Анотації

 

Т. М. Бульчак

Статистичний аналіз цільової сукупності підприємств оптової торгівлі

На прикладі діяльності суб’єктів оптової торгівлі у Житомирській області проаналізовано генеральну сукупність підприємств. Розраховано показники варіації. Виявлено значну диференціацію оптових підприємств у розрізі міст і районів області.

 

С. П. Коваль

Формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі

У статті висвітлено принципи та визначено основні етапи формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі під час підготовки та проведення вибіркового спостереження.

 

О. Г. Матковська

Методика побудови інтегральних індикаторів стану атмосферного повітря

У роботі надано результати аналізу та узагальнено дані про стан атмосферного повітря в Республіці Білорусь з використанням методу головних компонент.

 

М. В. Пугачова

Нові методи аналізу інформації кон’юнктурних обстежень для дослідження стану економіки

У статті розглянуто адаптацію та вдосконалення нових методів аналізу та подання інформації кон’юнктурних обстежень, розроблених німецьким Ifo-інститутом з метою відстеження стадій циклів ділової активності. Показано, що зазначені методи придатні і для українських обстежень, продемонстровано їх використання не тільки для промисловості, а й для будівництва та транспорту. Для дослідження циклічних коливань запропоновано нові критерії сегментації підприємств, більш придатні для недостатньо розвинених ринкових економік та в умовах кризи.

 

С. С. Герасименко, О. А. Чуприна

Статистична характеристика структурних змін в економіці України

У статті з використанням інформації про валовий випуск та ВВП України в 2001–2007 рр. проаналізовано структуру української економіки та проведено її порівняння зі структурою та темпами розвитку Європейського Союзу і деяких країн Європи в контексті вирішення основних завдань соціально-економічного розвитку країни.

 

О. К. Єлісєєва, В. В. Толочок

Статистичне дослідження ринку цінних паперів України

У статті виконано порівняльний аналіз різних методів оцінки ринку цінних паперів. Проведено статистичне дослідження українського фондового ринку, окреслено проблеми його формування та розвитку, серед яких найбільш вагомі такі: відсутність ефективно діючої інфраструктури, що забезпечуватиме акумулювання ка-піталу для інвестицій та сприятиме раціональному розміщенню фінансових ресурсів; стагнація ринку вна-слідок невисокої рентабельності капіталовкладень у цінні папери українських корпорацій; високі податки.

 

Н. В. Ковтун

Статистична оцінка передумов економічної кризи в Україні

За результатами статистичного аналізу основних макроекономічних показників за період з 1990 р. до 2007 р. здійснюється оцінка реального рівня економічного та соціального розвитку України, а також розкриваються причини погіршення економічної ситуації.

 

О. О. Колесник

Еволюція статистики туризму

У статті визначено етапи становлення і розвитку туризму як галузі господарства, досліджено еволюцію статистики туризму у світі та особливості її розвитку в Україні.

 

Л. Г. Рождєственська, М. В. Мазур

Зміни пріоритетів в оподаткуванні: міжнародні зіставлення

За допомогою статистичних методів порівняльного аналізу проведено міжнародні зіставлення щодо зміни пріоритетів в оподаткуванні на прикладі України, Російської Федерації та Республіки Білорусь. Проаналізована відповідність чинної в Україні практики справляння податку на додану вартість та методології СНР ООН, а також інтенсивність динаміки податкового навантаження на ВВП за окремими країнами.

 

З. О. Пальян

Статистичний аналіз чинників та передумов народжуваності в Україні

У роботі розглянуто роль та проаналізовано взаємодію соціально-демографічних і медичних детермінант народжуваності в Україні. За допомогою багатофакторних індексних моделей показано вплив медико-демо-графічних чинників і передумов на сучасну репродуктивну поведінку українського населення.

 

А. В. Тарасевич

Статистичне оцінювання впливу смертності на трудовий потенціал Республіки Білорусь

У статті виконано статистичне оцінювання впливу основних демографічних процесів, зокрема смертності, на динаміку працездатного населення Республіки Білорусь. Досліджуються основні проблеми відтворення (формування) трудового потенціалу країни та пропонуються шляхи їх вирішення.

 

М. М. Жилєнкова

Напрями удосконалення інформаційного забезпечення аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України

Наведено основні напрями вдосконалення інформаційного забезпечення розробки управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку регіонів України. Розглянуто методи спостереження й аналізу, що використовуються у міжнародній статистиці.

 

С. М. Концеба

Кореляційно-регресійний аналіз впливу виробничих ресурсів на виробництво ріпаку в Черкаській області

У роботі представлено аналіз впливу сукупних виробничих ресурсів регіону на виробництво ріпаку сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області та визначено фактори, що безпосередньо впливають на створення спеціалізованих зон концентрованого виробництва ріпаку.

 

І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова

Порівняльний аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу

У статті викладено основні результати проведеного порівняльного аналізу стану науково-технічного потенціалу України та інших країн світу. Зазначено, що це завдання ускладнюється через відмінності в методологічних підходах до формування відповідних показників наукової та інноваційної діяльності.

 

Н. О. Михайлюк

Міжнародний досвід організації обстежень перевезень пасажирів пільгових категорій

Розглянуто методи обліку статистичних даних щодо кількості поїздок пасажирів, які мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, у європейських країнах, зокрема у Сполученому Королівстві та Російській Федерації.

 

Е. В. Чекотовський

Графічний метод у статистиці: історія і теорія. Частина II. Розвиток і застосування графічного методу в статистиці

У статті розглядається історія зародження та формування основних понять і застосування в статистиці графічного методу. Робота містить критичні зауваження й методологічні узагальнення щодо наявних у статистичній літературі визначень статистичного графіка, його основних елементів і класифікацій статистичних графіків.

 

А. М. Балашов

Міжнародний контекст державного управління сталим розвитком в Україні

Проаналізовано міжнародний контекст сталого розвитку України. Обґрунтовано основні напрями використання міжнародних стандартів у цій сфері та досвіду діяльності міжнародних інститутів для вдосконалення механізмів державного управління сталим розвитком.

 

М. П. Воронов

Концептуальні засади формування моделі об’єднаної територіальної громади

У статті досліджуються питання розробки моделі об’єднаної територіальної громади для України в контексті реформування підґрунтя місцевого самоврядування (організаційного, правового, фінансово-економічного та ін.), змін адміністративно-територіального устрою за українським та європейським досвідом, а також розбудови засад громадянського суспільства.

 

В. Р. Григорович

Сучасна модель прийняття управлінських рішень у системі охорони суспільного здоров’я в Україні

Розглядаються основні складові сучасної управлінської моделі прийняття рішень у системі охорони здоров’я України, а саме: адміністративно-правове забезпечення, аналіз економічного підґрунтя перетворень, зумовлених запровадженням ринкових відносин у галузі, інформаційне забезпечення процесу формування управлінських рішень.

 

Ю. Г. Королюк

Міжрегіональна взаємодія у контексті регулювання соціально-економічного розвитку регіону: системний підхід

У статті розроблено та реалізовано у вигляді нейромережевої моделі структурну схему впливу динаміки соціально-економічних станів Івано-Франківської області на відповідні показники Чернівецької області. На основі створеної моделі здійснено прикладний аналіз процесів міжрегіональної взаємодії у контексті регулювання соціально-економічного розвитку регіону.

 

О. І. Павлов

Трансформація функціональної моделі сільських територій України в умовах глобалізації

У роботі обґрунтовано засади побудови постіндустріальної функціональної моделі сільських територій України. Розглянуто наслідки впливу глобалізації на розвиток сільських територій, подано їх диференціацію за функціональною ознакою.