Статистика України

 

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

 

2009, № 3 (46)

Видається з 1998 року

 

 

У номері:

Перспективи розвитку національної статистичної системи

Колеснік В. І., Пузанова О. О. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України 4

Теорія та методологія статистики

Саріогло В. Г., Ващаєва Н. А. Проблеми побудови ефективного дизайну територіальної вибірки в інтегрованих обстеженнях домогосподарств 13

Статистика та економіка, аналіз

 
Глухова С. В. Вплив світової фінансово-економічної кризи на діяльність будівельної галузі України 18
Грабовецький Б. Є., Єпіфанова І. Ю. Використання методу Дельфі для визначення оптимальних показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності 23
Дернова І. А. Порівняльний аналіз номінального та реального обмінних курсів гривні 29
Костирко Р. О., Шевчук В. О. Внутрішній контроль фінансово-економічної стійкості підприємства: зміна існуючої парадигми в кризових умовах 34
Муха О. В. Оцінка впливу зростання цін на енергоносії на економіку Білорусі в рамках VAR-моделі грошової трансмісії 40
Прокопенко К. О. Структурні обстеження виробників сільськогосподарської продукції 46
Ротар А. В. Статистико-економічна оцінка стану інноваційної діяльності у промисловості 52
Шибіріна С. О. Статистична характеристика розвитку первинного ринку нерухомого майна в Україні 58
Ященко Л. О. Нові підходи до статистичного аналізу цінової кон’юнктури будівельного ринку на базі інформації кон’юнктурних обстежень 64

Демографічна та соціальна статистика

 

Кустовська О. В., Ціщик Р. В. Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності 72
Сікерко Л. П. Ефективність зайнятості як чинник людського розвитку 80

Регіональна статистика

Кулинич Р. О. Статистична оцінка залежностей відносних показників інтенсивності регіонального розвитку 84
Сидорова А. В. Статистична оцінка ринкової рівноваги на регіональних ринках послуг 92
Фатюха Н. Г. Статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області 99
Щурик М. В. Дрібна приватизація земель Карпатського макрорегіону: здобутки та проблеми 107
Юрчишин І. І. Сучасні тенденції та особливості соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області 114

Державне управління

Дмитренко Г. В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні 118
Кондратюк Т. В. Загальносоціологічні підвалини дослідження сфери сімейних відносин як об’єкта державного управління 124
Яценко О. А. Контроль за використанням державного майна іноземними військовими формуваннями в Україніі 129

Нові видання, рецензії

Матковський С. О. Рецензія на монографію Р.О. Кулинича “Статистичні методи аналізу взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку” 135

Ювілеї, пам’ятні дати

Михайлу Володимировичу Кривому – 70 136
Михайло Васильович Птуха (до 125-річчя з дня народження) 137

Хроніка 139
Анотації 141