Анотації

 

Ю. І. Прилипко

Модифікації фінансового методу оцінки тіньової економіки

У статті викладено методику розрахунків рівня тіньової економіки в різних модифікаціях. Розглядаються результати їх застосування залежно від виду даних (індексів цін “період до періоду” або “місяць до грудня минулого року”). Аналізуються причини відмінності результатів розрахунків залежно від якості і видів вхідних даних. Надаються рекомендації щодо застосування певної модифікації методу для окремих галузей економіки.

 

М. В. Сибирякова

Методологічні основи статистичного обліку структури і динаміки зовнішньої торгівлі товарами України

У статті проаналізовано методологічні принципи формування інформаційної бази для складання національного торговельного балансу, в першу чергу, на основі даних митної статистики. Показано важливість статистичного дослідження структури і динаміки зовнішньої торгівлі товарами для оцінки реального місця країни у світовому господарстві, характеру її зовнішньоекономічних зв’язків з партнерами для прийняття ефективних управлінських рішень.

 

Т. Б. Шира

Підходи до статистичного оцінювання стану інноваційно-технологічного потенціалу підприємства

У статті висвітлено проблеми статистичного оцінювання інноваційно-технологічного потенціалу підпри-ємства, зокрема недоліки його інформаційного забезпечення. В контексті викладеного запропоновано методологічні засади статистичного оцінювання інноваційно-технологічного потенціалу підприємства, в основу яких покладено діагностичний підхід та індикативне планування.

 

О. К. Єлісєєва, І. С. Твердохліб

Застосування методу SSA для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти застосування методу SSA для статистичного аналізу та прогнозування економічних систем, що є особливо актуальним в умовах нестабільної економічної ситуації. У дослідженні здійснено прогнозування економічної системи, на рівні регіону визначено основну тенденцію розвитку системи, періодичну складову та шум.

 

Т. О. Мирошниченко

Деякі актуальні питання статистики інвестування житла

Стаття присвячена аналізу статистичних даних щодо обсягів інвестицій в основний капітал у житловому будівництві. Розглядаються шляхи вдосконалення форм державних статистичних спостережень капітальних інвестицій.

 

В. В. Попова

Методика оцінювання структурних зрушень факторних комбінацій української економіки

Суперечності сучасної української економіки розглядаються як результат впливу організаційно-еконо-мічного механізму управління розвитком національної макросистеми на формування комбінацій виробничих факторів за видами економічної діяльності. Теоретичні засади доповнюються методикою оцінювання статистичних показників у системі національних рахунків, охарактеризовано найсуттєвіші ознаки диспропорцій між витратами виробничих факторів та інвестиційними джерелами оновлення засобів виробництва.

 

І. Г. Столєтова

Оцінки внеску операторів мобільного зв’язку в економіку країни

У статті наведено огляд тенденцій розвитку галузі зв’язку. Окрему увагу приділено ринку мобільного зв’язку та вивченню його економічного впливу на розвиток галузі.

 

О. В. Горобець

Регіональна диференціація показників відтворення населення АР Крим за допомогою кластерного аналізу та на підставі багатовимірної середньої

У статті розглянуто методику та використано ітераційну процедуру кластерного аналізу для статистичної оцінки регіональної диференціації показників відтворення населення АР Крим за допомогою кластерного аналізу та на підставі багатовимірної середньої.

 

І. А. Даукш

Статистична оцінка динаміки та структури злочинності в Республіці Білорусь за період 1990–2007 рр.

У статті проводиться аналіз динаміки кількості зареєстрованих злочинів у Республіці Білорусь за період 1990–2007 рр. Здійснюється моделювання та прогноз досліджуваного явища.

 

Г. Ю. Міщук, О. О. Якушева

Демографічні передумови реформування механізмів пенсійного забезпечення

Проаналізовано тенденції основних демографічних процесів в Україні. Визначено вплив чинників зміни статево-вікової структури населення на пенсійне забезпечення. Доведено необхідність впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення з метою зменшення впливу негативних демографічних змін на фінансування пенсійних виплат.

 

Л. Г. Ткаченко

Досвід аналітичних досліджень умов проживання населення в країнах ЄС

Стаття містить огляд стандартів статистичного спостереження та аналізу умов проживання населення у країнах ЄС. Розглядаються система показників та основні джерела інформації про стан житлових умов, що використовуються у європейській практиці.

 

В. І. Колеснік

Статистичне забезпечення управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в регіоні

У статті запропонована система статистичного забезпечення управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в регіоні, що забезпечує можливість прийняття виважених рішень та підвищує їх ефективність.

 

Г. І. Купалова, Н. О. Коренєва

Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України

У статті проаналізовано методологічні та організаційні засади, розроблено практичні рекомендації щодо формування статистичного забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України. Здійснено поглиблений статистичний аналіз інвестиційної привабливості регіонів з використанням інтегрального показника, побудованого на основі вдосконаленої системи статистичних показників.

 

Н. Г. Фатюха

Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області

У статті розглянуто джерела формування статистичних даних про інфраструктуру автомобільних шляхів сполучення та проведено аналіз, що характеризує її стан за наявними статистичними показниками.

 

М. В. Щурик

Економічний аспект сталого розвитку в контексті відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону

У статті оцінено проміжні результати земельної реформи в сільському господарстві Карпатського макрорегіону. Обґрунтовано доцільність і потребу приватизації земель домогосподарствами. Запропоновано призупинити приватизацію земельних ділянок (паїв) з метою аналізу результатів земельної реформи.

 

Е. В. Чекотовський

Графічний метод у статистиці: історія і теорія.

Частина I. Зародження і становлення графічного методу в статистиці

У статті розглядається історія зародження, становлення і застосування в статистиці графічного методу, зокрема формування основних понять. Робота містить критичні зауваження й методологічні узагальнення щодо наявних у статистичній літературі визначень статистичного графіка, його основних елементів, а також класифікацій статистичних графіків.

 

К. С. Міщенко

Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення у соціальних послугах

У статті відображено теоретичні підходи до організації обліку потреб населення у соціальних послугах в умовах реформування цієї системи в Україні. Розглянуто функцію обліку, його місце в системі та циклах управління, процеси регулювання та прийняття рішення з урахуванням потреб у соціальних послугах. Наведено результати теоретичних розробок зі статистичного обліку, його зміст, функції, властивості.

 

 

Ю. М. Остапчук, О. В. Сікачина

Організаційно-правові засади проведення органами державної статистики Всеукраїнського сільськогосподарського перепису

Стаття присвячена питанням створення правових засад організації та проведення сільськогосподарських переписів. Подається стислий зміст положень Закону України “Про сільськогосподарський перепис” і заходів Держкомстату України щодо практичної реалізації його норм. Наведено обґрунтування необхідності регулярного проведення сільськогосподарських переписів та визначено, що їх основною метою є отримання статистичної інформації для формування ефективної аграрної та продовольчої політики в країні.

 

І. Г. Сурай

Суб’єкти управління кадрами державної служби України

У статті охарактеризовано суб’єкти управління кадрами державної служби України та окреслено шляхи їх удосконалення.