Анотації

 

С. С. Герасименко, О. А. Чуприна

Статистика для нестатистиків: навчання без страху

У статті розглянуто недоліки навчання статистиці у вищих навчальних закладах України та наведено пропозиції щодо їх подолання шляхом внесення змін до програми курсу, форм і методів його викладання для надання цьому предмету прикладної скерованості.

 

І. Ю. Єгоров

Проблеми побудови узагальнюючих індексів інноваційного розвитку для України

На прикладі складових індексу конкурентоспроможності та індексу інноваційного розвитку ЄС показано недоліки та переваги застосування тих чи інших компонент. Проаналізовано доцільність використання зазначених індексів в умовах України.

 

Р. М. Моторин, Т. М. Моторина

Напрями гармонізації статистичного і бухгалтерського обліку з метою покращання інформаційного забезпечення управлінських рішень

Охарактеризовано передумови й обґрунтовано методичні підходи до гармонізації національних систем статистичного і бухгалтерського обліку, показано їх співвідношення та взаємозв’язки в сучасних умовах. Розкрито потенціал бухгалтерського обліку щодо його гармонізації зі статистичним обліком. Сформульовано підхід до узгодження понятійного апарату зазначених видів обліку в цілях гармонізації облікової інформації.

 

Г. Нерб, М. В. Пугачова, Л. О. Ященко

Нові підходи до моделювання змін валової доданої вартості

У статті запропоновано метод застосування такого специфічного джерела статистичної інформації, як кон’юнктурні обстеження, для моделювання макроекономічних показників. Наведено склад композиційних індикаторів, що збігаються, та випереджальних для окремих галузей економіки й моделі, до яких вони включені. Показано, що такі моделі достатньо точно відображають зміни валової доданої вартості.

 

М. Ю. Огай

Методологічні підходи до оцінювання показників робочої сили для малих сукупностей населення

У роботі розглядаються методологічні підходи до використання статистико-математичних моделей з метою підвищення надійності оцінювання показників зайнятості та безробіття на рівні адміністративних районів областей України. За результатами апробації різних типів моделей пропонується застосування змішаної EBLUP-моделі для оцінки показників робочої сили, що успішно застосовується у світі при вирішенні проблем малих територій.

 

І. А. Гончар, С. О. Лакштанов

Статистичний аналіз інфляцієутворюючих факторів в Україні

Проаналізовано чинники, що зумовлюють прискорений розвиток інфляційних процесів в Україні протягом останніх років. Розкрито причини походження інфляційних процесів, надана статистична оцінка їх перебігу за останні три роки, виявлено найвагоміші інфляцієутворюючі фактори. За результатами дослідження сформовано рекомендації для приборкання інфляції у країні.

 

С. В. Козак

Статистичні оцінки ринку газу в Україні

У статті подано загальну оцінку ринку природного газу в Україні. Розглянуто основні джерела надходження цього ресурсу. Наведено статистичні оцінки структури споживання природного газу, що визначені за даними з різних джерел інформації.

 

Г. В. Кондря

Міжнародні транспортні коридори в Україні

У роботі висвітлено сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних транспортних коридорів і транзитного потенціалу України. Проаналізовано структуру транзитних вантажів та їх структурні зрушення за І півріччя 2009 року щодо попереднього року.

 

С. Л. Нестерова

Аналіз ринку страхових послуг України

Досліджено сучасний стан ринку страхових послуг в Україні. Наведено основні показники діяльності страховиків за 2008 рік. Проаналізовано показники валових і чистих страхових премій та виплат. Визначено рівень збитковості за видами страхування. Показано основні напрями розвитку страхового ринку в умовах світової фінансової кризи.

 

В. Ю. Попов

Статистика монетарного важеля економічного розвитку

Розглядаються грошові агрегати як одиниці статистичного спостереження та зазначається необхідність забезпечення їх порівнянності у контексті формування інформаційної підтримки державної економічної політики. Виклад базується на теоретичних засадах перегляду відповідних методологічних підходів. Наводиться приклад їх практичної реалізації для виявлення монетарних важелів управління економічним розвитком.

