Анотації

 

А. М. Єріна, І. В. Калачова

Національний рахунок охорони здоров’я: методологічні принципи формування та аналітичні можливості

У статті розкрито аналітичні можливості національного рахунку охорони здоров’я щодо оцінки національних витрат на охорону здоров’я. Систематизація та формування агрегованої інформації у вигляді допоміжних соціальних рахунків за європейською методологією є принципово новим напрямом модернізації соціальної статистики і розвитку української статистики в цілому. Наявність такої інформації сприятиме комплексному оцінюванню фінансування охорони здоров’я в країні.

 

Р. О. Кулинич

Статистичні методи вивчення впливу окремих чинників, що характеризують економічні явища та процеси, на результативну ознаку

У статті запропоновано способи застосування статистичних методів кількісного вивчення взаємозв’язків для оцінювання впливу окремих чинників економічного явища як засіб статистичного аналізу структури національної економіки.

 

М. Т. Микитенко, М. В. Лєснікова, І. І. Бойко, К. О. Пономаренко

Удосконалення методологічних підходів до розрахунків вартості страхування і фрахту в імпорті товарів на основі даних вантажних митних декларацій

У статті викладено переглянуті методологічні підходи до розрахунків вартості страхування і фрахту в імпорті товарів на основі даних вантажних митних декларацій. Особливу увагу зосереджено на процесі формування вибіркової сукупності за регіонами України, товарною та географічною структурами.

 

В. С. Михайлов, О. Б. Хотетовська

Панорама методів рейтингового оцінювання та використання їх у статистиці фінансів підприємств

У статті проаналізовано основні проблеми побудови узагальнюючих, інтегральних статистичних показників. Висвітлено питання стосовно побудови рейтингових систем. Розглянуто підходи до рейтингового оцінювання фінансового стану у статистиці фінансів підприємств.

 

О. М. Мотузка

Спеціальний стандарт поширення даних та статистика міжнародної технічної допомоги

У статті проаналізовано роль та значення спеціального стандарту поширення даних як джерела доступу громадськості до статистичної інформації щодо основних макроекономічних показників, визначено місце та основні завдання статистики міжнародної технічної допомоги, окреслено існуючі проблеми її становлення.

 

О. П. Романюк

Система вимірювання діяльності соціальних установ: сутність та особливості розробки.

Частина І. Теоретико-методологічні аспекти вимірювання діяльності з надання соціальних послуг

У роботі досліджено питання теорії та методології вимірювання діяльності установ, що надають соціальні послуги. Доведено актуальність та практичну значущість процесу вимірювання діяльності соціальних установ, досліджено роль та місце вимірювання діяльності в системі управління, що зорієнтована на результати. Окремим блоком наведено стислу характеристику показників (індикаторів) діяльності, вимоги до їх розробки та застосування.

 

В. Г. Саріогло, Г. І Терещенко

Підходи до статистичного оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні

У статті розглядаються загальні підходи до забезпечення об’єктивного характеру оцінювання якості освіти в Україні. Для оцінки якості загальної середньої освіти пропонується встановити систему вимірів якості, що характеризуються окремими групами первинних показників. Обговорюються особливості використання таких вимірів якості загальної середньої освіти, як релевантність, ефективність, доступність, порівнянність; ресурсне забезпечення та структура освіти. При цьому за найбільш важливий вимір якості приймається релевантність як ступінь задоволення поточних та потенційних потреб основних користувачів. Розглядаються особливості побудови та використання інтегральних показників якості освіти в цілому та за окремими її вимірами.

 

Т. М. Бульчак

Статистична оцінка суб’єкта спостереження оптової торгівлі

У статті за допомогою методів статистичного аналізу досліджено основні тенденції, що існують на вітчизняному ринку оптової торгівлі впродовж останніх п’яти років. Зроблено висновок про шляхи вдосконалення системи статистичного спостереження у сфері оптової торгівлі.

 

В. А. Голян

Оцінка фіскального регулювання водокористування

У статті обґрунтовується необхідність удосконалення фіскального регулювання використання водних ресурсів. Проведено аналіз надходжень водоресурсних платежів до бюджетів різного рівня, досліджено дина-міку надходжень окремих складових збору за спеціальне використання водних ресурсів. Виявлено регіональну асиметрію фіскальної віддачі забраної води.

