Анотації

 

О.М. Гладун

Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект

У статті розглядається історія проведення в Україні обстежень домогосподарств. Найбільше уваги приділено двом вибірковим обстеженням: бюджетів сімей та економічної активності населення. Висвітлені проблемні питання цих двох обстежень, розв’язання яких привело до переходу у 1999 р. на нову систему проведення вибіркових обстежень домогосподарств.

 

В.Я. Гуменюк, Г.Ю. Міщук

Методологія визначення вікового цензу працездатного населення

Обґрунтовано метод визначення вікового цензу працездатного населення на основі побудови функцій вікового розподілу населення та використання стандартів розвинених європейських країн. Доцільність застосування статистично визначених вікових меж підтверджено аналізом соціальних, юридичних та економічних аспектів використання потенціалу певних вікових груп населення у суспільному виробництві.

 

Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, В.П. Мороз

Статистичне дослідження придатності основних засобів

У статті викладено методичні підходи до формування достовірних інформаційних ресурсів щодо якісної оцінки придатності основних засобів. Розглянуто головні технологічні процеси одержання статистичних показників та запропоновано шляхи вирішення поставлених проблем.

 

С.С. Герасименко

Фундаментальний характер статистики в ефективному управлінні економікою

У статті оцінено ступінь залучення статистики до наукових та прикладних досліджень. Зроблено висновок про приниження економістами-науковцями ролі статистики в прийнятті ефективних управлінських рішень. Для сприяння кращому розумінню практиками ролі статистики в управлінні пропонується зменшити в статистичних публікаціях обсяг математичних викладок і збільшити використання економічної термінології.

 

В.К. Данилко, Т.В. Кобилинська

Законодавча база земельних відносин в Україні

У статті відображено актуальні проблеми вдосконалення законодавчої бази земельної реформи в Україні. На основі офіційної інформації проаналізовано тенденції структурних змін земельного фонду – основного національного багатства України.

 

Т.П. Дупляк

Державна система статистичного спостереження за виставковою діяльністю в Україні: стан та проблеми

У статті досліджено стан та проблеми державної системи статистичного спостереження за виставковою діяльністю в Україні, охарактеризовано систему статистичних показників цієї діяльності, а також обґрунтовано доцільність впровадження аудиту виставкової діяльності.

 

Н.В. Ковтун

Сучасні тенденції розвитку страхової діяльності в Україні: макроекономічний і регіональний аспекти

У статті досліджуються основні тенденції розвитку страхової діяльності в Україні, а також оцінюються регіональні особливості розвитку страхового ринку та рейтингування регіонів за рівнем страхового потенціалу за допомогою багатовимірних статистичних методів.

 

В.В. Попова

Міжгалузеві орієнтири розвитку в Україні

Визначення впливу галузевих параметрів на розвиток запропоновано здійснювати у якісних параметрах випуску товарів і послуг. Практичне використання методики продемонстровано на офіційних статистичних даних міжгалузевих балансів виробництва та розподілу товарів і послуг (витрати-випуск) української економіки за 1991–2005 рр. Зазначено, що для конкретизації впливу організаційно-економічного механізму національної макросистеми на управління розвитком необхідно здійснювати оцінку зміни параметрів міжгалузевого балансу.

 

В.І. Колеснік

Про вдосконалення інформаційно-аналітичної роботи регіонального органу статистики

У статті виконано аналіз існуючих на загальнодержавному та регіональному рівнях невирішених проблем, що виникають у роботі з користувачами, щодо забезпечення повноти та своєчасності статистичної інформації. Узагальнені існуючі підходи до вдосконалення методів поширення статистичних даних, досліджені причини, що заважають задовольняти попит користувачів інформації на регіональному рівні, на прикладі Автономної Республіки Крим.

 

Н.В. Гудима

Проблеми нормативної реалізації принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в Україні

У статті розглянуто питання нормативно-правового формування принципів відкритості та прозорості, а також удосконалення механізмів їх реалізації у контексті розвитку вітчизняної системи державного управління, виходячи з обраного напряму демократизації суспільного розвитку. Надано оцінку об’єктивних факторів впливу, що зумовлюють цей розвиток, та обґрунтовано необхідність прийняття базового закону щодо визначення загальних засад реалізації принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в Україні.

 

А.Г. Замогильний

Сучасні тенденції розвитку соціального управління й пошуки нової парадигми влади

Стаття присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню соціального управління як складного су-спільного процесу. Розкрито зміст соціального управління; описано сучасні тенденції його розвитку, а також розглянуто нові парадигми влади, активна поява яких спостерігається на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

 

С.П. Коваленко

Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні

У статті проаналізовано зарубіжний досвід залучення фінансово-кредитних інститутів, зокрема банків, до складу холдингових компаній, у тому числі створених за участю держави, а також відмічено його позитивні та негативні аспекти. Обґрунтовано доцільність включення фінансово-кредитних установ до складу державних холдингових компаній, утворених в Україні, з метою підвищення ефективності діяльності таких компаній.

 

А.С. Крупник

Вплив глобалізації на стан і розвиток матеріальних об’єктів соціальної інфраструктури в Україні

У статті розглядається вплив глобалізації на стан різноманітних об’єктів соціальної інфраструктури в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення управління соціальною інфраструктурою в інтересах різних за своїм соціальним статусом і матеріальним добробутом соціальних груп, а саме: вивчення структури потреб населення, визначення ступеня забезпеченості цих потреб та приведення у відповідність до них складу об’єктів соціальної інфраструктури.

 

П.В. Матвієнко

Оцінка ефективності державного управління трансформаційними процесами в країнах СНД

У статті дана оцінка ефективності державного управління трансформаційними процесами в нових державах, утворених після розпаду Радянського Союзу. На базі динаміки основних соціально-економічних показників за 1991–2005 рр. проведено аналіз розвитку трансформаційних процесів та розраховано рейтинг стану економічного розвитку держав СНД.

 

А.І. Семенченко

Система обмежень та вимог до комплексної моделі стратегічного планування

у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки

У статті розроблена система обмежень та вимог, що враховує особливості процесу стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки, є невід’ємною складовою концепції формування комплексної моделі стратегічного планування та повинна використовуватися при її синтезі. Застосування цієї системи має сприяти підвищенню рівня об’єктивності державної політики та державного управління в зазначеній сфері.

 

Л.М. Усаченко

Громадська експертиза як форма реального народовладдя та впливу громадськості на процес прийняття рішень органами державної влади

У статті розглядається громадська експертиза як одна з найважливіших форм якісної співпраці органів державної влади України з неурядовими організаціями, а також визначаються її основні принципи. Досліджується її вплив на суспільство і його демократичний розвиток та вплив на органи державної влади, зокрема в напрямі підвищення прозорості їх діяльності.

 

Л.М. Мекшун

Становлення методології української земської статистики у другій половині XIX – на початку XX ст.

У статті розглянуто програми збирання і зведення статистичної інформації в українських земських статистичних відділеннях. Показано становлення статистичних методів: методу комбінаційних таблиць, методу бюджетних досліджень, методу вибіркового спостереження, розроблених і використаних представниками української земської статистики. Матеріал статті підкріплений відповідними статистичними даними по українських губерніях у другій половині XIX – на початку XX ст.