Анотації

 

І. В. Калачова, О. А. Рудич

Національний рахунок соціального захисту:  концепція побудови та інформаційне супроводження

У статті викладено концептуально-методологічні принципи побудови допоміжного (сателітного) рахунку соціального захисту як інструменту, рекомендованого для розробки Євростатом. Розглянуто європейські вимоги до складання цього рахунку й адаптовані до українських умов основні положення, покладені в основу методології складання національного рахунку соціального захисту в Україні.

 

Н. В. Ковтун, Н. І. Гражевська

Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації

У статті досліджуються основні тенденції глобалізації та особливості їх формування у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку.

 

С. О. Матковський, О. А. Пономаренко

Концептуальні підходи до побудови бази метаданих у галузі статистики

У статті викладено концептуальні підходи до побудови бази метаданих для інформаційної системи органів державної статистики. Подано основні складові метаданих для опису статистичного спостереження та запропоновано перелік показників для їх наповнення.

 

В. В. Попова

Шкала вимірювання економічного розвитку національної макросистеми

Статтю присвячено статистичним аспектам економічного розвитку, що базуються на теоретичному уявленні про фактори формування ВВП та статистичному оцінюванні організаційно-економічного механізму управління цим процесом. З використанням запропонованих методичних прийомів здійснено відображення кількісних показників і якісних властивостей національної макросистеми в єдиній шкалі економічного розвитку.

 

І. О. Крехівський

Прогноз експорту товарів машинобудівної галузі на 2010 рік у розрізі товарної структури

У роботі розглянуто основні підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників до моделювання та прогнозування зовнішньої торгівлі. Автором запропоновано власну вдосконалену модель експорту товарів машинобудівної галузі України та спрогнозовано експорт товарів основних товарних груп цієї галузі на 2010 рік.

 

М. В. Лєснікова

Агрегування індексів середніх цін та фізичного обсягу експорту-імпорту у зовнішній торгівлі товарами

У статті досліджено основні принципи агрегування індексів цін та фізичного обсягу експорту-імпорту товарів. Основна увага зосереджена на процесі побудови ланцюгових рядів індексів цін та фізичного обсягу з постійними вагами.

 

А. В. Ротар

Особливості статистичного оцінювання інноваційної активності підприємств за європейською програмою CIS (Community Innovation Survey)

У статті висвітлено методологічні підходи до оцінки інноваційної активності підприємств за європейською методологією CIS. Розглянуто інструментарій відповідного статистичного спостереження. Охарактеризовано особливості інноваційної діяльності підприємств і організацій п’яти областей України, що взяли участь у пілотному обстеженні за міжнародною методологією CIS 6.

 

А. В. Сидорова, М. А. Жмайло

Ефективність банківської діяльності:  статистична оцінка та моделювання

У статті сформована система показників ефективності банківської діяльності. Проведено комплексний статистичний аналіз ефективності банківського сектору України та здійснено рейтингову оцінку найбільших банків. Прогнозні показники чистого прибутку розраховані на основі моделі степеневої функції, що дозволило оцінити вплив ефективності використання капіталу банків і праці банківського персоналу на величину недоотриманого прибутку в умовах кризи. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності роботи банків.

 

Н. Г. Фатюха

Автомобільний транспорт як об’єкт статистичного дослідження

У статті визначено джерела статистичної інформації про діяльність автомобільного транспорту. Розглянуто показники, що відображають роботу цієї підгалузі, зокрема стан вантажних та пасажирських перевезень.

 

Н. М. Васильєва

Статистичний аналіз системи освіти (на прикладі Житомирської області)

У статті за допомогою методів статистичного аналізу досліджено тенденції, що спостерігаються в системі освіти Житомирської області впродовж останніх тринадцяти років. Пропонуються основні шляхи покращання стану освітянської сфери.

 

Н. М. Левчук

Тютюнопаління в Україні: оцінка факторів ризику

Стаття присвячена оцінці основних факторів ризику тютюнопаління серед населення репродуктивного віку в Україні. За результатами медико-демографічного обстеження, проведеного у 2007 році, методом логістичної регресії розраховуються відношення шансів (odds ratio), що показують залежність ризику куріння від різних соціально-демографічних характеристик респондентів. Обґрунтовано необхідність повної заборони тютюнової реклами та вжиття інших заходів для зменшення поширеності тютюнопаління серед молодих жінок.

