Анотації

 

О.О. Васєчко

Методологічні аспекти створення статистики груп підприємств в Україні

Групи підприємств викликають особливий інтерес, оскільки їх активне створення та поширення сприяє прискоренню глобалізації як в Європейському Союзі, так і в усьому світі. Завдяки проникненню міжнаціональних компаній в українську економіку, Україна стає все більш залученою до європейських та світових економічних процесів. У статті розглядаються основні проблеми, з якими стикаються органи статистики різних країн при проведенні статистичних обстежень груп підприємств.

 

Р.О. Кулинич

Інтерпретація параметрів рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей в аналізі взаємозв’язків економічних явищ

Висвітлені питання змістовної інтерпретації параметрів однофакторних і множинних рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей.

 

Ю.В. Мазур

Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти

Розглядаються основні напрямки використання статистичних принципів та методів в оцінюванні та контролюванні якості знань з метою її підвищення, що буде сприяти мобільності, працевлаштуванню та конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів України.

 

В.С. Михайлов

Зовнішньоекономічна діяльність України: статистичне забезпечення

У статті розглянуто лише найбільш важливі, на думку автора, проблеми формування і розвитку статистики зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Її стан у цілому відповідає міжнародним принципам, нормам і стандартам у цій сфері.

 

Т.І. Олійник

Динамічні групування сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності і оплати праці

Розглянуто взаємозв’язок між рівнем продуктивності праці та її оплати з позицій економічної статики та економічної динаміки. Встановлено, що при статичному аналізі у ланцюгу причинно-наслідкового зв’язку рівня продуктивності праці та її оплати, фактором є продуктивність праці, а при розгляду взаємозв’язку в динаміці – оплата праці.

 

Ю.М. Остапчук, А.П. Ревенко

Удосконалення методології розрахунків індексу споживчих цін

У статті розглянуто основні напрями удосконалення розрахунків ІСЦ: включення до “індексного кошика” нових товарів та послуг; перехід на нову міжнародну “Класифікацію індивідуального споживання за цілями”, яка застосовується при групуванні окремих товарів та послуг; побудова нового базового ІСЦ, а також коригування вагової структури індексу.

 

М.В. Пугачова

Дослідження деяких аспектів функціонування підприємств, що входять до груп, на базі результатів кон’юнктурних обстежень

У статті наведено результати дослідження стану корпоративного управління на промислових підприємствах, і зокрема, на підприємствах, що належать до груп компаній, яке проводилось на базі кон’юнктурних обстежень. Розглянуто ряд питань щодо структури власності підприємств та її залежності від розмірів підприємств, дотримання ними принципів корпоративного управління, стану інвестування тощо. Виходячи з поданої інформації та порівнянь, автором зроблено висновки щодо особливостей діяльності підприємств, які входять до груп компаній.

 

О.В. Виноградов

Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я України

У статті проведено дослідження стану кадрових ресурсів охорони здоров’я України та виявлено основні тенденції їх розвитку. Доведено, що за останні роки розвиток ресурсів охорони здоров’я має стійку позитивну динаміку, однак тенденції розвитку цієї сфери недостатньо контрольовані механізмами державного управління.

 

В.І. Колеснік

Основні методологічні аспекти статистичного оцінювання економіки, що безпосередньо не спостерігається

У статті на підставі аналізу існуючих розробок вчених, а також на підставі власних досліджень автором запропоновано підхід до визначення величини економіки, яка не спостерігається традиційними статистичними методами, що дозволяє визначити реальну величину валової доданої вартості в регіоні. Наявність такої інформації сприятиме більш точній оцінці ситуації в регіоні та прийняттю ефективних заходів органами влади по управлінню економікою.

 

Б.І. Колісник, О.М. Шубалий

Економіко-статистичне дослідження тенденцій розвитку лісогосподарських підприємств

У статті представлено напрямки практичного застосування ряду економіко-статистичних методів у різних сферах діяльності лісогосподарських підприємств на прикладі держлісгоспів Волинської області. Використання даного інструментарію дозволить провести комплексний аналіз поточної ситуації та забезпечить достатній рівень обґрунтованості управлінських рішень щодо перспективних напрямків розвитку лісогосподарських підприємств.

