Анотації

 

О.М. Гладун

Проблемні питання при визначенні обсягу вибірки

У статті розглядаються теоретичні питання визначення обсягу вибірки, основні фактори, що впливають на нього, та досліджується проблема оцінки параметрів для проведення розрахунків. Запропонована формула для обчислення обсягу вибірки, яку можна використовувати при різних дизайнах вибірки.

 

В.К. Данилко

Статистична оцінка стану, використання та охорони земельних ресурсів

Стаття присвячена актуальним проблемам підвищення ефективності використання та охорони земельних ресурсів України. На основі офіційної статистичної інформації проаналізовано тенденції структурних зрушень у сфері землекористування та організацію охорони земель – основного національного багатства України.

 

Н.В. Ковтун

Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності: сфера та особливості використання

У статті розглядаються питання, пов’язані з особливостями застосування методів фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності на мікрорівні.

 

Г.І. Терещенко

Об’єднання даних обстежень населення на основі моделей зі структурними змінними

В роботі розглядаються методологічні підходи до об’єднання даних різних вибіркових обстежень на мікрорівні на основі застосування імовірнісних моделей зі структурними змінними та моделей взаємозв’язку. Наводяться основні результати практичної реалізації підходів при об’єднанні даних обстеження економічної активності населення та обстеження умов життя домогосподарств. Аналізуються можливості формування бази для поглибленого аналізу соціально-економічних процесів на основі об’єднаних даних. Розглядається приклад побудови розподілу середньодушових сукупних витрат безробітного населення, визначеного за методологією МОП. Визначаються напрямки подальших досліджень.

 

О.С. Доценко

Рейтингове оцінювання надійності комерційних банків

За сформованими показниками надійності проводиться оцінювання діяльності комерційних банків у динаміці. Запропоновано методику побудови рейтингу груп комерційних банків.

 

О.М. Марюта, Ю.А. Маріщук

Застосування діапазонних моделей в економічній статистиці

У статті описано застосування діапазонних моделей в економіці. Наведено приклад побудови тактичної моделі ринку косметики Дніпропетровської області. Запропоновано критерій добору параметрів для побудови діапазонних моделей розмірності більш ніж 2х2.

 

В.Ф. Пікало

Визначення показника прибутку в системі статистики підприємств

У статті висвітлено проблему відображення показника прибутку у фінансовій та статистичній звітності, зокрема розглянуто взаємозв’язок та принципові відмінності між прибутком як статистичним показником та показником прибутку, що використовується в цілях оподаткування. Наведено проблемні аспекти у відображенні показника прибутку у зв’язку з різними формами фінансової звітності для великих, середніх та малих підприємств.

 

А.В. Ротар

Інноваційні процеси в промисловості: їх економічний зміст і суть

У статті надано визначення категорії “інновація” в різних дослідженнях, які дають підстави розглянути сутність інновацій в контексті кінцевого результату як комерціалізовані спожиті нові продукти, процеси, які впроваджуються з метою якісної і кількісної зміни об’єкта управління та одержання економічного, суспільного та науково-технічного ефектів.

 

В.В. Рязанцева

Аналіз формування та використання прибутку підприємства

У статті досліджується залежність фінансового результату підприємства від рівня вартості чистих активів, власного капіталу, запасів готівки грошових коштів та поточних зобов’язань з використанням багатофакторної регресійної моделі. Отримано різні типи прогнозів фінансового результату підприємства: точковий прогноз, інтервальний прогноз, а також довірчий інтервал для математичного сподівання показника.

 

М.В. Ситницький

Вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства

У статті проаналізовано вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства, виявлені та охарактеризовані динамічні зв’язки елементів зазначених структур.

 

В.М. Тамашевич, В.В. Лешкевич

Оцінка конкурентоспроможності економіки країни за статистичними даними зовнішньої торгівлі

Стаття представляє досвід білоруської статистики у побудові системи показників конкурентоспроможності країни. Зокрема, описується набір показників, які відображають конкурентоспроможність при веденні зовнішньої торгівлі. Наводяться розрахункові значення показників, дається характеристика існуючої бази статистичних даних.

