Анотації

 

С. С. Герасименко, О. А. Чуприна, О. О. Чуприна

Формування ознакової множини для порівняльного оцінювання соціально-економічного розвитку

Розглянуто питання формування оптимального набору показників при проведенні порівняльного оцінювання економічного розвитку та рівня життя населення регіонів. Запропоновано оцінювати взаємозв’язки між показниками за допомогою кластерного аналізу та залишати у наборі один показник із групи щільно пов’язаних між собою. Доведено, що якість порівняльної оцінки в цьому разі підвищується.

 

О. К. Єлісєєва, К. О. Лаптєва

Статистичне моделювання оптової торгівлі в Україні

Розглянуто сутність оптової торгівлі та досліджено її розвиток у 2009 р. Проаналізовано вплив загальних економічних показників на розвиток оптової торгівлі в Україні.

 

І. Г. Наумов, П. О. Іващенко, Г. І. Наумова

Оцінка рівня збалансованості системи показників діяльності підприємства

Запропоновано підхід до визначення кількісної оцінки рівня збалансованості системи показників діяльності підприємства. Встановлено закон розподілу ймовірності збалансованості, розбалансованості та незбалансованості.

 

І. І. Пилипенко, Н. О. Парфенцева, В. В. Попова

Комплексне статистичне оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності

Визначено базові засади комплексного статистичного оцінювання ефективності ЗЕД та сформульовано завдання щодо забезпечення їх реалізації. Сформовано систему статистичних показників та побудовано алгоритм моделювання відповідної економічної політики. Розроблено методику оцінювання ефективності ЗЕД на основі показників затрат праці та капіталу.

 

Ю. І. Прилипко, І. О. Булкін, С. В. Козак

Досвід вибіркового обстеження використання паливно-енергетичних матеріалів: методичні аспекти

Розглянуто питання організації на регіональному рівні вибіркового обстеження підприємств – споживачів палива. Особливу увагу приділено побудові алгоритму формування вибіркової сукупності з огляду на специфіку профілю споживання палива підприємствами Автономної Республіки Крим.

 

В. Г. Саріогло

Методологічні підходи до визначення граничних обсягів сукупностей населення для розрахунку демографічних показників

Показано можливість використання варіативності оцінок статистичних показників для визначення граничних обсягів сукупностей одиниць спостереження, за якими можна оцінювати зазначені показники із заданим рівнем надійності. Підтверджено ефективність запропонованих підходів та наведено приклади розрахунків обсягів сукупностей для окремих демографічних показників.

 

А. П. Бобяк

Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу

Викладено основи формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу підприємства. Вказано основні фінансові показники, що використовуються для управління підприємством.

 

О. А. Гончарук

Оцінка структурних змін господарського комплексу в контексті забезпечення соціальної зорієнтованості економіки

Розглянуто результати реструктурування господарського комплексу країни впродовж 1990–2009 рр. у контексті формування економічного потенціалу забезпечення соціально зорієнтованого розвитку. Виявлено деструкції в економіці внаслідок практичної реалізації промислової політики та запропоновано механізми їх усунення.

 

Р. О. Кулинич

Порівняльна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України та інших країн СНД

Наведено методику визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку країни на основі застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів. Визначено місце України серед інших країн СНД та окреслено основні аспекти оцінювання.

 

Л. М. Бєлкін

Статистика вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл за бюджетні кошти та проблема встановлення граничних торговельних націнок

За матеріалами відкритих джерел досліджено та узагальнено статистику вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл за бюджетні кошти. Показано, що відсутність єдиної державної політики в цьому питанні призводить до неоднакового рівня забезпеченості учнів шкільним харчуванням. Критично оцінено спроби обмежувати ціни встановленням граничних торговельних надбавок (націнок) на зазначену продукцію в окремих регіонах.

 

О. А. Зоріна

Організація тактичного та стратегічного аналізу в умовах уніфікації обліку

Розглянуто завдання і функції організації тактичного та стратегічного аналізу в умовах застосування обліку за системою “план-факт”.

 

О. І. Колодяжна, А. М. Нагорна

Професійна захворюваність: економіко-статистичний аспект

Розглянуто інформаційно-методологічні засади статистичного аналізу професійної захворюваності в Україні. Оцінено рівень професійної патології, визначено її причини та окреслено наслідки.

 

О. М. Шубалий

Методичні та прикладні засади інтегрального оцінювання комплексності використання лісоресурсного потенціалу

Представлено методику порівняльної інтегральної оцінки комплексності використання лісоресурсного потенціалу постійними лісокористувачами на основі сукупності критеріїв та системи показників. Наведено практичні результати застосування методики на прикладі лісогосподарських підприємств Волинської області.

 

М. В. Щурик

Реприватизація та деприватизація земельних ресурсів як стратегічні напрями організації земельного господарства

Проаналізовано стан організації землекористування та землеволодіння в аграрному секторі Карпатського макрорегіону. Розкрито основні причини деструктивності функціонування земельних господарств. Критично оцінено заходи щодо роздержавлення, паювання та приватизації сільськогосподарських угідь. Запропоновано проведення повторного перерозподілу земель АПК, а також формування нового земельного фонду суб’єктів володіння та користування аграрними угіддями.

 

О. В. Гончар, О. В. Кузьміна

Міжнародна практика безпечного доступу до мікроданих та їх використання в офіційній статистиці:  етичні, правові й організаційні аспекти

Розглянуто питання безпечного доступу до мікроданих в офіційній статистиці. Проаналізовано відповідні нормативно-правові документи, прийняті на міжнародному та європейському рівнях, що регулюють безпечний доступ до мікроданих і їх використання, а також зарубіжний досвід щодо організації такого доступу.

 

Е. В. Чекотовський, М. Ю. Потапова

Джордж Одні Юл: життя та внесок у розвиток статистичної науки

Статтю присвячено життю та діяльності видатного англійського вченого, статистика-математика Джорджа Одні Юла. Підкреслено значення його праць для розвитку статистичної науки.

 

Є. О. Катихін

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи

Проаналізовано поняття “корпоративна соціальна відповідальність бізнесу” та запропоновано авторське визначення. Розглянуто основні принципи корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та окреслено переваги компаній, що проводять відповідну політику.