 

Н. Ю. Скачек

Статистичний аналіз результатів діяльності сільськогосподарських товаровиробників: методологічні аспекти

Розглянуто можливість використання в Україні досвіду реалізації європейської системи вибіркових обстежень сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням особливостей функціонування вітчизняного аграрного сектору.

 

Я. Б. Гнатик

Удосконалення показників оцінки стану ринку автотранспортних послуг

Розглянуто можливість побудови узагальнюючого показника стану ринку автотранспортних послуг та його інфраструктури на базі гравітаційної моделі. Обґрунтовано методологічні аспекти формування показника та його застосування на прикладі областей Подільського економічного регіону.

 

С. В. Козак

Житловий фонд Рівненщини та напрями його розвитку

У статті розглядається житловий фонд Рівненської області як компонент ринку нерухомості. Аналізуються фактори, що впливають на зростання цін на житло.

 

В. Ю. Плескач

Основні аспекти регіональної динаміки ринку праці

У статті проаналізовано ринок праці м. Ковель та Ковельського району Волинської області за період з січня 2007 до жовтня 2009 року. Розглянуто динаміку показників безробіття та працевлаштування, що є доволі складною й характерною для суперпозиції сезонних та інших циклічних змін, які потребують спеціальних методів дослідження. Показано, що кореляційний зв’язок між показниками безробіття та працевлаштування є зворотним.

 

І. В. Ткачук

Складові та фактори регіонального людського розвитку

(на прикладі Івано-Франківської області)

Розглянуто спрямованість загальних економічних і соціальних перетворень за певний період та за основними елементами життєзабезпечення населення. Досліджено соціальні детермінанти регіонального людського розвитку, що сприяють підвищенню добробуту населення області.

 

А. Г. Огінська

Статистика лісового господарства у контексті міжнародних процесів сталого управління лісами

Охарактеризовано сучасні міжнародні підходи до оцінки лісових ресурсів та діяльності лісового господарства у контексті процесів сталого управління лісами. Розглянуто загальні принципи побудови сателітних рахунків лісу як інформаційної бази для здійснення комплексного аналізу об’єкта дослідження.

 

О. П. Романюк

Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів

Частина І. Платоспроможність споживачів послуг централізованого опалення

У статті розглянуто основні проблеми функціонування систем централізованого теплопостачання. Висвітлено результати оцінки платоспроможності населення, проаналізовано прогнозні показники фінансової спроможності населення оплачувати послуги централізованого опалення на період до 2019 р. Доведено необхідність невідкладного впровадження енергоощадних заходів у житлових будівлях та інших економічних та організаційних заходів, що сприятимуть підвищенню платоспроможності споживачів послуг.

 

О. А. Вишневська

Показники соціальної статистики як базова інформація для розробки та реалізації соціальної політики

Статтю присвячено дослідженню системи показників соціальної статистики, що застосовується органами державної статистики. Визначено напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку країни та окреслено основні системи показників вітчизняної соціальної статистики, сформовані з урахуванням міжнародних стандартів, для інформаційного забезпечення органів державного управління. На основі проведеного аналізу надано пропозиції щодо формування оптимального переліку статистичних показників для потреб розробки та реалізації соціальної політики.

 

Г. Ю. Герман

Кар’єра на державній службі: поняття та сутність

Визначено зміст теоретичного поняття “кар’єра на державній службі” та обґрунтовано необхідність його запровадження. Розглянуто види кар’єри за різними ознаками класифікації. Проаналізовано відмінність кар’єризму та кар’єрного зростання.

 

Н. Г. Морозова

Професіоналізація як чинник формування людських ресурсів державної служби в Україні

У статті розглядаються проблеми пошуку ефективних шляхів удосконалення професійної підготовки, націленої на активну підтримку компетентності та мотивації кадрів для подальшого запровадження адміністративних реформ, поліпшення навичок і вмінь персоналу, підвищення якості державної служби. Пропонуються послідовні заходи щодо створення професійної державної служби, яка здатна компетентно й ефективно задовольняти загальнонаціональні інтереси.