Анотації

 

Єгоров І. Ю.

Проблеми використання міжнародних показників зайнятості у сфері досліджень і розробок в Україні

Розглянуто чотири основні проблеми використання міжнародних стандартів у статистиці осіб, задіяних у сфері досліджень і розробок в Україні. Проаналізовано можливості подальшої адаптації вітчизняної статистики до вимог, викладених у Керівництві Фраскаті. Запропоновано й обґрунтовано конкретні заходи щодо вдосконалення розрахунків показників, які стосуються зайнятих дослідженнями і розробками, з метою забезпечення можливості більш коректних міжнародних порівнянь.

 

І. А. Жукович

Узагальнення міжнародного та національного досвіду щодо методології обстеження інноваційної діяльності

Розглянуто еволюцію статистики інноваційної діяльності за кордоном та її становлення в Україні. Представлено проект методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності як результат узагальнення міжнародного та вітчизняного досвіду у цій сфері.

 

К. О. Прокопенко

Методологічні аспекти оцінки продуктивності праці у сільському господарстві

Висвітлені основні проблеми оцінки ефективності використання трудових ресурсів у сільському господарстві. На основі проаналізованого вітчизняного та зарубіжного досвіду запропоновані методологічні підходи до визначення продуктивності праці у зазначеній галузі.

 

О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський

Створення статистичного підґрунтя для оцінки ролі передових технологій у реалізації бізнес-стратегій українських підприємств

Обґрунтовано доцільність проведення комплексного статистичного спостереження за освоєнням передових технологій у промисловості України з метою визначення загальнонаціональних пріоритетів дослідницької та інноваційної політики країни. Конкретизовано питання статистичного формуляра спостереження, раніше запропонованого авторами.

 

Н. Ю. Скачек

Методичні підходи до відображення даних щодо органічної продукції у вітчизняній статистиці

Акцентовано увагу на необхідності задоволення потреб користувачів у статистичних даних щодо виробництва вітчизняної органічноїпродукції. Досліджено особливості отримання статистичних даних з виробництва та обігу органічної продукції в ЄС. Представлено основні підходи до формування статистики органічної продукції в Україні.

 

Ю. І. Прилипко

Оцінка факторної продуктивності у галузях економіки України

Викладено результати розрахунків факторної продуктивності за валовою доданою вартістю та випуском у галузях економіки України на основі адаптації методології KLEMS до умов вітчизняної статистики Проаналізовано динаміку і структуру приросту продуктивності праці та факторної продуктивності за 2001–2010 роки. Проведено порівняння обчислених показників з відповідними даними США, окреслено основні фактори відставання національної економіки.

 

М. В. Пугачова

Нові інструменти вимірювання бізнес-циклів

Представлено огляд методів подання інформації щодо змін фаз бізнес-циклів, у яких використовується нечислова інформація, отримана з кон’юнктурних обстежень. Докладно розглядаються так звані “циклічні годинники”. Автором запропоновано використовувати модифікований тип таких “годинників” для аналізу української еконміки, що передбачає додаткове включення до розгляду певних галузей, індикаторів та показників.

 

Н. В. Ковтун, О. В. Горобець

Статистичне вивчення відтворення населення Автономної Республіки Крим

Окреслено етапи організації статистичного дослідження відтворення населення регіону. Визначені особливості відтворення населення Автономної Республіки Крим та України в цілому. За результатами кластерного аналізу проведено групування адміністративних одиниць Криму за типом соціально-демографічної ситуації.

З. О. Пальян

Статистичний аналіз міграційних процесів у контексті відтворення населення України

Представлено статистичний аналіз відтворення населення України з урахуванням міграції. Розглянуто питання впливу зовнішньої міграції, зокрема трудової, на чисельність та статево-віковий склад населення України, характер його природного відтворення.

 

В. І. Колеснік

Моніторинг виконання регіональних програм: статистичне забезпечення

Розглянуто регіональні особливості побудови системи статистичного забезпечення виконання регіональних програм. Проаналізовано забезпеченість статистичною інформацією моніторингу реалізації заходів окремих програм. Запропоновано проведення проблемно орієнтованого моніторингу з вивчення окремих напрямів розвитку регіону.

 

І. А. Гончар, М. К. Сидоренко

Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект

Розглянуто питання визначення ефективності корпоративного кредитування комерційними банками, що застосовують методи кредитного рейтингування для оцінки потенційного позичальника. Окреслені головні недоліки рейтингування, виявлені економічні втрати позичальника та банку від неадекватно визначеного кредитного рейтингу.

 

О. А. Зоріна

Використання комп’ютерних технологій в аналітичній діяльності підприємств

Розглянуто основні спеціалізовані програми економічного аналізу, що нині найбільш поширені в Україні. Окреслено їх аналітичні можливості та надано рекомендації щодо використання підприємствами зазначених програм.

 

Д. О. Самсонов

Оцінка релевантності інформаційного забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України

Розглянуто методологічний підхід до оцінювання релевантності як одного з основних вимірів якості інформаційного забезпечення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Україні й інших учасників цього ринку. Запропоновані основні характеристики релевантності та інтегральний показник – індекс релевантності. Показано, що основними проблемами релевантності інформаційного забезпечення є розробка та впровадження заходів із забезпечення релевантності та рівень доступності інформації, особливо для зовнішніх користувачів.

 

Ю. Б. Молодожен

Концептуальні підходи до методики визначення самодостатності територіальних громад

Розглянуто проблематику визначення самодостатності територіальних громад на засадах теорії соціальної дії та системного підходу. Територіальна громада розглядається як соціально-територіальна система, якій притаманні властивості складних, динамічних систем, що самоуправляються. Обґрунтовано можливість застосування принципу самодостатності для реформування адміністративно-територіального устрою.

 

С. Г. Снісаренко

Організаційні форми муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу: досвід для України

Досліджено деякі організаційні форми муніципального господарювання в країнах ЄС як основи для подальшого розвитку локальної демократії. Показано важливість вивчення досвіду муніципального підприємництва та окреслено його можливий вплив на розвиток місцевого самоврядування в Україні.