Анотації

 

А.Г. Кулак

Моделювання інтегрального показника здоров’я населення

Автор статті обґрунтовує необхідність розробки узагальнюючого індикатора здоров’я населення. Надається детальний теоретичний аналіз методик оцінки рівня здоров’я населення, які пропонуються в зарубіжних та вітчизняних наукових джерелах. Пропонується авторський алгоритм розрахунку інтегрального показника суспільного здоров’я, за допомогою якого оцінюється рівень здоров’я всього населення Республіки Білорусь у 1990–2005 рр. та суспільного здоров’я в регіонах Республіки Білорусь у 2005 р.

 

Ю.В. Мазур

Моніторинг вищої освіти в забезпеченні ефективного управління галуззю

У статті обґрунтовано актуальність створення моніторингу системи вищої освіти, визначено його переваги в порівнянні зі статистичним спостереженням. Викладено загальні засади та завдання моніторингу, доведена його роль у підвищенні ефективності управління системою вищої освіти.

 

Ю.І. Прилипко, К.Ю. Рєпін

Методичні підходи до визначення обсягів тіньової економіки у сільському господарстві

У статті викладені методичні підходи до оцінки тіньової економіки у сільському господарстві та приклади розрахунків за ними. Розглянуто особливості застосування фінансового та порівняльного методів обчислення відповідних показників. Результати обчислень дозволяють здійснювати дорахунки в СНР на обсяги незареєстрованої (тіньової) діяльності та аналізувати стан і тенденції тіньової економіки у галузі.

 

В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай

Статистичне оцінювання диференціації доходів домогосподарств на муніципальному рівні

В роботі розглядаються основні принципи статистичного оцінювання платоспроможності населення окремих міст та його готовності сплачувати за спожиті комунальні послуги Аналізуються джерела інформації, яка може бути використана при вимірюванні платоспроможності та готовності сплачувати. Наведені приклади моделей для підвищення надійності оцінок доходів населення на місцевому рівні та для визначення готовності сплачувати за спожиті комунальні послуги.

 

В.В. Баліцька

Загальна фінансова позиція суб’єктів господарювання України: статистична оцінка

У статті розраховано індикатори фінансової автономії (незалежності), загальної ліквідності та забезпеченості власними оборотними активами підприємств України. З огляду на відставання зазначених параметрів від порогових критеріїв, запропоновано проведення їх обов’язкового узагальнення Держкомстатом України з метою подальшого аналізу функціональними органами влади та врахування при визначенні пріоритетів структурної та фінансової політики.

 

К.В. Захожай

Статистичне спостереження в системі менеджменту місцевих бюджетів України

У статті викладені передумови створення автоматизованої системи зберігання та пошуку інформації, досліджено економічну інформацію в прагматичному аспекті, розглянуто потреби в інформаційному забезпеченні місцевих бюджетів, визначено проблеми управління місцевим бюджетуванням, наведено класифікацію бюджетування в регіонах. Розглянуто головні технологічні процеси щодо отримання інформації, проаналізовано характер динамічних рядів системи показників. Досліджено питання достовірності даних та запропоновано шляхи вирішення поставлених проблем.

 

І.С. Ігнатова

Специфічні акцизи як засіб перерозподілу ресурсів в економіці

У роботі розглядається властивість специфічних акцизів впливати на перерозподіл податкового навантаження між виробниками та споживачами підакцизних товарів, а також на кон’юнктуру ринку. Подані висновки та рекомендації щодо врахування зазначених властивостей у сучасній податковій політиці України відносно ставок акцизного збору.

 

В.Ю. Попов

Структурні зрушення галузевих пропорцій випуску продукції та доходів в Україні

Запропонований методологічний підхід базується на переосмисленні місця і ролі статистичних досліджень української економіки. Конкретизовані методичні складності обстеження зрушень галузевих пропорцій в Україні періоду 1990–2004 рр., обґрунтовано й деталізовано шляхи їх подолання. У прикладі наведено параметри невідповідності у виробництві продукції та розподілі доходів на галузевому рівні. Обґрунтована необхідність та розглянуті напрями поглибленого дослідження поставленого питання.

