Анотації

 

О. О. Васєчко, О. М. Мотузка

Оцінювання ефективності міжнародної технічної допомоги

Запропоновано підхід до вимірювання ефективності міжнародної технічної допомоги на панельних даних з використанням моделі фіксованих ефектів. Проаналізовано вплив платної та безоплатної міжнародної технічної допомоги, а також прямих іноземних інвестицій на рівень ризику країн СНД за 2000–2009 рр.

 

І .В. Калачова

Сателітні рахунки в СНР 2008: рекомендована методологічна основа та досвід України

Розглянуто методологічні підходи до складання сателітних рахунків у рамках Системи національних рахунків 2008. Проаналізовано типи, характеристики, принципи побудови сателітних рахунків відповідно до рекомендованих міжнародних статистичних стандартів. Наведено приклади впроваджених у статистичну практику України сателітних рахунків.

 

М. В. Лєснікова

Методологічні підходи до вдосконалення статистичного обліку зовнішньої торгівлі послугами

Розглянуто методологічні підходи та основні етапи вдосконалення статистичного обліку зовнішньої торгівлі послугами, проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі послугами та структурні зрушення. Окреслено джерела формування даних для державного статистичного спостереження за зовнішньою торгівлею послугами. Досліджено питання визначення вартості послуг у зовнішній торгівлі.

 

М. В. Пугачова

Високі статистичні технології: український досвід використання кон’юнктурних обстежень

Обґрунтовано застосування поняття “високі статистичні технології” для такої галузі статистики нечислових даних, як використання інформації кон’юнктурних обстежень (обстежень ділової активності підприємств) у композиційних (синтетичних) індикаторах для моделювання та оперативного прогнозування змін економічних тенденцій. Розглянуто причини, через які наразі не можна використовувати загальноєвропейські індикатори для аналізу української економіки, та наведено характеристики запропонованих українських індикаторів. Подано порівняльний аналіз двох видів українських синтетичних індикаторів (тих, що випереджають, та названих “звичайними”), запропоновано шляхи їх подальшого вдосконалення.

 

Л. О. Ященко

Методологічні аспекти статистики державних фінансів

Розглянуто питання методологічного забезпечення статистики державних фінансів на міжнародному та національному рівнях. Визначено проблеми та перспективи впровадження статистики державних фінансів в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

 

Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій

Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків

Проаналізовано трансформаційні процеси на глобальному фінансовому ринку та зумовлені ними зміни у світовому перерозподілі капіталу. Оцінено тенденції діяльності інституційних інвесторів, їх структуру та напрями розвитку. Розглянуто статистичне забезпечення обліку інституційних інвесторів у країнах – членах Організації економічного співробітництва та розвитку.

 

Гончар О. В., Кузьміна О. В.

Якість статистичної інформації: вплив на взаємовідносини виробників і користувачів офіційної статистики

Розглянуто історичні аспекти взаємовідносин виробників продукції й послуг та споживачів, зокрема у сфері статистики. Окреслено етапи побудови діалогу між користувачами та виробниками статистичної інформації. Запропоновано шляхи максимального задоволення потреб та вимог користувачів. Досліджено взаємозв’язок між якістю статистичної інформації та задоволеністю користувачів.

 

А. Я. Кітура

Aналіз функціонування ринкових механізмів Кіотського протоколу

Проаналізовано еволюцію та основні тренди трьох сегментів “кіотського” ринку. Розглянуто головні проблеми функціонування ринкових механізмів Кіотського протоколу, а також відмінності між ними з позиції ринкових гравців. Виявлено ключові фактори, що зумовлюють розвиток ринку, та окреслено характер їхнього впливу.

 

С. С. Герасименко, О. А. Чуприна, О. О. Чуприна

Багатомірний порівняльний аналіз в оцінюванні бідності

Розглянуто методи та методики оцінювання бідності, а також відповідні розрахунки, що здійснюються міжнародними та національними установами й організаціями. Запропоновано використання для таких оцінок результатів статистичного аналізу соціально-економічного розвитку територій. Доведено взаємозв’язок індикаторів розвитку територій з оцінкою бідності їх населення.

 

Н. О. Рингач

Демографічна модернізація в Україні: трансформація режиму смертності

Оцінено відповідність режиму смертності в Україні тенденціям демографічної модернізації та алгоритму соціальної модернізації взагалі. Ґрунтуючись на аналізі динаміки кількісних і якісних змін смертності населення України, а також визначенні особливостей її рівнів та структури порівняно з країнами Європейського Союзу, доведено незавершеність процесу модернізації смертності в Україні. Сформульовано основні причини відставання у зниженні смертності від розвинених країн світу.

 

О. В. Герасименко

Інвестиційний фактор впливу на збалансованість фінансової системи на регіональному рівні

Проаналізовано вплив окремих факторів на збалансованість фінансової системи на регіональному рівні, при цьому особливу увагу приділено визначенню впливу інвестиційного фактора. За результатами проведених досліджень автором зроблено висновок, що лише обґрунтовані заходи щодо залучення та використання прямих іноземних інвестицій сприятимуть отриманню бажаного результату – відновленню рівноважного стану фінансової системи України.

 

К. В. Захожай

Статистичне прогнозування загального фонду видатків на охорону здоров’я Державного бюджету України на 2014 рік

Визначено необхідність дослідження показників Державного бюджету України. На основі виявлених тенденцій розвитку бюджетної системи держави проведено статистичне прогнозування. Показано, що моделі, побудовані за показниками обсягів видатків попередніх бюджетних періодів, уможливлюють визначення структури видатків на охорону здоров’я у 2014 році.

 

С. О. Матковський, О. С. Гринькевич

Статистична підготовка фахівців у вищій школі: актуальні питання ефективності та розвитку

Узагальнено та систематизовано основні проблеми статистичної підготовки фахівців у вищій школі. Сформульовано рекомендації щодо їх вирішення. За мету вивчення дисципліни “Cтатистика” визначено підвищення фахових компетенцій студентів на рівні статистичної грамотності, міркування та мислення. На засадах комплексного підходу окреслено вимоги до формування дидактичних засобів та матеріалів.

 

Е. В. Чекотовський

Абсолютні статистичні показники: історичні та теоретичні аспекти. Частина 2. Розвиток теорії абсолютних статистичних показників.

Розглянуто історію зародження і формування основних понять щодо абсолютних статистичних показників. Критично проаналізовано та методологічно узагальнено наявні у статистичній літературі визначення абсолютних статистичних показників, їх основні одиниці вимірювання і класифікації.