Анотації

 

О. В. Гончар, Т. О. Яневич

Оцінювання показників малих підприємств за доменами

Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств за доменами, такими як регіони та види економічної діяльності. Досліджено застосування розміщення Неймана та Банкайра для різних цілей оцінювання доменів. Проведено симуляційне вивчення для двох страт із різними властивостями.

 

О. В. Крехівський, О. Б. Саліхова

Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України: методологія та практика.

Частина ІІ. Ключові критерії ідентифікації вітчизняних високотехнологічних виробників

Наведено результати апробації запропонованої авторами Методики ідентифікації українських високотехнологічних промислових підприємств. Визначено та обґрунтовано оптимальні показники для класифікації підприємств за рівнем технологічності та їх еталонні значення.

 

М. Т. Микитенко, М. В. Лєснікова, К. О. Пономаренко

Методологічні питання розрахунку вартості послуг за статтею “Туристські послуги” у зовнішньоекономічній діяльності

Розглянуто методологічні питання статистики туризму. Наведено узагальнюючу характеристику, термінологію, принципи визначення та розрахунку вартості послуг зовнішньої торгівлі за статтею “Туристські послуги”.

 

Г. І. Терещенко

Сучасні методологічні підходи до статистичного об’єднання даних

Розглянуто сучасні методи статистичного об’єднання даних із різних джерел та запропоновано їх класифікацію. Основну увагу приділено підходам до об’єднання даних вибіркових обстежень на мікрорівні. Сформульовано методологічні положення, що необхідно враховувати при розробці підходів до об’єднання даних.

 

Л. О. Ященко

Методичні аспекти узгодження квартальних та річних обсягів випуску торгівлі

Визначено джерела та показники для заміни інформації щодо обсягів випуску торгівлі за формою № 1-підприємництво. Підібрано ряди квартальних оцінок обсягів випуску торгівлі, придатні для подальшого їх узгодження з річними даними. Обрано найкращий метод узгодження квартальних та річних обсягів випуску торгівлі.

 

Я. В. Колеснік

Банківський капітал як об’єкт статистичного вивчення

Досліджено основні підходи до аналізу поняття “банківський капітал”. Наведено схему формування системи статистичного забезпечення управління банківським капіталом. Розглянуто методи статистичного аналізу, що використовуються для побудови засад розробки управлінських рішень.

 

Б. Є. Грабовецький, О. В. Чаплигіна

Дослідження тенденції зміни орендної плати за землю та оцінки впливу на її рівень окремих факторів на прикладі Вінницької області

Проведено групування величини орендної плати за землю та визначено статистичні характеристики динамічного ряду на основі даних по Вінницькій області за 2004–2009 рр. Відібрано рівняння тренда, що найкраще описують закономірності й тенденції змін досліджуваного показника. Кількісно оцінено вплив окремих факторів на зміну орендної плати за аналізований період.

 

Р. О. Кулинич

Визначення рейтингу регіонів України за показниками інтенсивності їх розвитку

Запропоновано підхід до визначення рейтингу регіонів із використанням методу комплексних статистичних коефіцієнтів на основі розрахунку відхилень значень показників від їх середнього рівня. Як вихідна база для здійснення такого дослідження застосовуються відносні величини інтенсивності регіонального розвитку.

 

С. О. Матковський, І. С. Гавука, О. М. Синицький

Оцінка резервів зростання прибутковості аграрних підприємств Львівської області

Досліджено можливості дисперсійного і кореляційно-регресійного аналізу для оцінки резервів зростання прибутковості аграрних підприємств на регіональному рівні. Розроблений підхід предметно апробовано на відібраній сукупності аграрних підприємств Львівської області й обґрунтовано доцільність його використання.

 

О. А. Ровенчак, В. В. Володько

Порівняльний контент-аналіз українських видань щодо висвітлення питань міжнародної міграції та місця в ній України

Проаналізовано, як українські видання висвітлюють проблеми міжнародної міграції та місце в ній України. Для цього порівняно дані контент-аналізу трьох вітчизняних газетних видань: “Високий замок”, “Голос України” та “Дзеркало тижня”. Основну увагу приділено темам, що найповніше розкриваються в аналізованих виданнях, а саме: економічна міграція, довгострокова міграція (діаспори) та нелегальна міграція.

 

І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова

Міжнародний досвід щодо розрахунку дефлятора цін досліджень і розробок

Проаналізовано міжнародний досвід щодо вимірювання реальних витрат на дослідження та розробки. Розглянуто основні методологічні підходи до розрахунку індексів цін досліджень та розробок. Обґрунтовано необхідність проведення поглибленого аналізу цього питання в Україні.

 

О. В. Кузьміна

Нормативне забезпечення гарантування якості в Європейській статистичній системі

Наведено огляд основних нормативних документів, що використовуються у сфері якості в рамках Європейської статистичної системи, тобто сучасної законодавчої бази Європейського Союзу з цього питання, стандартів якості, у тому числі загальноприйнятих міжнародних, а також методів та інструментів оцінювання якості.

 

М. Ю. Шлапак

Національне екологічне рахівництво країн Європейського Союзу: корисний досвід для України

Досліджено підходи до формування системи еколого-економічних рахунків у європейських країнах. Визначено найбільш поширені типи екологічних рахунків та країни, що найактивніше працюють над втіленням системи еколого-економічного національного рахівництва. На основі аналізу досвіду європейських країн обґрунтовано черговість кроків для розвитку системи національного екологічного рахівництва України та пріоритетні типи екологічних рахунків.

 

О. А. Вишневська

Удосконалення нормативно-правової бази статистичного забезпечення для потреб соціальної політики за роки незалежності України

Розглянуто питання розроблення національного законодавства у галузі статистики та соціальної політики, його розвитку, перегляду та вдосконалення за роки незалежності України з метою створення та організації функціонування ефективної нормативно-правової бази статистичного забезпечення для потреб державної соціальної політики.

 

 Г. Ю. Герман

Правове забезпечення кар’єри на державній службі

Проаналізовано чинне законодавство щодо кар’єрного зростання державних службовців в Україні. Сформульовано пропозиції щодо його удосконалення.

 

М. О. Катихіна

Удосконалення конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні

Проаналізовано міжнародні та вітчизняні конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. Визначено недоліки та протиріччя сучасного українського законодавства, розглянуто шляхи реформування правової бази місцевого самоврядування в Україні з урахуванням принципів, закладених у європейських документах за цією проблематикою.