 

В.Ю. Попов

Парадокси українського ринку: міжгалузевий розподіл доходів

Динаміка структурних пропорцій і рівень кореляційних залежностей витрат і доходів праці за видами економічної діяльності в Україні демонструють наявність певних протиріч. Обґрунтовується необхідність розробки державного стратегічного плану впливу на фінансові механізми розподілу витрат і доходів.

 

Н.Б. Проценко

Методичні підходи до прогнозування діяльності підприємств в аспекті забезпечення їх стійкого функціонування

Показано вплив прогнозування на рівень економічної стійкості підприємств, наведено комплекс економіко-математичних моделей економічного прогнозування, представлено технологію здійснення економічних прогнозів та методику оцінки прогнозних варіантів.

 

Н.В. Агабєкова, С.В. Новосьолова

Бюджет часу населення Республіки Білорусь: методологія проведення обстеження та аналіз результатів

Стаття присвячена питанню вивчення сучасного бюджету часу населення. Представлено методологію проведення обстеження бюджету часу населення Республіки Білорусь та аналіз результатів.

 

І.О. Курило, Н.О. Рингач

Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістських заходів

Статтю присвячено дослідженню специфічних безпосередніх детермінант народжуваності, а також оцінці ефектів пронаталістських демополітичних заходів. Висвітлено механізми впливу безпосередніх факторів народжуваності на її рівень, проаналізовано дію цих прямих детермінант у сучасній Україні. Здійснено також спробу статистичної оцінки демографічного і соціального ефектів новітніх пронаталістських заходів у нашій країні (зокрема, введеної одноразової допомоги при народженні дитини).

 

І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова

Класифікація видів наукової та науково-технічної діяльності

У статті розглянуто підстави, що призвели до перегляду ДК 015-97 “Класифікація видів науково-технічної діяльності” (КВНТД) та підготовки проекту його другої редакції зі зміною назви на ДК 015:200_ “Класифікація видів наукової та науково-технічної діяльності” (КВННТД). Авторами, які є розробниками цього проекту, розглянуто та проаналізовано основні зміни і положення, що включені до нього.

 

С.Є. Горбатюк

Нормативно-правові аспекти забезпечення соціальної роботи на регіональному рівні

У статті досліджується нормативно-правове регулювання як ефективний інструмент державного управління у сфері соціальної роботи на регіональному рівні. Автором проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення соціальної роботи та виявлено суперечності у процесі його реалізації в Україні.

 

Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко

Збалансованість фінансової системи території: механізм формування та державного управління

Визначено сутність механізму формування та державного управління збалансованістю фінансової системи території; розроблено відповідний алгоритм механізму формування та державного управління збалансованістю; розкрито систему взаємозв’язків між основними учасниками механізму; а також розглянуто кінцевий результат дії цього механізму на прикладі бази показників регіонів України.

 

Г.П. Кушнірова

Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування – важливий інститут системи управління. Ефективність та результативність діяльності органів місцевого самоврядування – основа забезпечення розвитку територіальних громад. У статті розглянуто ключовий елемент ефективної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування – їх професійну компетентність.

 

С.О. Москаленко

Функціонування громадських організацій як суб’єктів соціальної політики: регіональний аспект

У статті визначено основні тенденції розвитку громадських організацій у регіонах України, проаналізовано перешкоди у становленні та функціонуванні громадських організацій як суб’єктів соціальної політики, вказано на способи подолання цих перешкод. Автор наголошує на доцільності застосування зарубіжного досвіду налагодження активного соціального діалогу.

 

І.М. Тохтарова

Розробка моделі оцінювання ефективності державного управління щодо забезпечення етнонаціональної стабільності в Автономній Республіці Крим

У статті представлена модель оцінювання рівня етнонаціональної напруженості в регіоні, яка дозволяє спрямовувати діяльність органів державної влади на прийняття більш виважених управлінських рішень та заходів щодо забезпечення соціально-політичної стабільності як держави в цілому, так і її окремих регіонів.