведення розрахунків рівня роздрібних цін підприємства, що характеризує основну спрямованість конкретного виду його стратегії ціноутворення.

 

М.І. Шенкаренко, О.М. Кузнецова

Винахідницька діяльність в Україні: тенденції розвитку

У статті розглянуті питання розвитку винахідницької діяльності в Україні протягом 2000-2005 рр., проведено порівняльний аналіз винахідницької активності національних заявників в розрізі регіонів, органів державного управління, видів економічної діяльності, визначені пріоритетні напрями патентування національними та іноземними заявниками відповідно до системи групування класів Міжнародної патентної класифікації (МПК).

Окремо розглянуто діяльність підприємств, що належать до  галузей економіки з найбільшою винахідницькою активністю, – наукових організацій і закладів освіти, визначені пріоритети для зазначених заявників.

 

Л.А. Сошникова

Напрямки вдосконалення обліку природоохоронної діяльності як екологічної складової в СНР

У роботі розглянуто проблеми та можливі напрямки вдосконалення системи обліку природоохоронних витрат, які дозволяють не тільки підвищити об’єктивність оцінки фактичного обсягу природоохоронної діяльності та споживання природних ресурсів, але й створити методичну та інформаційну основу для подальшої інтеграції систем економічних та екологічних показників з метою визначення екологічно скоректованих макроекономічних показників.

 

Т.І. Биркович

Система органів зовнішніх зносин України та принципи їх діяльності

У статті розглянуто систему органів зовнішніх зносин та принципи їх діяльності в сучасний період.

 

О.В. Виноградов

Державне управління багатоканальним фінансуванням закладів охорони здоров’я

На сучасному етапі розвитку охорони здоров’я медичні заклади використовують різні джерела компенсації витрат на надання медичних послуг. Цю систему характеризують як багатоканальну. Однак не всі форми фінансових надходжень, незважаючи на свою привабливість, набули розвитку в охороні здоров’я. З метою дослідження привабливості різнома-
нітних джерел фінансування в роботі проводиться аналіз прийняття рішень на рівні управління щодо запровадження тих чи інших додаткових джерел.

 

Д.В. Карамишев

Державні механізми формування бюджетних відносин у галузі охорони здоров’я в Україні

Розглянуті основні напрямки бюджетної політики в галузі охорони здоров’я, а також визначені державні механізми формування та виконання бюджету в системі охорони здоров’я. Обговорюється важливість бюджетної політики в галузі охорони здоров’я для здійснення ефективного регулюючого впливу держави на соціально-економічні процеси в українському суспільстві на сучасному етапі перетворень.

 

А.О. Краснейчук

Взаємовідносини “консультант-клієнт” у процесі консультування органів державного управління

Стаття присвячена проблемам консультування, які є достатньо новими для наукових досліджень у державному управлінні України. Обґрунтована необхідність залучення консультантів в структурні підрозділи органів державного управління, визначені помилки, можливі при виборі моделі консультування, охарактеризована сутністьконсультантсько-клієнтськихвідносин.

 

О.С. Максимчук

Основні напрями і завдання розвитку пенсійної системи у середньостроковій перспективі

Стаття присвячена проблемам пенсійного забезпечення, перспективним завданням активізації пенсійної реформи, а також заходам державної політики в цій сфері.

 

Р.М. Плющ

Організаційна взаємодія органів місцевого самоврядування

Доведено, що організаційна взаємодія органів місцевого самоврядування та підприємств, які знаходяться на відповідній території, є важливим чинником успішного просування шляхом глибинних системних соціально-економічних перетворень. За результатами дослідження ідентифіковано загальні правила успішності партнерських стратегій та сформульовано дванадцять принципів з удосконалення співпраці. Запропоновано шість ключових чинників, що визначають успіх добровільних об’єднань, систематизовані причини, які частіше всього призводять до невдачі. Розроблено загальні рекомендації, що стосуються підготовки, утворення добровільного об’єднання, і підтримки його життєздатності.

 

М.І. Рудакевич

Етико-психологічні засади формування етичної поведінки державних службовців у професійній діяльності

У статті представлено етико-психологічний аналіз професійної діяльності державних службовців на засадах спільної діяльності.

 

Е.В. Чекотовський

Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки

Предметом статті є розгляд і вивчення питань, пов’язаних зі змістом навчальної програми дисципліниІсторія статистики”. Критично розглядаються існуючі підходи до періодизації історії статистики, а також напрямки її вивчення. За-
пропоновано два варіанти програми цієї дисципліни, розраховані відповідно на студентів, що навчаються за програмою підготовки бакалавра і магістра.