Анотації

 

О. В. Гончар

Проблеми забезпечення якості статистичної інформації, отриманої з адміністративних джерел

Розглянуто визначення та види адміністративних даних, їх переваги та недоліки, принципи використання для статистичних цілей та відповідні процедури перетворення. Особливу увагу приділено підходам до оцінювання якості адміністративних даних з огляду на чинні принципи її забезпечення.

 

І. В. Калачова

Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання

Розглянуто концептуально-методологічні підходи до вимірювання показників інформаційного суспільства. Проаналізовано структурований за 5-ма блоками перелік ключових показників ІКТ з використанням результатів окремих державних статистичних спостережень.

 

М. В. Лєснікова, К. О. Пономаренко, А. В. Савченко

Методологічні підходи до статистичного оцінювання вартості фінансових послуг у зовнішньоекономічній діяльності

Розглянуто питання статистичного обліку експорту та імпорту фінансових послуг в Україні, зокрема визначення їх вартості, а також джерел формування даних. Проведено розрахунки обсягу наданих послуг фінансового посередництва, що визначаються непрямим шляхом. Проаналізовано методологічні рекомендації Керівництв зі статистики міжнародної торгівлі послугами та платіжного балансу щодо статистичного обліку фінансових послуг і запропоновано шляхи їх упровадження в практику державних статистичних спостережень.

 

О. Б. Саліхова

Категоризація секторів за рівнем технологоємності: від мезо- до мікрорівня.

Частина І. Якість мікрорівня – мірило ефективності національної дослідницької та інноваційної політики

Критично проаналізовано секторальний підхід ОЕСР та Євростату до визначення технологічного рівня. Обґрунтовано недоцільність дублювання цього підходу для діагностики результативності національної дослідницької та інноваційної політики. Запропоновано ресурсно-результатний методологічний підхід для оцінки загальної якості господарюючих суб’єктів.

 

Л. О. Ященко

Процедура розрахунку обсягів випуску по будівництву

Представлено загальний опис процедури розрахунку квартальних обсягів випуску для будівництва. Наведено приклад розрахунку попередніх та узгоджених з річними квартальних обсягів випуску. Продемонстровано ефективність запропонованого підходу.

 

Н. В. Ковтун, А. І. Ігнатюк

Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності.

Частина І. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності

На основі багатовимірної середньої побудовано зведений рейтинг видів економічної діяльності, оцінено їх потенціал та рівень розвитку. Визначено існуючі тенденції та окреслено напрями розвитку економіки України за видами діяльності.

 

В. Ю. Попов

Дослідження ринку праці в Україні у 1990–2009 рр.

Розглянуто ринок праці як одне з основних джерел формування ВВП. Проаналізовано особливості статистичного обстеження у контексті транзитивних змін в економіці. Представлено складові ринку праці в теоретичній моделі залежності рівня безробіття від кількості робочої сили та кількості зайнятих. Наведено методику дослідження та відповідні розрахунки.

 

В. С. Мизгіна

Нормативно-правове забезпечення проведення структурних обстежень підприємств

Розглянуто основні нормативно-правові документи, що стосуються структурних обстежень підприємств у Європейській статистичній системі та в Україні.

 

Г. І. Терещенко

Оцінка результатів калібрації статистичних ваг обстеження підприємств із питань статистики праці

Розглянуто результати застосування процедури калібрації для забезпечення узгодженості оцінок основних показників обстеження підприємств із питань статистики праці для регіонального рівня та рівня адміністративно-територіальних одиниць. Показано, що коригування систем статистичних ваг дозволяє розв’язати завдання узгодження оцінок показників, але може призводити до погіршення якості системи ваг та, як наслідок, до погіршення надійності оцінок показників. Зроблено висновок про необхідність ретельного контролю результатів калібрації.

 

К. В. Захожай

Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України

Розвинено чинну систему статистичних показників Державного бюджету України шляхом введення коефіцієнта дефіцитності, який поглиблює уявлення про бюджетні процеси, а також допомагає вирішити завдання послідовного вдосконалення процесу бюджетування. Визначено джерела інформації та складові елементи системи. Наведено формули для оцінювання впливу динаміки доходів і видатків на зміну дефіциту держбюджету.

 

Я. В. Колеснік

Статистичний аналіз достатності капіталу сектору інших депозитних корпорацій

Розглянуто основні підходи до статистичного аналізу достатності капіталу сектору інших депозитних корпорацій. Встановлено необхідність поглибленого вивчення особливостей формування та розподілу мультиплікатора капіталу, що визначають результативність процесів капіталізації банківської системи.

 

Л. Є. Момотюк

Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України

Проаналізовано діючу в Україні бюджетну класифікацію. Визначено основні проблеми забезпечення відповідності статистики державних фінансів міжнародним вимогам та запропоновано шляхи її удосконалення в аспекті гармонізації з загальновизнаними стандартами МВФ.

 

І. Р. Моторина

Порівняльний аналіз дохідності та ризику інвестиційних і пенсійних фондів

Розглянуто методологічні підходи до аналізу дохідності та ризику інвестиційних і пенсійних фондів. На основі цих підходів за даними компанії “КІНТО” проаналізовано дохідність та структуру інвестиційного фонду “Синергія-3” та пенсійного фонду “Соціальний стандарт”.

 

О. І. Щербина

Історичні передумови виникнення міжнародних фінансових організацій та етапи їх співробітництва з Україною

Розглянуто історичні передумови виникнення і діяльність таких міжнародних фінансових організацій, як Міжнародний банк реконструкції та розвитку й Міжнародний валютний фонд. Проаналізовано їх розвиток та поширення впливу на світовій арені. Відображено етапи формування взаємовідносин з Україною.

 

І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова

Табло інноваційного союзу – основний інструмент реалізації інноваційної політики Європейського Співтовариства

Розглянуто зміни в методології, що відбулися при формуванні оновленої системи індикаторів інноваційного табло ЄС, та причини, які призвели до необхідності внесення таких змін.

 

С. Г. Бублик

Пріоритети державної науково-технологічної політики України в контексті побудови суспільства знань

Обґрунтовано, що вибір пріоритетів є завершальним етапом механізму формування державної науково-технологічної політики. Визначено ієрархію державних пріоритетів у контексті суспільства знань за результатами проведення стратегічного планування і прогнозування науково-технологічного розвитку країни.

 

М. В. Ярошук

Проблеми оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій

Досліджено проблеми, пов’язані з упровадженням методики оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Запропоновано рекомендації щодо подальшого вдосконалення нормативно-правового регулювання оцінювання зазначених результатів.