Анотації

 

В. І. Колеснік, О. О. Пузанова

Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України

У статті розглянуто основні напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України. Окреслено шляхи виконання основних завдань інформатизації статистичних органів.

 

В. Г. Саріогло, Н. А. Ващаєва

Проблеми побудови ефективного дизайну територіальної вибірки в інтегрованих обстеженнях домогосподарств

Стаття присвячена питанням удосконалення існуючої методології організації соціально-демографічних обстежень, зокрема в частині розробки узгодженого дизайну вибірок різних обстежень. Запропоновано новий підхід, що забезпечує можливість відбору територіальних одиниць з імовірностями, пропорційними різним характеристикам розміру, для використання в обстеженнях населення, що проводяться одночасно.

 

С. В. Глухова

Вплив світової фінансово-економічної кризи на діяльність будівельної галузі України

У статті проаналізовано вплив світової фінансово-економічної кризи на економіки провідних країн світу, а також країн СНД, встановлено причинно-наслідковий зв’язок динаміки кризових явищ у країнах світу з економікою України в цілому та будівельного комплексу зокрема. У результаті дослідження визначено шляхи подолання кризи в будівельній галузі шляхом активізації інноваційної діяльності.

 

Б. Є. Грабовецький, І. Ю. Єпіфанова

Використання методу Дельфі для визначення оптимальних показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності

У статті досліджено можливість використання експертних оцінок для визначення ефективності інвестиційної діяльності та рівня інвестиційної привабливості. Сформовано систему показників, що характеризують інвестиційну діяльність підприємств. На основі результатів проведеного експертного опитування за допомогою методу Дельфі досліджувані показники ранжовані за відносною важливістю. Доведено доцільність використання методу Дельфі для оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств.

 

І. А. Дернова

Порівняльний аналіз номінального та реального обмінних курсів гривні

У статті аналізується динаміка обмінного курсу національної валюти у взаємозв’язку з темпами інфляції та оцінюється співвідношення номінального і реального курсів гривні до долара США, євро та російського рубля.

 

Р. О. Костирко, В. О. Шевчук

Внутрішній контроль фінансово-економічної стійкості підприємства: зміна існуючої парадигми в кризових умовах

На засадах системного аналізу обґрунтовано зміну наукової парадигми внутрішнього контролю. Визначено місце і роль внутрішнього контролю у забезпеченні фінансово-економічної стійкості підприємства в умовах кризи. Надано характеристику функціональних сфер внутрішнього контролю фінансово-економічної стійкості підприємства та розглянуто його процедури.

 

О. В. Муха

Оцінка впливу зростання цін на енергоносії на економіку Білорусі в рамках VAR-моделі грошової трансмісії

Стаття присвячена аналізу впливу на економіку Білорусі підвищення цін на енергоносії, що імпортуються, в рамках VAR-моделі грошової трансмісії. Зроблено висновок про те, що імпульс цін на газ спричинює стійке підвищення інфляції протягом п’яти-шести кварталів, досягає свого піку у третьому і четвертому кварталах, після чого, починаючи з сьомого кварталу, негативний ефект зникає. Водночас аналіз підтверджує статистично значущу негативну реакцію обсягу ВВП на ціновий шок з лагом у три-чотири квартали.

 

К. О. Прокопенко

Структурні обстеження виробників сільськогосподарської продукції

У статті висвітлено основні напрями подальшої гармонізації вітчизняної аграрної статистики з міжнародними вимогами. Проаналізовано засади проведення структурних обстежень сільськогосподарських виробників за методологією Євростату, принципи формування сукупності та інформаційної бази. Вказано на необхідність при створенні методологічних засад проведення структурних обстежень ураховувати особливості  вітчизняної виробничої структури та сільськогосподарського виробництва.

 

А. В. Ротар

Статистико-економічна оцінка стану інноваційної діяльності у промисловості

У статті представлено статистико-економічне оцінювання стану інноваційної діяльності підприємств у промисловості. Проведено аналіз галузевої структури інноваційної діяльності. Зроблено висновок про слабку результативність цієї сфери у промисловості України. Визначено причини скорочення кількості впроваджених нових технологічних процесів на підприємствах та запропоновано заходи для покращання інноваційної діяльності у промисловості.

