Анотації

 

С.С. Герасименко, Є А. Носова, О.А. Чуприна

Проблеми використання статистичної інформації в маркетингових дослідженнях

У статті оцінено можливості використання статистичної інформації, яку формують державні установи на чолі з Держкомстатом України, для вирішення одного з базових завдань управління ринковою економікою – забезпечення збалансованості сегментів ринку. За результатами дослідження статистичної інформації щодо ринку молока та молочних продуктів України доведено, що в існуючому вигляді вона не дозволяє отримати вичерпну й об’єктивну характеристику стану та тенденцій кон’юнктури зазначеного ринку.

 

Б.Є. Грабовецький, О.В. Мороз, Л.М. Благодир

Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко-статистичних моделей

Робота присвячена використанню економіко-статистичних моделей для проведення факторного аналізу як засобу пошуку резервів виробництва. Наведено методику здійснення факторного аналізу продуктивності праці на основі економіко-статистичної моделі, за яку використовується кореляційна модель. Зазначена методика була апробована в ході дослідження продуктивності праці на підприємстві ВАТ “Вінницький олійно-жировий комбінат”.

 

І.Ю. Єгоров

Проблеми визначення рівня економічного розвитку України напередодні розвалу СРСР

У статті розглянуто проблеми побудови узагальнюючих оцінок (індексів) соціально-економічного розвитку. На прикладі методики створення одного з таких індексів розкрито суттєві недоліки інструментарію побудови та застосування абстрактних узагальнюючих оцінок та запропоновано перехід до аналізу динаміки наборів “традиційних” показників. На цій основі проаналізовано різні оцінки спроможності економіки України до незалежного розвитку після розвалу СРСР.

 

Р.О. Кулинич

Індексний аналіз впливу інфляції на доходи населення

У статті розглянуто використання індексного аналізу для оцінювання впливу інфляції на доходи населення України за 2005–2006 роки.

 

В.Ф. Пікало

Теоретичне обґрунтування можливостей використання маржинального аналізу прибутку в статистиці підприємств

У статті розглянуто сутність методики маржинального аналізу з позицій управління прибутком підприємств, а також можливість застосування зазначеної методики при проведенні статистичного аналізу однорідної сукупності підприємств.

 

В.М. Тамашевич  , В.В. Лешкевич

Оцінка ефективності товарної структури зовнішньої торгівлі

У статті з урахуванням досвіду білоруської статистики запропонована цілісна система показників, яка дозволяє проводити комплексний аналіз товарної структури експорту та імпорту. Наводяться розрахункові значення показників, що характеризують зовнішньоторговельну діяльність Республіки Білорусь у порівнянні з іншими країнами світу. Надається характеристика наявної бази статистичних даних.

 

Р.Г. Щокін

Побудова збалансованої системи показників ефективності діяльності недержавного навчального закладу

У статті запропоновано методичні підходи до побудови збалансованої системи показників ефективності діяльності недержавного вищого навчального закладу. Зазначена система наведена у розподілі за підсистемами управління.

 

С.В. Бойко

Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України

У статті досліджуються проблеми статистичного вивчення доходів державного бюджету. Зроблено порівняльний аналіз напрямів статистичного вивчення доходів державного бюджету у сучасній економічній літературі.

Автор аналізує рівень, динаміку, структуру, еластичність доходів державного бюджету, а також виконує їх прогнозування.

 

Я.В. Поплюйко

Доларизація економіки України: статистичні оцінки

У статті висвітлюється проблема доларизації економіки України. Проводиться статистичний аналіз динаміки рівня доларизації, який показує її позитивні та негативні сторони. Окреслюються напрями економічної політики щодо мінімізації впливу доларизації на грошову систему.

 

В.Ю. Попов

Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку

У статті розглядаються методологічні засади оцінювання конкурентної складової національної економіки. Визначення відповідності напрямів руху виробничих ресурсів та змін їх ефективності здійснено за видами економічної діяльності.

 

Г.М. Тарасюк

Планування потенціалу підприємств харчової промисловості: суть, основні проблеми та напрями

У статті надано авторське визначення поняття “планування потенціалу”, аналізуються тенденції, проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості України, розглядаються основні складові та етапи планування потенціалу підприємств харчової промисловості.

 

О.М. Таряник, О.А. Глухова, С.В. Глухова

Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти

Стаття містить аналіз результатів інноваційної діяльності підприємств в Україні в цілому та в Харківському регіоні зокрема. Дослідження проведено на основі останніх статистичних даних. У статті представлена повна та всебічна оцінка поставленого питання, виявлено проблеми, пов’язані з інноваційним процесом на усіх рівнях, передумови їх виникнення, а також визначено основні напрями подальших досліджень у сфері інноваційної діяльності українських підприємств.

 

О.В. Лиса

Оцінювання показників робочої сили за даними щомісячних обстежень населення

У статті представлені основні результати досліджень проблеми надійності оцінювання місячних показників робочої сили для регіонального рівня за даними державного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що проводиться Державним комітетом статистики України. Результати використання композиційного методу оцінювання показали, що в цілому проблема надійності вирішується.

 

П.Є. Шевчук

Удосконалення підходів до оцінки рівня народжуваності для умовного покоління

Стаття присвячена методам оцінки народжуваності. Підходи, викладені у статті, можуть бути корисними при розробці демографічних прогнозів та заходів демографічної політики.

 

О.А. Вишневська

Сучасна міжнародна трудова міграція та державна міграційна політика

У статті розглядаються питання міжнародної трудової міграції, основні спонукальні мотиви й причини зовнішньої міграції трудових ресурсів, найважливіші напрями зовнішньої міграції робочої сили, її позитивні та негативні наслідки.

На основі проведеного аналізу визначено основні цілі міграційної політики держави на сучасному етапі.

 

М.П. Воронов

Зарубіжний досвід функціонування та вдосконалення основ місцевого самоврядування

У статті розглядаються сучасні підходи до розвитку місцевих співтовариств – інституційний, системний, корпоративний, “делегування повноважень”, бенчмаркінг, що характерні для країн сталої демократії. Досліджені актуальні напрями соціально-економічного розвитку територій, а також проблеми розробки політики новітнього рівня розвитку місцевих співтовариств.

 

О.В. Збаращук

Оцінювання діяльності регіональних органів виконавчої влади щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій

У статті проаналізовано методологічні підходи, критерії та порядок проведення моніторингу результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення ними соціально-економічного розвитку відповідних територій. За результатами аналізу запропоновано удосконалений (розширений) механізм здійснення моніторингу.

 

Б.В. Лисенко

Програми розвитку соціального житла в малих містах України

Забезпечення громадян житлом, підвищення благоустрою житлового фонду населення залишаються одними з важливих соціально-економічних проблем малих міст України. Тому зазначені проблеми мають стати пріоритетами державної політики у сфері розробки й особливо – реалізації програм забезпечення житлом населення малих міст України. Запропонована стаття присвячена аналізу цього питання.

 

І.В. Найда

Удосконалення правової бази державного регулювання трудових прав молодих спеціалістів в Україні

Проаналізовано зарубіжну та вітчизняну літературу з досліджуваної теми. Розглянуто нормативно-правову базу, що регулює трудові права й обов’язки молодих спеціалістів, та визначено напрями її вдосконалення.