 

Л. А. Сошникова

Аналіз взаємозв’язку показників економічної та природоохоронної діяльності галузей

На прикладі діяльності суб’єктів господарювання розглядаються питання аналізу взаємозв’язку показників економічної та природоохоронної діяльності галузей Республіки Білорусь з використанням методу канонічних кореляцій та економетричних моделей: моделі множинної лінійної регресії та системи одночасних рівнянь.

 

Д. В. Шиян

Нові методи аналізу динамічних рядів та рівня ризику

У роботі розглядаються нові методи обробки рядів динаміки, що отримали назви “ковзна швидкість” та “ковзні очікування”. В основі розрахунку лежить принцип раціональних очікувань, а саме припущення, що попередні тенденції значною мірою формують наступні дії. Запропонована методика визначення рівня ризику дохідності акцій на базі розрахунку ковзних очікувань замість показника стандартного відхилення дозволить оцінювати ризик не через коливання доходів у часі, а через імовірність отримання доходів, виходячи з попередніх подій.

 

Л. О. Попова

Перевірка валідності як один з етапів оцінки достовірності результатів кон’юнктурних обстежень будівельних підприємств

У статті представлено деякі методологічні аспекти перевірки валідності кон’юнктурних обстежень будівельних підприємств. Перевірку валідності визначено як один з етапів оцінки достовірності результатів кон’юнктурних обстежень підприємств. Наведено приклади перевірки валідності та деяких інших етапів оцінки достовірності результатів кон’юнктурних обстежень на базі будівельних підприємств. Проведено практичні розрахунки за допомогою якісних даних кон’юнктурних обстежень підприємств.

 

Б. І. Колісник, О. М. Шубалий

Обґрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу

У статті представлено результати застосування індексного методу для комплексної оцінки рівня конкурент-них переваг сукупності лісогосподарських підприємств у межах окремого регіону. Проведено картографічний аналіз тенденцій зміни конкурентних переваг, визначено конкурентну позицію та сформульовано основні положення базових конкурентних стратегій діяльності кожного підприємства на найближчу перспективу.

 

М. В. Щурик

Інституційне забезпечення процесу виділення земель під забудову у сільських населених пунктах Карпатського макрорегіону

У статті досліджується механізм виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на селі. Пропонуються нові підходи до організації цього процесу.

 

Л. М. Мекшун

Роль О.О. Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики

У статті розглядаються наукові дослідження О. О. Русова на посаді земського статистика Чернігівського губернського земства. Найбільше уваги приділено аналізу двох робіт – “Примеры описания отдельных земледельческих хозяйств в поселениях Довжицкой волости Черниговской губернии. Описание Довжицкой волости” (1877 р.) та “Описание Черниговской губернии” (1898–1899 рр.). Показана роль О.О. Русова у визначенні типології селянських господарств, підкреслено важливість поєднання в дослідженні природно-історичних та економічних факторів.

 

Л. А. Гаєвська

Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії

У статті розглядаються питання управління освітою на початку 60-х рр. ХІХ ст., аналізуються реформи управління навчальними закладами початкової освіти в досліджуваному періоді. Особлива увага звертається на процеси демократизації та участь громадськості в управлінні освітою.

 

І. В. Дихнич

Державне регулювання залучення іноземних інвестицій як ресурс соціально-економічного розвитку країни й регіонів (на прикладі Російської Федерації)

У статті розглядаються особливості російського досвіду державного регулювання міжнародного співро-бітництва на регіональному рівні. Також аналізуються різноманітні підходи до трактування поняття “іноземні інвестиції”.

 

С. В. Циц

Ефективність діяльності державних службовців

У статті розглядаються питання забезпечення ефективності діяльності державних службовців в органах державної влади. Проаналізовано науково визначені критерії ефективності діяльності державних службовців, шляхи подальшого підвищення ефективності через призму нормативного врегулювання.

 

С. О. Шосталь

Активізація інвестиційного процесу в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання

Стаття висвітлює організаційні та економічні передумови активізації інвестиційного процесу в Україні. Розглядається зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій у сферу економіки та можливість використання його для України.