Анотації

 

О.М. Мотузка

Статистичний моніторинг міжнародної технічної допомоги

У статті проведено аналіз державного регулювання міжнародної технічної допомоги та її моніторингу, запропоновано шляхи покращання статистичного аналізу міжнародної технічної допомоги.

 

І.І. Пилипенко, В.О. Шевчук

Аудит у середовищі громадянського суспільства та держави

Розглянуто аудит як новий для національної суспільно-господарської практики інститут контролю економіки України. Поряд з незалежним аудитом приділено увагу державному фінансовому аудиту, підкреслено їх суспільну значущість та управлінську роль. Висвітлено основні з наукових та освітніх проблем підготовки фахівців з аудиту в Україні, а також показано шляхи вирішення зазначених проблем.

 

Ю.І. Прилипко

Удосконалення деяких методів оцінки обсягів тіньового сектору

У статті описані зміни до методів оцінювання тіньової економіки, що використовуються Мінекономіки України в аналітичних розрахунках при проведенні моніторингу цієї важливої проблеми. Стаття містить результати досліджень з удосконалення існуючої системи моніторингу і контролю стану тіньової економіки в рамках пріоритетних задач Уряду.

 

А.О. Блінов, А.В. Сидорова

Методичний підхід до оцінки мотивації навчання

У статті розглядаються питання мотивації навчання студентів через вибір мети, типів навчальних ситуацій і планування підходів до навчання. Досліджено динаміку успішності під час вивчення студентами нормативних предметів та дисциплін за вибором. За допомогою статистичних методів здійснено оцінку залежності успішності від навчального навантаження і часу самостійної роботи.

 

Н.А. Карасьова

Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах

У статті розглянуто етапи розвитку та особливості становлення лізингового бізнесу. Проаналізовано міжнародний досвід та відмінності в організації лізингу в різних країнах світу.

 

М.Д. Корінько

Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання

У статті розглянуто питання удосконалення методології контролю диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання.

 

Ю.Ю. Мороз

Статистичне забезпечення управління збалансованістю розвитку підприємств у сільському господарстві

Розглянуто систему і методику аналізу статистичних показників для оцінки збалансованості розвитку діяльності сільськогосподарських підприємств. Описано головні технологічні процеси одержання статистичних показників та запропоновано шляхи забезпечення сталого розвитку.

 

В.В. Попова

Методичні засади визначення траєкторії розвитку національної макросистеми

Запропонована методика дослідження, спрямована на доповнення кількісних параметрів розвитку національної економіки якісними характеристиками формування ВВП. Інтерпретація авторського підходу наводиться з використанням статистичних даних СРСР і сучасної України.

 

Н.В. Рудавка

Динамічні тенденції розвитку господарського комплексу міста Горлівки

У статті досліджуються особливості територіальної і галузевої структури господарського комплексу міста Горлівки. Виявлено позитивні та негативні тенденції, а також специфіку розвитку економічної системи. Ви-значено основні напрями реформування господарського комплексу міста.

 

О.В. Виноградов

Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку матеріальних ресурсів охорони здоров’я України

У статті проводиться дослідження стану, динамічного розвитку та тенденцій розвитку основних фондів охорони здоров’я України. Доведено, що в Україні за останні роки зростає інтенсивність використання ліжкового фонду. Разом з тим, загальне скорочення основних фондів сприяє зростанню захворюваності, інвалідності та епідемій соціально небезпечних хвороб.

 

І.А. Даукш, Н.Ю. Корольова

Статистичний аналіз стану суїциду в Республіці Білорусь

У статті проводиться статистичний аналіз динаміки кількості зареєстрованих суїцидальних випадків у Республіці Білорусь за період 1990–2006 рр. Вивчаються статевовікові коефіцієнти смертності від суїциду в регіональному розрізі. Здійснюється моделювання і прогноз досліджуваного явища.

 

З.О. Надюк

Використання методики побудови трендових моделей прогнозування у системі державного регулювання ринку медичних послуг в Україні

У статті визначено перспективи застосування методу лінійного тренду для прогнозування розвитку захворюваності та поширеності хвороб в Україні. Розроблено напрями використання у державному управлінні охороною здоров’я на державному та локальному рівнях прогностичних даних, отриманих за допомогою цього методу.