 

В.І. Колеснік

Механізми формування системи моніторингу регіональних ситуацій

У статті на підставі існуючих систем моніторингу економічних та соціальних ситуацій в державі визначаються підходи до створення системи інформаційного забезпечення регіонального розвитку.

 

М.В. Щурик

Стратегія розвитку підприємництва та її вплив на відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону

У статті дається аналіз причин низького рівня розвитку сільського господарства та відтворення земельних ресурсів у Карпатському макрорегіоні. Автор пропонує заходи щодо реорганізації підприємницьких структур в умовах формування ринкових відносин.

 

Ю.Г. Жуковська

Сучасні міжнародні та національні центральні статистичні класифікації в процесі їх розвитку

Стаття присвячена розгляду методологічних засад побудови нових міжнародних статистичних класифікацій видів економічної діяльності: ISIC (Rev.4), NACE (Rev.2) та продукції: CPC (Ver.2), CPA (Rev.2), а також нових модифікацій національних класифікацій видів економічної діяльності (КВЕД) та продукції (ЦСКП).

 

С.П. Коваленко

Правові та організаційні питання діяльності державних холдингових компаній у розвинених країнах та країнах, що розвиваються

Проаналізовано досвід використання холдингової структури інтеграційних об’єднань, зокрема утворення державних холдингових компаній у розвинених країнах та країнах, що розвиваються. Обґрунтовано недоцільність механічного відтворення в Україні практики розвинених країн.

 

П.В. Матвієнко

Стан економічного розвитку республік Радянського Союзу напередодні їх незалежності

У статті на базі основних макроекономічних показників дано реальну оцінку стану розвитку економік республік Радянського Союзу на момент його розпаду та диспропорцій, які виникли в розвитку республік. З використанням динаміки набору макроекономічних показників за період з 1985 по 1990 роки та розробленої автором методики розраховано рейтинг стану економічного розвитку республік.

 

М.К. Орлатий, О.М. Могильний, М.М. Ксенофонтов, С.П. Татусяк

Досвід управління розвитком сільських територій у Польщі

У статті досліджуються особливості адміністративної реформи в Польщі з погляду задіяних механізмів розвитку сільських територій, у рамках якого розглядаються два основні аспекти – структурна політика та спільна аграрна політика. Аналізується прийнятність досвіду Польщі для впровадження у практику організації управління, побудови механізму регулювання комплексним розвитком сільських територій в Україні.

 

С.Ф. Радзімовська

Європейська інтеграція: можливості та проблеми для небанківських фінансових установ України

У статті розглядаються основні проблеми розвитку фондового ринку України. Зазначено, що український фондовий ринок потребує глибокої реструктуризації для того, щоб конкурувати і виживати в єдиному фінансовому ринку ЄС. Це вимагає заходів з розвитку інфраструктури ринку та удосконалення його правового та регуляторного середовища.

 

В.І. Семенюк

Акредитація як механізм державного регулювання якості медичної допомоги в галузі охорони здоров’я: міжнародний досвід

Стаття присвячена узагальненню міжнародного досвіду щодо запровадження та розвитку процедури акредитації закладів охорони здоров’я як стратегії державного регулювання, а також визначенню можливості імплементації певних зарубіжних напрацювань у систему державного управління охороною здоров’я в Україні для вдосконалення чинної процедури акредитації.

 

І.Ю. Шклярська

Солідарна пенсійна система в умовах нового пенсійного законодавства

У статті розглядаються загальні принципи солідарної системи пенсійного страхування в умовах дії нового пенсійного законодавства, нові умови призначення пенсій, порядок їх обчислення. Зроблено аналіз показників середнього рівня пенсій за період дії Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в цілому по країні та в розрізі регіонів. Проаналізовано фактори, що впливають на солідарну пенсійну систему.