Анотації

 

О.В. Гончар

Методологічні аспекти стратифікації сукупності

при вибірковому обстеженні малих підприємств сфери нефінансових послуг

Розглянуто питання стратифікації сукупності малих підприємств сфери послуг. Досліджуються властивості сукупності, основні та додаткові критерії стратифікації та умови укрупнення страт.

 

І.А. Жукович

Статистичне дослідження матеріально-технічної бази науки в Україні

У статті розглянуто розвиток статистики матеріально-технічної бази науки в Україні, проаналізовано в узагальненому вигляді проблеми та основні напрями її подальшого розвитку.

 

А.М. Назаренко

Розробка концептуальних засад взаємодії державного

та регіонального рівнів обробки інформації демографічної статистики на основі бази даних

Робота присвячена окремим питанням побудови концептуальних засад функціональної взаємодії державного та регіонального рівнів обробки інформації демографічної статистики на основі бази даних.

 

Ю.М. Остапчук, О.М. Драговоз

Зміни у методології розрахунку індексу споживчих цін

Стаття присвячена висвітленню змін у методології розрахунку індексу споживчих цін, проблемних питань та напрямів її вдосконалення.

 

М.В. Пугачова

Нові підходи до методології побудови та використання синтетичних індикаторів

для статистичного моніторингу економічних тенденцій

У статті надано короткий огляд композитних індикаторів, що використовуються для відстеження економічних тенденцій, визначення бізнес-циклів та побудови короткотермінових прогнозів макроекономічних показників та будуються на основі показників кон’юнктурних обстежень. Показано еволюцію індикатора економічних настроїв та його складових – індикаторів довіри у секторах економіки, які використовуються Комісією ЄС для макроекономічного аналізу та прогнозування. Запропоновано систему індикаторів, побудовану на базі показників українських кон’юнктурних обстежень, та показано їх задовільну якість.

 

В.Ф. Пікало

Концептуальні підходи до оцінки фінансового результату в системі статистики підприємств

У статті висвітлено основні концепції прибутку – синтаксичну, семантичну та прагматичну, які відображають відповідно структурний, інтерпретаційний та поведінковий підходи до визначення бухгалтерського прибутку, тобто правила його визначення та складу, зв’язок прибутку з іншими економічними категоріями.

 

Н.Ю. Скачек

Статистичний аналіз груп підприємств у сільському господарстві України

Статтю присвячено вивченню ролі окремих груп підприємств у статистиці сільського господарства. Зокрема, зосереджено увагу на групах підприємств, підрозділи яких займаються хмільництвом, виноградарством, вирощуванням цукрових буряків, зернових культур, свинарством. Визначено, що процеси укрупнення характерні для виробництва як продукції рослинництва, так і тваринництва. Зроблено акцент на необхідності розробки методологічного забезпечення статистики груп підприємств та проведенні подальших досліджень їх діяльності.

 

Ю.М. Харазішвілі

Тіньова економіка України у розрізі основних видів діяльності

Доводиться необхідність розробки науково обґрунтованого підходу до кількісного виміру обсягів тіньової економіки та заробітної плати у розрізі основних видів економічної діяльності України. Використовується макроекономічний підхід до виміру тіньового ВВП і заробітної плати за допомогою моделі загальної економічної рівноваги, заснований на існуванні оптимального співвідношення у виробничій функції Кобба-Дугласа коефіцієнтів еластичності між макрофакторами, що підкоряється Закону золотого перетину. Вимірювання обсягів тіньової економіки за основними видами діяльності дає змогу виявити “вузькі місця” у секторах економіки та розробити відповідні програми соціально-економічного розвитку.

 

В.І. Дячек

Аналіз напрямів фінансового забезпечення для оновлення машинно-тракторного парку

Оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств потребує великих капітальних вкладень. Відсутність фінансових ресурсів призводить до погіршення технічного парку машин, що загрожує продовольчій безпеці країни. Тому необхідно проаналізувати та виявити найкращий економічний механізм оновлення машинно-тракторного парку для подальшого використання сільськогосподарськими товаровиробниками.

