Анотації

 

Н. А. Ващаєва

Підхід до оптимізації дизайну вибірки для підвищення надійності оцінювання показників на регіональному рівні

Розглянуто підхід до оптимізації дизайну вибірки на основі перерозподілу обсягу вибірки для підвищення надійності оцінювання окремих показників бідності на рівні регіонів. Наведено результати з урахуванням вагомості показників, для яких потрібно покращити характеристики надійності.

 

М. В. Пугачова, Г. Нерб

Кон’юнктурні обстеження в моделях нерівноваги для дослідження стану промисловості України та Німеччини

Представлено новий підхід до отримання більш ранніх сигналів про зміни фази циклу ділової активності, який передбачає сегментацію підприємств на основі інформації, отриманої під час кон’юнктурних бстежень. Проаналізовано ситуацію у промисловості України та Німеччини, що суттєво змінилася під впливом світової фінансово-економічної кризи.

 

А. П. Ревенко

Розробка енергетичного балансу України

Проаналізовано стан сучасної енергетичної статистики України у контексті її переводу на міжнародні стандарти. Розглянуто заходи, спрямовані на розробку енергетичного балансу за форматом Міжнародного енергетичного агентства. Показано можливості застосування енергетичної статистики у макроекономічному аналізі.

 

Л. М. Бєлкін

Нормативно-статистичний підхід до обґрунтування витрат на харчування учнів загальноосвітніх шкіл України

Запропоновано методику обґрунтування видатків на харчування учнів загальноосвітніх шкіл України на основі нормативів харчування та статистичних даних про ціни на продукти харчування, необхідні для забезпечення зазначених нормативів.

 

С. С. Герасименко, О. А. Чуприна, О. О. Чуприна

Україна у сучасному світі: порівняльна багатомірна оцінка

Використано методи багатомірної класифікації для порівняльного оцінювання соціально-економічного розвитку України. Обґрунтовано переваги такого підходу порівняно із застосуванням найбільш відомих інтегральних показників і рейтингів, з допомогою яких прийнято оцінювати певні аспекти соціально-економічного та політичного життя країни чи регіону.

 

У. П. Нечитайло, О. Р. Кардаш

Проблеми адаптації державного статистичного спостереження за інвестиційними процесами до стандартів Європейського Союзу

Проаналізовано проблеми адаптації державного статистичного спостереження за інвестиційними процесами до стандартів ЄС. Розглянуто окремі аспекти методології статистичного спостереження в Україні за капітальними інвестиціями, інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційними проектами. Окреслено процес гармонізації системи показників статистичного спостереження за капітальними інвестиціями з чинними міжнародними стандартами.

 

С. Ф. Васьків

Методичні підходи до статистичної оцінки транскордонної торгівлі товарами

Розглянуто актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні. Висвітлено статистичні показники щодо визначення експортного потенціалу регіону. На прикладі західних областей України проаналізовано транскордонний торговельний обмін країни.

 

Н. В. Звірід

Кількісні методи аналізу впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону

Досліджено вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток регіону. Розглянуто кількісні методи аналізу впливу, зокрема запропоновано підхід до розрахунку втрат ВВП від трудової міграції.

 

Т. В. Кобилинська

Охорона земельних ресурсів Житомирщини: статистичний аспект

Висвітлено актуальні проблеми охорони земельних ресурсів Житомирщини. На основі офіційної статистичної інформації проаналізовано заходи, спрямовані на підвищення якості ґрунтів.

 

І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова

Методологічні засади розрахунку індексу наукової продукції для України

Розкрито теоретичні та практичні аспекти оцінювання реальних витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, а також порядок та особливості розрахунку індексу наукової продукції для України. Подано результати проведених розрахунків.

 

О. Л. Попова

Система індикаторів сталого сільського розвитку

Розглянуто індикатори сталого сільського розвитку, визначені в рамках загальної системи моніторингу в ЄвропейськомуСоюзі на період 2007–2013 рр., та оцінено можливості їх застосування в Україні на основі наявної статистичної бази.

 

Л. А. Весельська

Демографічна ситуація в Україні як чинник впливу на соціальну безпеку

Визначено ступінь впливу демографічної ситуації в державі на соціальну безпеку. Спрогнозовано зміни основних складових демографічного розвитку та можливості досягнення ними рівня загроз соціальній безпеці. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму державного регулювання окремих аспектів соціальної безпеки у системі національної безпеки.

 

М. В. Ворона

Гендерні стереотипи: сутність, функції, наслідки

Досліджено гендерні стереотипи та їх вплив на сучасне суспільство. Проведено причинно-наслідковий аналіз зв’язку між гендерними стереотипами та явищами, що вони породжують. На основі проведеного дослідження запропоновано ряд заходів, що забезпечуватимуть реалізацію загальнодержавної політики у частині впровадження принципів гендерного паритету.

 

В. М. Клюзко

Принципи державного управління в галузі охорони здоров’я

На основі аналізу та узагальнення наукових джерел подано авторське визначення поняття “принципи державного управління в галузі охорони здоров’я ” та розкрито його сутність.

 

Н. А. Малиш

Особливості реалізації державної екологічної політики в Україні

Визначено основні екологічні загрози у сучасному світі та досліджено проблеми державного управління в екологічній сфері. Проведено статистичний аналіз основних показників забруднення довкілля. Розглянуто основні заходи щодо формування ефективної стратегії державної екологічної політики.

 

Н. Г. Морозова

Теоретико-методологічні засади дослідження проблем зайнятості на державній службі

Узагальнено теоретико-методологічні засади дослідження проблем зайнятості населення в системі державної служби. Особливу увагу приділено складникам соціально орієнтованої державної політики у сфері праці та зайнятості в інституті державної служби, а також соціальним питанням ринку праці державних службовців.