 

О.В. Крехівський, О.Б. Саліхова, І.О. Крехівський

Сучасні методологічні підходи до визначення високотехнологічних галузей: рекомендації щодо застосування в Україні

У статті висвітлюються сучасні проблеми методології та практики дефініції високотехнологічних секторів економіки. Проаналізовано досвід провідних міжнародних та національних організацій щодо вибору системи критеріїв для оцінки рівня технологічності галузі, досліджено існуючі у світі переліки високотехнологічних галузей, розроблено методологічні рекомендації щодо ідентифікації високотехнологічних промислових підприємств України.

 

Ю.М. Остапчук, А.В. Варнідіс

Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями – важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів

У статті представлено опис національної Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), розробленої на базі європейської класифікації COICOP-HBS (Classification of Individual Consumption by Purpose), розглянуто її місце у загальній системі статистичних класифікацій. Наводиться обґрунтування підходів, які були застосовані при розробці КІСЦ, вказані основні напрями застосування КІСЦ в обстеженні умов життя домогосподарств і при розрахунках індексу споживчих цін та кінцевих споживчих витрат домогосподарств.

 

О.А. Вишневська

Нелегальна зовнішня трудова міграція як об’єкт державного регулювання

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану зовнішньої трудової міграції населення України, зокрема такого її виду, як нелегальна міграція. Виявлено основні характеристики та види нелегальної зовнішньої трудової міграції, а також основні мотиви заробітчанства українських громадян. На основі проведеного аналізу визначено основні напрями та підходи державного регулювання у цій сфері.

 

М.П. Воронов

Механізми державного управління Китаю: місцевий аспект

У статті окреслено основні проблеми місцевого самоврядування в Україні. Наводиться приклад організації місцевої влади в Китаї, пропонуються напрями можливого запозичення досвіду.

 

Г.В. Дмитренко, Р.В. Дмитренко

До питання вдосконалення фінансового контролю в системі державного управління

У статті на основі аналізу існуючої практики автори розглядають питання удосконалення фінансового контролю на місцевому рівні.

 

А.Г. Замогильний

Зв’язок та взаємодія державного управління й політичної діяльності (історико-теоретичний аспект)

Стаття присвячена розгляду зв’язку та взаємодії державного управління й політичної діяльності, а також розробці й впровадженню в практику нових підходів до їх оптимізації. Метою статті є дослідження феномена влади в історико-теоретичному значенні й розкриття змісту та специфіки політичної діяльності як форми державного управління.

 

С.П. Коваленко

Управління та контроль у державних холдингових компаніях

Розглянуто теоретичні аспекти корпоративного управління та контролю в державних холдингових компаніях, визначено суть і мету здійснення управління та контролю, а також внесені  пропозиції щодо їх вдосконалення.

 

Т.В. Кондратюк

Система державного управління США та її економіко-статистична визначеність

Розглянуто поняття державного управління у широкому та власному, вузькому розумінні наголошено на їх принциповій єдності. Охарактеризовано англосаксонську традицію державного управління. Відображено структуру сектору державного управління США на основі Північноамериканської системи класифікації галузей (NAICS). Показано подібність механізмів діяльності систем державного управління на федеральному рівні та на рівні штатів. Описано місцеві адміністративно-територіальні одиниці США: муніципальні корпорації, округи, тауншипи, шкільні та інші спеціальні райони.

 

Н.Б. Мєзєнцева

Медичне право – важлива складова програми післядипломної підготовки лікарів та юристів

Стаття присвячена проблемі теоретичного обґрунтування місії та стратегії правової складової післядипломної підготовки лікарів та юристів у контексті сучасних імперативів верховенства права.

 

О.Д. Скопич

Стратегічні орієнтири формування ефективної системи муніципального фінансового контролю

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації системи фінансового контролю у сфері місцевого самоврядування, а також визначено стратегічні напрями розвитку такої системи.