 

В.К. Горкавий, С.І. Панченко

Аналіз тенденцій і факторів продуктивності аграрної праці у Харківській області

Досліджено особливості формування та систему показників продуктивності аграрної праці. Проаналізовано тенденції та фактори продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовані основні напрями використання аналітичної інформації в удосконаленні управління продуктивністю аграрної праці.

 

Т.О. Шматковська

Тенденції розвитку соціально-демографічних процесів у сільській місцевості Волині та визначення їх взаємозв’язку

У статті проведено комплексний аналіз актуальної для Волині, як і для України в цілому, проблеми – демо-графічної ситуації в сільській місцевості, зокрема зменшення чисельності сільського населення внаслідок процесів його природного відтворення. Розглянуто особливості сільської поселенської мережі. Проаналізовано демовідтворювальні процеси за 1989–2006 роки, регіональні особливості та моделі розселення. На підставі дослідження цього явища запропоновано методи вивчення впливу різноманітних факторів демографічного характеру на динаміку відтворювання сільського населення.

 

М.В. Щурик

Карпатський макрорегіон: проблеми становлення та розвитку

Земельна реформа в сільському господарстві прикарпатських областей була спрямована в основному на роздержавлення, розділення на паї та приватизацію земель Лейтмотивом її проведення була справедлива роздача земельних паїв (приватизація) та пошук хазяїна землі. Основними виконавцями, які повинні були забезпечити методологічні та практичні основи трансформації земельних відносин, були обласні та місцеві адміністрації.

 

О.П. Жук

Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні

У статті розглядаються основні нормативні документи, що регулюють відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 

І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова

Міжнародні підходи до побудови сателітного рахунку досліджень і розробок

У статті проаналізовано методологічні підходи до побудови сателітного рахунку досліджень та розробок у системі національних рахунків, які існують у практиці національних статистичних відомств різних країн світу, та можливості їх використання для України.

 

Л.А. Жукова

Ефективність державного управління у сфері цивільного захисту як основа раннього виявлення, усунення та нейтралізації загроз національній безпеці в Україні

У статті розглядається концептуальна модель побудови ефективної системи державного управління у сфері цивільного захисту. Визначені критерії безпеки і прийнятності ризику, напрями державної та регіональної політики й основні принципи управління у сфері безпеки з метою раннього виявлення, усунення та нейтра-лізації загроз національній безпеці в інтересах сталого розвитку.

 

І.П. Костюк

Словниковий запас державних службовців і засоби його збагачення

У статті аналізується словниковий склад мовлення державних службовців у професійному діловому спілкуванні. Автор статті вводить поняття “комунікативний імідж” державних службовців, розглядаючи його в межах корпоративної культури управлінців. Також пропонуються методичні поради щодо збагачення лексики державних службовців.

 

П.В. Матвієнко

Планування діяльності банку – ключовий інструмент управління

У статті розглянуто сутність та призначення планування у комерційному банку. Розкрито роль та місце банківського планування у системі управління банком, викладені основи побудови бізнес-плану. Запропоновано концепцію моделювання діяльності банку та модель прогнозу балансу банку. Розроблено методику автоматизованого контролю виконання бізнес-плану та визначено механізм розподілу премії на базі узагальнюючої оцінки рівня виконання бізнес-плану.

 

А.І. Семенченко

Принципи розробки комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки в Україні

У статті запропонована система принципів формування комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки, що має сприяти підвищенню рівня об’єктивності та ефективності державної політики та державного управління в цій сфері.

 

О.Д. Скопич

Теоретико-правовий аналіз контролю в системі місцевого самоврядування

Стаття містить результати дослідження щодо контролю в органах місцевого самоврядування. Розглянуто питання контролю в системі виконавчих органів місцевого самоврядування. Автором запропоновано вимоги до контрольної діяльності в органах місцевого самоврядування.