Анотації

 

Д. В. Білик

Особливості та сучасний стан інституційного сектору фінансових корпорацій України за СНР

Досліджено фінансові корпорації в Україні із застосуванням методологічних засад міжнародного стандарту національного рахівництва.

 

О. В. Гончар, О. В. Кузьміна

Підходи до організації та проведення обстежень задоволеності користувачів статистичної інформації

Досліджено підходи до організації, проведення та аналізу результатів обстежень задоволеності користувачів статистичної інформації. Розглянуто нормативне забезпечення і досвід проведення таких обстежень у Євростаті й національних статистичних установах з метою адаптації найкращого досвіду до практики їх проведення в Україні.

 

М. В. Лєснікова

Статистичні підходи до розрахунку індексів цін експорту (імпорту) послуг

Розглянуто статистичні підходи до розрахунку індексів цін експорту (імпорту) послуг. Показано актуальність застосування індексного методу при аналізі зовнішньоторговельних операцій з послугами, окреслено джерела формування даних та основні етапи розрахунку індексів цін експорту (імпорту) послуг. Проведено експериментальні розрахунки індексів цін експорту послуг, що входять до складу категорії “Інші ділові послуги“ платіжного балансу.

 

В. С. Михайлов, Ю. І. Прилипко, К. І. Шепель

Сезонні коливання та календарні ефекти: окремі проблеми теорії і практики статистичного оцінювання

Розглянуто методи аналізу сезонних коливань у закордонній та українській статистиці. На основі статистичних даних оцінено сезонні коливання роздрібного товарообороту в Україні.

 

Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій

Державні транснаціональні компанії як учасники міжнародної інвестиційної діяльності

Розглянуто деякі аспекти функціонування державних транснаціональних компаній як суб’єктів міжнародної інвестиційної діяльності. Проаналізовано їх розподіл за країнами походження капіталу та видами інвестиційних проектів. З’ясовано роль зазначених компаній у транскордонному злитті та поглинанні..

 

Дудка О. А.

Міжнародні та національні стандарти статистичного спостереження за послугами зовнішньоекономічної діяльності

Проаналізовано основні положення міжнародних стандартів у сфері зовнішньої торгівлі послугами. Вказано на проблему відсутності єдиної методології обліку у цій сфері та як наслідок розбіжностей у показниках за розрахунками різних відомств. Окреслено напрями вдосконалення статистики зовнішньої торгівлі послугами в Україні.

І. В. Єріна

Міжнародна торгівля послугами: тенденції розвитку і структура українського ринку

Висвітлено сучасні процеси на світовому ринку послуг. Проаналізовано тенденції, географічну та видову структури українського ринку послуг, оцінено збалансованість окремих його сегментів.

 

С. В. Огреба

Статистичне вивчення тіньової економіки: світовий досвід

Розглянуто міжнародний досвід кількісного вимірювання обсягів тіньової економіки. Виявлено основні тенденції розвитку процесу вдосконалення статистичної методології у різних країнах світу.

 

К. В. Захожай

Теоретичні аспекти дослідження дефіциту Державного бюджету України

Розглянуто поняття “дефіцит бюджету”, проаналізовано причини його виникнення, наслідки, структуру, взаємозв’язки з доходами та видатками. Акцентовано увагу на необхідності більш глибокого дослідження дефіцитності державного бюджету з метою виявлення її тенденції у динаміці.

 

Я. В. Колеснік

Побудова рейтингової системи оцінювання достатності капіталу банків

Розглянуто основні підходи до побудови рейтингової системи оцінювання достатності капіталу банків, запропоновані методи та шляхи її вдосконалення. Встановлено алгоритм формування та розвитку капіталу вітчизняного банківського сектору впродовж періоду значних економічних потрясінь та волатильності фінансових ринків.

 

В. Г. Саріогло, М. Ю. Огай, О. Ю. Корчміт

Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги

На основі мікроданих державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств оцінено їх спроможність оплачувати житлово-комунальні послуги. Наведено прогнозні оцінки кількості потенційних та фактичних учасників програми житлових субсидій за різними сценаріями зміни тарифів. Представлено результати статистичного моделювання.

 

І. П. Склярук

Статистичний аналіз діяльності підприємств пивоварної галузі України

На основі статистичних даних розкрито особливості функціонування ринку пива в Україні. Окреслено проблеми розвитку пивоварної галузі та запропоновано шляхи їх вирішення.

 

О. І. Чуркіна, І. В. Самчинська

Методологічні засади фінансових механізмів стимулювання енергозбереження у бюджетній сфері

Висвітлено проблематику скорочення запасів енергетичних ресурсів у світі та постійного зростання цін на них. Обґрунтовано значущість заходів з енергозбереження і забезпечення енергоефективності для України. За результатами аналізу сучасного енергетичного стану країни запропоновано фінансові механізми стимулювання енергозбереження у бюджетній сфері.

 

Л. О. Ященко

Міжнародні рейтинги боргової стійкості країн світу

Розглянуто питання рейтингування боргової стійкості країн на міжнародному рівні. Визначено перспективи зниження боргової залежності України й ефективного використання кредитів.

 

О. Г. Осауленко, Т. В. Кондратюк

Запровадження комплексного статистичного моніторингу як напрям удосконалення інформаційного забезпечення державного регулювання у сфері сімейних відносин

Розглянуто напрями вдосконалення системи статистичного забезпечення сфери сімейних відносин. На основі результатів здійсненого аналізу обгрунтовано необхідність запровадження комплексного статистичного моніторингу зазначеної сфери з метою отримання інформації, яку можна використовувати для підвищення дієвості відповідних соціальних програм.

 

В. В. Петрушевська

Місце складових фінансової політики в системі регулюючих заходів державного впливу на економіку

Розглянуто еволюцію теорій державного регулювання економіки. Розкрито сутність категорії “фінансова політика”, визначено її місце в системі заходів державного впливу на економічні процеси.

 

С. В. Циц

Загальнотеоретичний аналіз координаційної функції місцевих державних адміністрацій

Досліджено координацію як функцію місцевого органувиконавчої влади. Проаналізовано поняття, що визначають зміст координаційної функції, та загалом охарактеризовано ознаки координації. Окреслено основні проблеми досліджуваної сфери та запропоновано шляхи їх вирішення.