 

С. О. Шибіріна

Статистична характеристика розвитку первинного ринку нерухомого майна в Україні

У статті досліджується стан та темпи розвитку первинного ринку нерухомого майна в Україні, а також проводиться регіональний аналіз за обсягами виконаних будівельних робіт та типологічне групування регіонів за регіональною структурою виконаних будівельних робіт.

 

Л. О. Ященко

Нові підходи до статистичного аналізу цінової кон’юнктури будівельного ринку на базі інформації кон’юнктурних обстежень

У статті представлено нові підходи до статистичного аналізу цінової кон’юнктури на будівельному ринку як поєднання статистичних методів аналізу з методами стратегічного менеджменту, маркетингу та ризик-менеджменту, а саме: GAP-аналізом, критерієм песимізму (критерієм Вальда), критерієм надзвичайного оптимізму, критерієм коефіцієнта оптимізму (критерієм Гурвіца), критерієм Лапласа, матрицею Бостонської консалтингової групи, SWOT-аналізом.

 

О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик

Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності

Розглядаються методологічні засади виявлення та оцінювання внутрішньорічних коливань, а також методичні підходи до аналізу закономірностей динаміки демографічних параметрів регіону на основі індексів сезонності. Наведено алгоритми та результати розрахунків за даними про щомісячну кількість народжених і померлих у Тернопільській області за 2002–2008 рр.

 

Л. П. Сікерко

Ефективність зайнятості як чинник людського розвитку

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад формування ефективної зайнятості, аналізу її впливу на людський розвиток. Розглянуто окремі аспекти активної політики зайнятості у світлі концепцій Міжнародної організації праці.

 

Р. О. Кулинич

Статистична оцінка залежностей відносних показників інтенсивності регіонального розвитку

У статті запропоновано способи застосування статистичних методів кількісного вивчення взаємозв’язків для оцінювання залежностей відносних показників інтенсивності регіонального розвитку.

 

А. В. Сидорова

Статистична оцінка ринкової рівноваги на регіональних ринках послуг

У статті розглянуто актуальні питання збалансованості попиту та пропозиції на ринку послуг, наявності макроекономічних і регіональних диспропорцій, а також функціонування ринку послуг у сучасних умовах, пов’язаних з посиленням кризових процесів.

 

Н. Г. Фатюха

Статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області

У статті представлено статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області за 1995–2007 рр., у тому числі за окремими його видами. Висвітлено основні проблеми та переваги розвитку окремих видів транспорту.

 

М. В. Щурик

Дрібна приватизація земель Карпатського макрорегіону: здобутки та проблеми

Оцінено проміжні результати земельної реформи в сільському господарстві Карпатського макрорегіону. Обґрунтовано доцільність і потребу приватизації земель домогосподарствами. Запропоновано призупинити приватизацію земельних ділянок (паїв) з метою проведення аналізу результатів земельної реформи.

 

І. І. Юрчишин

Сучасні тенденції та особливості соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області

У статті проаналізовано основні соціально-економічні показники, що характеризують розвиток Івано-Франківської області у 2008 році. Запропоновано напрями та заходи щодо вдосконалення механізму реалізації соціальної політики в регіоні.

 

Г. В. Дмитренко

Модернізація державного фінансового контролю в Україні

Стаття присвячена проблемам удосконалення державного фінансового контролю та підвищення ролі органів виконавчої влади, що здійснюють фінансовий контроль. Автор визначає забезпечення наповнення бюджету та підвищення ефективності бюджетних витрат як основні завдання державної політики у сфері державного фінансового контролю та формулює напрями її реалізації.

 

Т. В. Кондратюк

Загальносоціологічні підвалини дослідження сфери сімейних відносин як об’єкта державного управління

У статті зроблено спробу систематизації напрацьованого матеріалу для характеристики сфери сімейних відносин як об’єкта державного управління. Розглянуто різні аспекти сімейних відносин. Охарактеризовано ключові компоненти системи теоретичних поглядів на сферу сімейних відносин.

 

О. А. Яценко

Контроль за використанням державного майна іноземними військовими формуваннями в Україні

У статті проаналізовано досвід громадського та державного контролю за використанням різних категорій об’єктів державного майна іноземними військовими формуваннями в Україні. Обґрунтовано висновок про те, що кожна з семи категорій об’єктів державного майна потрапили у розпорядження російських військових формувань в Україні всупереч чинному законодавству України та ратифікованим міжнародним угодам.