Анотації

 

О.В. Дьяченко

Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні

У статті аналізується система збирання та обробки статистичних даних у колишньому СРСР, розглядаються сучасні питання організації статистичних спостережень за зовнішньою торгівлею товарами, наведено методологічні аспекти проведення суцільного та вибіркових спостережень, які використовуються при складанні статистики зовнішньої торгівлі в Україні.

 

Н.О. Михайлюк

Інформаційно-статистична база пасажирського автомобільного транспорту та напрями її вдосконалення

У статті розглядаються джерела отримання інформації щодо функціонування ринку пасажирських автомобільних перевезеньстатистична інформація та адміністративні дані, їх використання та напрямки удосконалення інформаційно-статистичної бази пасажирського автотранспорту.

 

О.Б. Саліхова

Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами:

проблеми  методології та практики статистичного обліку в Україні

У статті надано авторське визначення поняттявисокі технології”. У практиці статистики зовнішньої торгівлі рекомендовано використання продуктового підходу до оцінки дифузії високих технологій, сформовано Перелік високотехнологічних продуктів за УКТ ЗЕД, що дозволило визначити обсяги та структуру зовнішньої торгівлі України за цією категорією товарів.

 

О.В. Царук

Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами:

статистика державного боргу та дефіциту бюджету

Розглянуто стандарти статистики державних фінансів МВФ та ЄС. Визначено загальні відмінності в методології обчислення державного боргу та обліку державних коштів, що застосовується в Україні та прийнята МВФ і ЄС. Визначено напрямки гармонізації статистики державних фінансів в Україні з міжнародними стандартами.

 

В.К. Данилко, Н.А. Козорез

Екологічні податки в Україні: статистичний аспект

Розглядаються методологічні проблеми екологічного оподаткування в Україні. Розкрито сутність екологічних податків як складової економічного управління природокористуванням, охарактеризовано їх функції. Здійснено аналіз надходження екологічних зборів в Україні.

 

А.В. Золотаревський

До питання розвитку провайдингу в Україні

Стаття присвячена проблемам розвитку провайдингу в Україні. Проаналізовано ефективність діяльності вітчизняних підприємств-провайдерів. Висвітлені основні причини недостатньо ефективного розвитку ринку провайдингових послуг.

 

Л.О. Катріх, Л.Г. Миронова, О.М. Марюта

Статистичне планування та раціональне управління

основними виробничими ресурсами підприємства в умовах невизначеності

У статті запропоновано методику вибору найбільш ефективного впливу для виробничо-економічного об’єкта. Кількість впливів залежить від виробничо-економічної моделі Кобба-Дугласа. Ця методика розглядається на прикладі одного з виробничих підприємств України і може бути використана на будь-якому підприємстві.

 

О.О. Москвін

Експериментальний розрахунок таблицівитрати-випуск” у порівнянних цінах

Стаття підготовлена за результатами досліджень, проведених спеціалістами Держкомстату України, щодо розрахунку таблиці витрати-випуск у порівнянних цінах відповідно до міжнародних стандартів системи національних рахунків. Результати роботи дають важливу інформацію для комплексного аналізу структури національної економіки, міжгалузевих зв’язків, наслідків зміни цін, вартісних пропорцій, прогнозування економічних процесів, визначення ефективності економіки України і перспектив її подальшого розвитку.

 

О.В. Муха, Н.К. Сакович

Вплив адміністративного регулювання цін і рівня монополізації на інфляцію в Білорусі

Стаття присвячена аналізу впливу адміністративного регулювання цін та рівня монополізації на стан інфляційних процесів у Білорусі. На основі виключення зі складу споживчого кошика позицій, що регулюються адміністративно (товарів і послуг, ціни на які регулюються державою) розраховано показникчистої інфляції” (“net inflation”) у 2003–
2005 рр. Проведено кількісну оцінку ступеня впливу адміністративної, сезонної і базової складових на інфляцію в Білорусі на сучасному етапі. Крім того, здійснено розрахунок величини накопиченого інфляційного потенціалу в Білорусі.

