Анотації

 

О. В. Гончар

Методологічні аспекти оцінювання точності даних статистичних спостережень

Розглянуто питання оцінювання похибок суцільних і вибіркових статистичних спостережень. Розроблено класифікацію похибок, досліджено окремі аспекти їх оцінювання. Проаналізовано причини виникнення похибок та заходи, що можуть бути здійснені для попередження їх виникнення.

 

О. В. Макарова, О. М. Гладун

Регіональний індекс людського розвитку: причини та напрями вдосконалення методики розрахунку

На основі аналізу десятирічного досвіду застосування методики розрахунку регіонального індексу людського розвитку визначено низку проблем, зокрема пов’язаних із інформаційним забезпеченням та недоліками методологічного характеру. Обґрунтовано необхідність та можливості актуалізації вимірю-вання людського розвитку в регіонах та оцінювання його прогресу. Сформульовано конкретні пропо-зиції щодо вдосконалення існуючої методики та складу показників.

 

О. Б. Саліхова

Категоризація секторів за рівнем технологоємності: від мезо- до мікрорівня.

Частина 2. Концептуальні проблеми вимірювання й оцінки високотехнологічних виробництв та шляхи їх подолання

Висвітлено концептуальні проблеми визначення високотехнологічних виробництв. Рекомендовано комплексне, багатоаспектне оцінювання підприємств з позиції прогресивності ключових носіїв технологій. Запропоновано створити Методологічні рекомендації з ідентифікації та кваліфікації високотехнологічних господарюючих суб’єктів як інструмент оцінки їх загальної якості.

 

Л. І. Безтелесна, Г. М. Юрчик

Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці

Доведено необхідність дослідження макроекономічних закономірностей функціонування національного ринку праці як передумови його ефективного регулювання. Проведено статистичну перевірку макроекономічних закономірностей на національному ринку праці – закону попиту і пропозиції праці, закону Оукена, залежностей Беверіджа та Філіпса. Доведено специфічність їх прояву на ринку праці України.

 

Н. В. Ковтун, А. І. Ігнатюк

Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності.

Частина 2. Моделювання розвитку національної економіки на сучасному етапі на основі позиціонування видів економічної діяльності

Побудовано зведений рейтинг видів економічної діяльності. Здійснено їх позиціонування за показниками продуктивності, оплати праці, рентабельності, рівня розвитку та ефективності діяльності. Надано характеристику моделі розвитку національної економіки на сучасному етапі.

 

І. В. Шубала

Аналіз макроекономічних чинників забезпечення ефективної зайнятості населення

Виявлено основні макроекономічні чинники та окреслено шляхи забезпечення ефективної зайнятості населення. Серед необхідних заходів – підвищення темпів соціально-економічного розвитку країни, її інвестиційної привабливості; стимулювання розвитку виробничої сфери та сфери послуг, транспортної інфраструктури; підвищення рівня доходів населення та збільшення експортного потенціалу.

 

О. П. Тищенко

Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки

Проаналізовано регіональні особливості демографічних та міграційних процесів в Україні у 2000 – 2010 рр., досліджено їхній вплив на темпи соціально-економічного розвитку окремих регіонів. Запропоновано методичний підхід та здійснено групування регіонів країни за рівнем диспропорційності розвитку з урахуванням демографічних і міграційних чинників.

 

О. К. Єлісєєва, В. Д. Бондар

Методологічні аспекти рейтингового оцінювання діяльності комерційних банків України

Розглянуто питання розробки методики оцінювання діяльності банків України на основі їх рейтингів. Запропоновано авторську методику, яку апробовано для сукупності банків Дніпропетровської області.

 

В. М. Пархоменко

Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення

Показано, що ефективним способом поліпшення якості продукції є впровадження системи управління якістю. Розглянуто сутність понять “якість”, “контроль”, “внутрішній контроль”. На основі узагальнення результатів досліджень окремих науковців представлено авторську класифікацію внутрішнього контролю якості за різними ознаками.

Л. Г. Ткаченко

Інформаційні можливості Державного реєстру загальнообов’язкового державного  соціального страхування

Розглянуто інформаційно-аналітичні можливості Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та напрями його використання для цілей удосконалення статистичного спостереження.

 

О. Б. Хотетовська

Проблеми рейтингових оцінок надійності та ефективності комерційних банків

Розглянуто актуальні питання рейтингового аналізу банківської діяльності. Окреслено переваги динамічної методики визначення рейтингової оцінки.

 

І. А. Жукович

Досвід європейських країн щодо застосування бенчмаркингу в сфері інноваційної політики

Визначено поняття “бенчмаркинг” та розглянуто досвід використання Єврокомісією цього підходу в сфері інноваційної політики.

 

Е. В. Чекотовський

Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти.

Частина 1. Зародження теорії абсолютних статистичних показників

Розглянуто історію зародження і формування основних понять щодо абсолютних статистичних показників. Критично проаналізовано та методологічно узагальнено наявні у статистичній літературі визначення абсолютних статистичних показників, їх основні одиниці вимірювання і класифікації.

 

Є. О. Катихін

Корпоративна соціальна відповідальність та практики у деяких її напрямах

Розглянуто та проаналізовано практики з корпоративної соціальної відповідальності бізнесу за такими напрямами: розвиток персоналу, охорона навколишнього середовища, соціальні інвестиції.

 

С. Г. Снісаренко

Особливості сприйняття європейських концепцій господарювання в умовах вітчизняних реалій

Проаналізовано різні теорії самоврядування у країнах Європейського Союзу, окреслено взаємозв’язок функцій локальної демократії та її матеріально-фінансової автономії. Показано, що остання є спільною істотною ознакою місцевого самоврядування різних держав та базується на діяльності комунальних під-приємств. Зазначено, що в Україні у більшості випадків створення таких підприємств є штучним, тому необхідно вивчати досвід країн – учасниць ЄС та впроваджувати його у вітчизняну практику.