 

Т. М. Трофімчук

Проблеми формування людського капіталу в галузях охорони здоров’я та освіти

На основі уточнення сутності поняття “людський капітал” проаналізовано проблеми його формування та складові процесу відтворення. Досліджено проблеми відтворення людського капіталу в галузях охорони здоров’я й освіти та показано, що вони зумовлені, головним чином, недостатнім фінансуванням зазначених галузей.

 

О. А. Хвостенко

Переробна промисловість у системі класифікацій видів економічної діяльності

У статті розглянуто проблему використання класифікацій видів економічної діяльності для аналізу та оцінки конкурентного середовища підприємства. Проаналізовано нову редакцію NACE, Rev. 2 та на її основі визначено структуру секції “Переробна промисловість” нової редакції КВЕД України.

 

О. П. Романюк

Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання:

 платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів.

Частина ІI. Готовність споживачів послуг централізованого опалення до впровадження енергоефективних заходів

У статті проаналізовано ступінь задоволеності населення послугами централізованого опалення та з’ясовано основні причини невдоволення їх якістю. Представлено результати оцінки готовності населення до співфінансування заходів із термомодернізації свого житла. Узагальнено причини недостатньо високого рівня готовності населення стати співучасником процесу реалізації енергоефективних заходів у житловому фонді та запропоновано ряд першочергових кроків для усунення існуючих проблем.

 

Н. М. Бугаєнко

Сучасні тенденції розвитку системи державної допомоги в ЄС

Статтю присвячено аналізу сучасного стану системи надання державної допомоги суб’єктам господарювання у країнах – членах ЄС. Визначено основні напрями розвитку політики регулювання державної допомоги. Розглянуто такий механізм протидії світовій фінансово-економічній кризі, як введення тимчасових надзвичайних антикризових заходів. Виділено найбільш поширені напрями горизонтальної допомоги.

 

С. М. Клімова

Суб’єкти реалізації державної фінансової політики

У статті здійснено порівняльний аналіз інституціональної організації реалізації державної фінансової політики в Україні та зарубіжних державах. На цій основі вироблено рекомендації щодо вдосконалення управління фінансами в Україні.

 

Ю. Г. Королюк

Ефективність діяльності місцевої влади: методика визначення диференційованої оцінки на базі методів прикладного системного аналізу

У роботі представлено методику визначення диференційованої оцінки ефективності діяльності місцевої влади, розроблену на базі методів прикладного системного аналізу та апробовану на прикладі адміністративно-територіальних районів Чернівецької області. Розраховано коефіцієнти ефективності впливу діяльності місцевої районної влади на соціально-економічні показники області.

 

О. М. Кравченко

Мотиваційні механізми залучення банками коштів населення

У статті висвітлено мотиваційні механізми залучення банками коштів населення. Досліджено особливості, тенденції та проблеми розвитку депозитного ринку в Україні, проаналізовано сучасний стан залучення вкладів населення комерційними банками України та запропоновано нові депозитні продукти для фізичних осіб, спрямовані на мотивацію вкладників до розміщення їх заощаджень.

 

В. М. Соловйов

Поняття “новий державний менеджмент” та його сутність

У роботі узагальнено існуючі у науковій літературі підходи до тлумачення понять “новий державний менеджмент”, “державний менеджмент”, досліджено їх історичне походження та проаналізовано взаємозв’язок з терміном “державне управління”.

 

Л. М. Усаченко

Місце та роль аналітичних центрів в Україні у контексті міжнародного досвіду

Розглядаються роль і місце незалежних аналітичних центрів як впливових неурядових організацій у формуванні ефективної системи взаємовідносин державних інститутів з інститутами громадянського суспільства. Аналітичні центри в Україні розглядаються як дієвий елемент громадянського суспільства, мета і роль якого визначаються функціями, які вони виконують, якістю та суспільною цінністю виробленого ними інтелектуального продукту.