 

Ю.М. Харазішвілі, О.О. Любіч

Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні

Розглядається задача аналізу впливу підвищення цін на газ для промислових споживачів та домашніх господарств на основні макроекономічні показники. Запропоновано науково обґрунтований підхід до дослідження такого впливу за допомогою детермінованої аналітичної моделі загальної економічної рівноваги. Визначено кількісний вплив підвищення цін на газ на ВВП, темпи росту, інфляцію і споживання.

 

О.Г. Янковой, О.І. Яшкіна

Прогнозування взаємопов’язаних показників соціально-економічного розвитку України

У статті наведено теоретичні дослідження та практичні розробки методів прогнозування взаємопов’язаних показників соціально-економічного розвитку України. Введено класифікацію економічних показників всіх рівнів управління. Запропоновано схему здійснення системного прогнозу.

 

І.В. Калачова

Управління соціальними процесами за системою показників “статус – контекст – реакція

Стаття присвячена розгляду концептуальних та методологічних підходів до розробки системи показників для управління соціальними процесами. Представлено соціально-економічний блок показників сталого розвитку як один із перших з точки зору характеристики як об’єкта діяльності, так і можливого впливу на цю діяльність. Наведено перелік показників в рамках фундаментальних цілей соціальної політики з точки зору управління відповідними процесами, а саме: самозабезпеченість, справедливість, здоров’я та соціальна згуртованість.

 

О.Ю. Мірошниченко

Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу

У статті адаптовано апарат та процедури кластерного аналізу для оцінки рівня життя населення країн СНД. Надано порівняльну оцінку життєвого рівня країн Співдружності з використанням агломеративного методу кластерного аналізу та методу k-середніх.

 

О.С. Коровченко

Інформаційне забезпечення нового облікового механізму оплати праці

У статті розглядається проблематика в сфері інформаційного забезпечення обліку оплати праці в нових умовах господарювання та пропонуються шляхи удосконалення існуючої методології.

 

В.І. Биркович

Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України

У статті розкриваються поняття туризму. Аналізується практика, пропонуються корисні та теоретично обґрунтовані пропозиції щодо реформування туристичних організацій в регіонах.

 

Р.В. Войтович

Глобальна держава як альтернатива національної держави в сучасних умовах суспільного розвитку

У статті здійснено концептуальний аналіз сутності та особливостей становлення та функціонування глобальної держави як альтернативи національної держави в умовах глобалізації. Відповідно до цього визначено зміст внутрішньої та зовнішньої політики, проаналізовано антиномічність співвідношення глобальної та національної держав, класифіковано принципову відмінність базових цінностей функціонування глобальної та національної держав, визначено роль права у взаємовідносинах національних держав в умовах глобалізації, розкрито сутність формули міжнародного режиму та шляхи реалізаціїпаралельноїполітики в умовах глобалізації.

 

І.Г. Міхаліна

Організаційно-економічні механізми диверсифікації сучасного аграрного виробництва

Автор статті доводить, що вивчення передумов та впровадження організаційно-економічних механізмів диверсифікації господарювання забезпечить фінансово-економічну стабільність та розвиток агропромислових підприємств України і знизить ризики та виробничі втрати від частих змін та вимог аграрного ринку.

 

О.І. Павлов

Модель сільського розвитку в Україні та її відповідність стандартам Європейського Союзу

У роботі обґрунтована необхідність розробки моделі сільського розвитку, адекватної поліфункціональній природі сільських територій. Сформульовані засади сільського розвитку, визначена відповідність моделі сільського розвитку в Україні стандартам Європейського Союзу, вказані шляхи її подальшого впровадження.

 

Т.І. Пахомова

Державна служба як об’єкт системного розгляду

У статті розглядається державна служба з позицій системної методології. Зазначаються основні характеристики державної служби як відкритої системи.

 

Х.В. Хачатурян

Становлення соціально орієнтованого маркетингу як управлінського феномена

У статті визначено особливості історичного процесу становлення соціального маркетингу як управлінського феномена. Узагальнено характеристику основних етапів еволюції маркетингу та основних концепцій його дослідження.