 

М.В. Щурик, М.М. Щурик

Інвестування сільського господарства: інвестиційні пріоритети та напрямки

Земельні ресурси в сільському господарстві виступають базисом його діяльності. Ефективне відтворення земельних ресурсів потребує належного фінансового забезпечення шляхом залучення інвестицій на капітальне поліпшення земель. Інвестування земель у сільському господарстві Карпатського макрорегіону доцільно організувати як пріоритетний напрямок їх фінансового забезпечення.

 

Є.С. Дадонов, М.К. Гаврицька

Про необхідність удосконалення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,

які мають право на пільги, в інформаційно-аналітичній системі Міністерства праці та соціальної політики України

Розглянуто існуючу систему Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства. Запропоновано шляхи внесення змін до системи в прикладному програмному забезпеченні у частинах автоматизованої звірки інформації з даними підприємств – надавачів послуг, інформаційно-пошукової системи тощо.

 

М.Г. Сидоренко

Аналіз структурних зрушень у розвитку обробних видів економічної діяльності

в цілому по Україні у 2001–2005 роках

У статті розглядаються питання щодо структурних зрушень у розвитку демографії підприємств України за КВЕД на прикладі обробних видів економічної діяльності, висвітлюються причини цих основних зрушень, аналізуються тенденції розвитку економічної структури в цілому по країні у 2001–2005 роках.

 

Т.І. Биркович

Особливості формування кадрового резерву дипломатичної служби України

Стаття присвячена висвітленню питання організаційно-правових засад формування кадрового резерву та діяльності дипломатичної служби України, аналізується чинне законодавство України.

 

І.О. Жадан

Організаційно-правовий аспект державного управління інноваціями в Україні

У статті комплексно висвітлюється і аналізується організаційно-інституціональна складова системи державного управління інноваціями в Україні та пропонуються шляхи підвищення її ефективності. Наголошується на необхідності інновативно-інвестиційного шляху розвитку для забезпечення зростання конкурентоспроможності національної економіки та подолання загроз національній безпеці.

 

О.М. Кравченко

Мотивація наповнення Пенсійного фонду України

У статті відображено теперішній стан впровадження трирівневої системи пенсійного страхування в Україні, з акцентом на ролі мотивації у зростанні надходжень до Пенсійного фонду України (ПФУ); запропоновано комплексний підхід до вирішення проблеми пенсійного реформування шляхом мотивації роботодавців та працівників. Це сприятиме подальшій легалізації та збільшенню заробітної плати, яка є основою для нарахування внесків на пенсійне страхування, а відтак, і збільшенню надходжень до ПФУ для підвищення розмірів виплачуваних пенсій.

 

П.В. Матвієнко

Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської діяльності

У статті дано оцінку стану мотивації працівників у банківській сфері, виявлено фактори, які впливають на мотивацію працівників банку, запропонована концепція мотивації, в основу якої покладена філософія пріоритетності людини, визнання того, що працівники є головним джерелом розвитку банку. Розроблена динамічна модель оплати праці для багатофілійного банку. Запропонована автором модель ґрунтується на залежності рівня заробітної плати працівника від результатів роботи філії банку, що спонукає колектив філії підвищувати продуктивність праці з метою покращення фінансових результатів діяльності філії і переходу на більш високий рівень оплати праці.

 

І.Г. Міхаліна

Механізми іпотечного кредитування: вітчизняний та зарубіжний досвід

Сучасні системи іпотечного кредитування можуть мати багаторівневий характер, який визначається адекватним станом розвитку галузі та вимогами ринкового середовища. Розвиток іпотеки в аграрній галузі є досить актуальним завданням державної політики, направленої на відтворення розширеного виробництва, залучення нових інвестицій та поновлення матеріально-технологічної бази підприємств.

 

Ю.Б. Молодожен

Методологічні підходи до розробки системи індикаторів оцінки потенціалу

та розвитку адміністративно-територіальних одиниць

У статті розглядаються питання розробки комплексної системи показників для оцінки самодостатності територіальних громад. Наведено вітчизняний досвід запровадження методики комплексної оцінки соціально-економічного стану регіонів. Запропоновано методологічні підходи до створення системи індикаторів для соціально-територіальних систем.