Анотації

 

А. О. Гуторов

Застосування графіка Лоренца для вимірювання рівня концентрації сільськогосподарського виробництва

Проаналізовано наявні методичні підходи до визначення узагальненого рівня концентрації сільськогосподарського виробництва на основі графіка Лоренца. Запропоновано алгоритм розрахунку цього показника з урахуванням вимог точності та статистичної значущості результатів; проведено апробацію наведених методик.

 

М. В. Лєснікова

Економіко-статистичні підходи до формування цільового індексу цін експорту-імпорту товарів у зовнішній торгівлі товарами

Розглянуто проблему побудови економіко-статистичних підходів до формування цільового індексу цін експорту-імпорту товарів у зовнішній торгівлі товарами. Показано, що отримана релевантна та достовірна інформація характеризує стан економічних відносин з іншими державами та дозволяє будувати математичні моделі прогнозування короткострокової цінової інфляції для різних типів предметів споживання.

 

О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський

Передові промислові технології як об’єкт статистичного спостереження.

Частина ІI. Світовий досвід. Рекомендації щодо селективного підходу до його використання в Україні

Проаналізовано світовий досвід статистичних обстежень передових технологій у промисловості. Обґрунтовано доцільність розробки багатоаспектної форми статистичного спостереження за передовими технологіями у промисловості України. Запропоновано рекомендації щодо змісту програми дослідження.

 

А. В. Бодюк, М. М. Пискун, Н. В. Хоцянівська

Фіскально-статистичні аспекти інноваційної діяльності

Розглянуто суть поняття “ресурси”, поділ ресурсів на види за певними ознаками. Проаналізовано стан статистичного обліку даних з інноваційно-технічної діяльності. Обґрунтовано систему показників статистичного обліку даних щодо господарського використання інноваційних ресурсів. Представлено методику обчислення сезонних коливань їх виробництва та споживання.

 

О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик

Статистичний аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні

Розглянуто методологічні та методичні питання статистичного оцінювання й аналізу диференціації рівня оплати праці в Україні за видами економічної діяльності. Наведено статистичні оцінки, що характеризують галузеву диференціацію середньомісячні заробітної плати штатних працівників у динаміці. Здійснено міжрегіональні порівняння заробітної плати на основі елімінування впливу структури найманих працівників.

 

Д. В. Муха

Оцінка дохідності залучених прямих іноземних інвестицій

Виконано порівняльну оцінку дохідності залучених прямих іноземних інвестицій, що надійшли у світову економіку та в економіку Білорусі. Оцінено потенціальні обсяги виведення з Білорусі доходів від залучених прямих іноземних інвестицій у середньостроковій перспективі. Визначено пріоритетні напрями і запропоновано рекомендації в галузі політики залучення іноземних інвестицій.

 

А. В. Ротар

Оцінювання впливу інноваційних процесів на ефективність роботи промислових підприємств

Висвітлено оцінювання результативності діяльності інноваційно активних підприємств на основі чинної статистичної бази. Проведено дослідження впливу інноваційної активності на основні економічні показники роботи підприємств. Запропоновано ряд кількісних оціночних критеріїв для удосконалення системи оцінювання результативності в інноваційній сфері.

 

І. М. Прокопчук

Система показників для статистичного вивчення діяльності підприємств

Досліджено систему статистичних показників, що характеризують діяльність підприємств. Проаналізовано структуру системи показників статистики підприємств із урахуванням міжнародних рекомендацій та окреслено основні напрями її вдосконалення.

 

М. В. Пугачова

Діяльність малих підприємств у промисловості України: неочікувані висновки

Представлено результати статистичного моніторингу діяльності малих підприємств галузі промисловості за останні десять років, який здійснювався на базі інформації кон’юнктурних обстежень. Висновки, що можна зробити на основі цього моніторингу, слід назвати дещо парадоксальними, оскільки вони не зовсім відповідають загальноприйнятим оцінкам ролі малих підприємств у розвитку економіки країни.

 

Н. В. Хром’як, В. М. Чубай

Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств

Розглянуто особливості підготовки статистичної звітності на промислових підприємствах та її подання до органів статистики. Окреслено основні напрями аналізу показників статистичної звітності та наведено порядок здійснення внутрішнього контролю процесу формування її показників.

 

Д. В. Ящук, О. І. Черняк, В. О. Монаков

Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискримінантного аналізу та методу дерев рішень

Відібрано фінансові показники, що точно і вичерпно характеризують ключові аспекти фінансового стану українських підприємств та можуть свідчити про появу ознак фінансової кризи. За допомогою кластерного аналізу промислові підприємства згруповано за масштабністю фінансової кризи. З використанням методів багатофакторного дискримінантного аналізу та дерев рішень розроблено комплекс економіко-математичних моделей, що дозволяють класифікувати українські промислові підприємства за ймовірністю їхнього банкрутства.

 

Васьків С. Ф.

Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу транскордонного співробітництва України та Польщі

Окреслено проблеми та визначено основні напрями вдосконалення інформаційного забезпечення аналізу транскордонного співробітництва України та Польщі. Розглянуто шляхи розв’язання проблем з урахуванням європейського досвіду.

 

В. І. Колеснік, Ю. А. Музиченко

Міжнародне співробітництво у сфері статистики (за матеріалами 42-ї сесії Статистичної комісії ООН)

Розглянуто питання вдосконалення окремих аспектів діяльності національної статистичної системи відповідно до міжнародних вимог та стандартів, що обговорювалися на 42-й сесії Статистичної комісії ООН.

 

О. М. Василенко

Степан Степанович Жилкін: служіння суспільству і статистиці

Розглянуто життя та наукову діяльність видатного вченого, відомого фахівця у галузі соціальноекономічної статистики Степана Степановича Жилкіна. Представлено його численні публікації за результатами науково-статистичних досліджень.

 

Е. В. Галицька, О. К. Прімєрова

Життєвий шлях і наукова спадщина І. В. Вернадського (до 190-ї річниці з дня народження)

Статтю присвячено 190-річчю з дня народження видатного економіста і статистика І. В. Вернадського. Розглянуто його життєвий шлях та внесок у розвиток теоретичних і методологічних основ статистики.

 

С. Г. Бублик

Удосконалення державної системи статистичного спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україні

Обґрунтовано необхідність удосконалення системи державного статистичного спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україні. Доведено, що методологічною основою для модернізації вітчизняних реєстрів дослідників мають бути міжнародні статистичні стандарти Євростату.

 

М. П. Воронов, І. В. Дихнич

Державне регулювання розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва: досвід України та ЄС

Розглянуто основні проблемні питання розвитку й регулювання малого та середнього підприємництва в Україні. На основі використання досвіду країн ЄС окреслено пріоритети та запропоновано напрями вдосконалення державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

  

В. А. Яцук

Удосконалення правового регулювання відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні

Розглянуто проблемні питання та запропоновано напрями удосконалення правового регулювання відповідальності органів місцевого самоврядування.