Анотації

 

О. О. Васєчко

Статистичне мислення і суспільство

У статті піднімається питання формування статистичного мислення у нашому суспільстві: підвищення рівня розвитку статистичної науки та практики, здатності суспільства, передусім науковців і тих, хто приймає рішення на різних рівнях управління, користуватися статистичною інформацією та статистичними інструментами.

 

В. C. Михайлов, С. П. Коваль

Методологічні принципи вибіркових обстежень підприємств оптової торгівлі

У статті розкрито основні принципи та підходи щодо вирішення методологічних завдань проведення вибіркових спостережень у статистиці оптової торгівлі України. Серед основних завдань організації вибіркових статистичних спостережень підприємств оптової торгівлі визначено виявлення закономірностей і тенденцій змін розвитку оптового товарообороту як у загальному обсязі, так і за окремими групами товарів у регіональному розрізі. Запропоновано ряд методологічних принципів, що стосуються безпосередньо побудови вибірки і які необхідно врахувати у процесі розробки методологічного забезпечення вибіркового обстеження підприємств оптової торгівлі.

 

О. П. Романюк

Система вимірювання діяльності соціальних установ: сутність та особливості розробки.

Частина ІI. Особливості розробки та впровадження

Системи вимірювання діяльності соціальних установ в Україні

У роботі досліджено особливості поетапної (крок за кроком) розробки системи вимірювання діяльності соціальних установ в Україні, узагальнено уроки іноземного досвіду, які доцільно врахувати при її розробці та впровадженні в нашій країні, а також наведено окремі рекомендації щодо вживання необхідних заходів на рівні держави, які б забезпечили належне законодавче, організаційне та інституційне підґрунтя для розробки і впровадження системи вимірювання діяльності з надання соціальних послуг в Україні.

 

Н. Г. Виговська

Господарський, фінансово-господарський та економічний контроль: узгодження термінології

У статті уточнено терміни “господарський контроль”, “фінансово-господарський контроль”, “економічний контроль” та виділено предмет господарського контролю як практичної діяльності у царині господарсько-виробничих, організаційно-господарських та внутрішньогосподарських відносин, які в сукупності складають сферу господарських відносин. Зроблено висновок, що дослідження проблем контролю не повинно обмежуватись одним із зазначених видів господарських відносин.

 

С. С. Герасименко, К. С. Чуприн

Інформаційне забезпечення ефективного управління ринком продовольчих товарів

У статті розглянуто завдання, структуру та зміст складових інформаційного забезпечення управління сегментом ринку. Особливу увагу приділено вдосконаленню системи статистичних показників характеристики стану і тенденцій ринку продовольчих товарів.

 

В. А. Голян

Аналіз основних тенденцій використання водних ресурсів та шляхів їх економії

У статті проаналізовано основні тенденції використання водних ресурсів в Україні за період 1980–2006 років. Розкрито зрушення у структурі використання прісної води за напрямами. В розрізі регіонів країни показано диференціацію забору та споживання водних ресурсів та обґрунтовано шляхи їх економії.

 

Л. М. Ільїч

Система професійно-технічної освіти: статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку

У статті досліджено стан мережі професійно-технічної освіти та виявлено основні тенденції її розвитку. На підставі отриманих результатів визначено пріоритетні напрями оптимізації мережі досліджуваного сегменту ринку освітніх послуг.

 

В. В. Маслій

Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу

зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти застосування методів кореляційного аналізу, які дають можливість поглибленого дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України. Спрощені методи (розрахунок рангового та лінійного коефіцієнтів кореляції) дозволяють визначити наявність та тісноту зв’язку між кожною факторною та результативною ознаками. Методи множинної кореляції дали можливість оцінити спільний вплив факторних ознак на результативну, а також ступінь впливу різних факторів.

 

Н. О. Парфенцева, В. В. Попова

Зімкнення рядів динаміки ВВП для статистичного аналізу національної економіки

Методика досягнення порівнянності рядів динаміки призначена для вивчення наскрізних  структурних зрушень у національній економіці, інвестиційних процесів, визначення ступеня розвитку окремих видів економічної діяльності. Аналіз здійснюється у порівнянних основних показниках ефективності витрат праці та капіталу.

 

О. К. Прімєрова

Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України

Стаття присвячена вивченню масштабів присутності іноземного капіталу у банківській системі України та визначенню впливу діяльності іноземних банків на її розвиток.

 

В. І. Колеснік

Регіональна статистика як складова інформаційного забезпечення управління

У статті надано оцінку можливостей статистичної системи при виробленні управлінських рішень та визначено напрями її вдосконалення.

 

І. Ю. Єгоров, І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова

Методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України

У статті викладено методичні рекомендації щодо адаптації індикаторів Європейського інноваційного табло до умов України за програмою INNO-Policy TrendChart Європейської комісії. Розрахунки, проведені за представленими рекомендаціями, дадуть можливість отримати оцінки, які визначать місце України серед країн – членів ЄС, що є важливим елементом інтеграції в європейські структури.

 

Р. П. Задорожна

Еволюція індексного методу аналізу

У статті узагальнюється досвід індексних досліджень та розглядається внесок українських статистиків у розвиток індексного методу аналізу масових соціально-економічних явищ і процесів.

 

І. О. Кульчій

Теоретичні основи процесу реформування органів виконавчої влади в Україні

Проаналізовано сучасну державно-управлінську термінологію процесу реформування; систематизовано основні теоретичні підходи до сутності реформування органів виконавчої влади та внесено пропозиції стосовно ефективних напрямів практичного втілення реформ.

 

І. В. Рожкова, Н. Д. Солоненко

Удосконалення державного та регіонального управління охороною громадського здоров’я в Україні

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад удосконалення державного та регіонального управління у сфері охорони громадського здоров’я. Висвітлюється роль окремих механізмів державного управління та їх взаємодії, спрямованої на підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я в умовах запровадження принципів ринкової економіки.

 

С. О. Сибиряков

Проблеми формування та розвитку соціального капіталу

державних службовців у трансформаційних державах

У статті обґрунтовано важливість дослідження соціального капіталу державних службовців для забезпечення ефективного державного управління. Автором запропоновано застосування соціальних медіа як засобів, що сприяють оптимальному розвитку соціального капіталу державних службовців та прийняттю українською владою узгоджених із суспільством рішень.

 

Г. П. Ситник, С. Г. Осіпчук

Організаційно-правові засади інноваційного розвитку

як складова державного управління забезпеченням економічної безпеки України

У статті проаналізовано сутність сучасних інноваційних процесів, виявлено проблемні питання інноваційної політики в Україні та визначено організаційно-правові механізми інноваційного розвитку як складової державного управління забезпеченням економічної безпеки.