Анотації

 

 К. О. Прокопенко

Методологічні аспекти дослідження місця сільського господарства у структурі національної економіки

Досліджено окремі методологічні підходи до визначення місця і ролі певного виду діяльності у національній економіці. Проаналізовано зміни, що відбулися в основних пропорціях економіки. Окреслено місце сільського господарства та його вплив на інші складові економіки на основі системи аналітичних показників, побудованих за даними таблиць “витрати-випуск”. Указано на доцільність використання розглянутих підходів у прогнозно-аналітичних дослідженнях.

 

О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський

Передові промислові технології як об’єкт статистичного спостереження.

Частина І. Дефініція терміна – перший крок у формуванні статистичного інструментарію

Подано авторське трактування поняття “передові промислові технології”. Обґрунтовано необхідність формування статистичного інструментарію дослідження їх застосування і поширення на підприємствах переробної промисловості України.

 

Л. О. Ященко

Використання ABC- та XYZ-аналізу для діагностики причин, що стримують будівельну діяльність

Розглянуто можливість використання ABC- та XYZ-аналізу для діагностики причин, що стримують будівельну діяльність. Поєднано результати ABC- та XYZ-аналізу та визначено чотири групи причин залежно від негативного ступеня впливу на будівельну діяльність.

 

В. К. Данилко, О. В. Литовка

Статистичний аналіз поводження з відходами виробництва в Україні

Проаналізовано сучасні проблеми й тенденції у сфері утворення, оброблення та утилізації відходів виробництва. Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку системи державного регулювання та вдосконалення існуючої інформаційної бази щодо поводження з токсичними відходами.

 

О. І. Яшкіна

Статистичний аналіз наукового потенціалу України

Проаналізовано структурні та кадрові зміни у науковому секторі економіки країни. Проведено кластерний аналіз наукових організацій за галузями.

 

Н. В. Ковтун, О. М. Черемухіна

Статистична оцінка рівня забезпеченості та якості надання офтальмологічної стаціонарної допомоги сільським мешканцям за регіонами України

Проведено порівняльний регіональний аналіз рівня забезпеченості та якості надання медичної допомоги офтальмологічним хворим у сільській місцевості України на різних рівнях медико-санітарної допомоги.

 

Р. О. Кулинич

Статистичне обґрунтування програм регіонального розвитку

Розглянуто методологічні засади формування програм регіонального розвитку на основі використання методу статистичних рівнянь залежностей.

 

О. А. Зоріна

Проблематика трактування контролінгу

Розглянуто контролінг як систему управління процесом реалізації кінцевої мети підприємства. Наведено різні тлумачення сутності контролінгу, що містяться в економічній літературі. Показано, що така неоднозначність ускладнює розробку інструментарію контролінгу та його впровадження на підприємствах України.

 

В. І. Колеснік

Бюджетне забезпечення процесу формування статистичної інформаційної бази

Розглянуто діючий механізм бюджетного забезпечення діяльності державних органів статистики. Проаналізовано схему бюджетного планування видатків для забезпечення процесу побудови інформаційно-статистичної системи органів управління держави.

 

М. Ю. Огай

Розробка підходів до побудови узагальнюючих показників при оцінюванні якості роботи суду

Розглядається методологія карток громадського звітування, адаптована до оцінювання якості судових послуг. Значну увагу приділено методиці побудови узагальнюючого індексу громадського сприйняття роботи суду, наведено приклади його статистичного аналізу.

 

О. В. Гончар, О. В. Кузьміна

Нормативно-правове забезпечення гарантування конфіденційності в Європейській статистичній системі

Розглянуто основні нормативно-правові документи із забезпечення гарантування конфіденційності у Європейській статистичній системі як на рівні Європейського Союзу, так і на національному рівні держав-членів, а також загальноприйняті міжнародні документи, у яких порушуються питання конфіденційності статистичної інформації.

 

Н. І. Рубан, Т. В. Василькова, В. П. Пасічник

Прийняття і застосування спільної консолідованої бази оподаткування в контексті загальноєвропейської перспективи

Висвітлено основні напрями дослідження, проведеного спеціалістами Світового банку, в якому з’ясовано питання взаємозалежності податкової та фінансової звітності з позиції загальноєвропейської перспективи і в контексті міжнародних стандартів фінансової звітності. Подано рекомендації та пропозиції для вдосконалення Податкового кодексу України з огляду на прагнення держави стати членом Євросоюзу.

 

Е. В. Чекотовський, М. Ю. Потапова

Френсіс Гальтон: життя та внесок у розвиток статистичної науки

Розглянуто життєвий шлях та наукову діяльність видатного англійського біолога і статистика-математика Френсіса Гальтона. Особливу увагу надано працям ученого, підкреслено їх значення для розвитку статистичної науки.

 

Г. Ю. Герман

Організаційні засади кар’єри на державній службі

Проаналізовано організаційні засади кар’єри на державній службі в Україні, до яких належать: конкурсний відбір, атестація та щорічна оцінка діяльності державних службовців. Розглянуто систему професійного навчання державних службовців, насамперед питання їх підготовки та підвищення кваліфікації.

 

Є. О. Катихін

Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції, сучасний стан, виклики та необхідність розвитку

Проаналізовано передумови виникнення соціального аудиту, досліджено його основні параметри та наслідки впровадження в Україні. Запропоновано нове визначення соціального аудиту як інструменту оцінювання впливу діяльності певного суб’єкта на суспільство в цілому.

 

І. В. Матвєєнко

Рівень громадянської відповідальності у контексті розвитку громадянського суспільства: теоретико-прикладний аспект

Проаналізовано основні підходи до вивчення громадянської відповідальності, обґрунтовано її зміст та структуру. Проведено експериментальне дослідження щодо визначення рівнів громадянської відповідальності серед учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів, учителів, викладачів ВНЗ, пенсіонерів, державних службовців різних категорій та рангів.

 

Н. В. Міокова

Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: стан та перспективи розвитку

Проаналізовано міжнародні аспекти співпраці України з Міжнародним валютним фондом в умовах розвитку економіки.

 

О. І. Павлов

Інформаційно-аналітична діяльність як складова процесу публічного управління

Визначено сутність, структуру та функціональне призначення інформаційно-аналітичної діяльності. З’ясовано її місце у системі публічного управління як невід’ємної складової управлінського процесу.

 

О. Л. Юдіцький

Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні

Досліджено конкурентну політику як складову механізму державного регулювання економічної конкуренції. Розглянуто сутність конкурентної політики та напрями дій держави в особі уповноважених органів у сфері забезпечення економічної конкуренції. Сформульовано авторське визначення конкурентної політики держави та запропоновано інструменти її реалізації в Україні