Анотації

 

Т. В. Горбач

Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій

Розглянуто проблему оцінювання дисперсії оцінок сумарного обсягу капітальних інвестицій підприємств України. Досліджено застосування реплікаційних методів оцінювання дисперсії (випадкових груп, джекнайф, бутстреп). Проведено їх порівняння з використанням стандартних формул оцінювання дисперсії. Проаналізовані властивості вищевказаних методів за допомогою симуляційного дослідження на основі оцінок Горвіца – Томпсона, за регресією та при оцінюванні за відношенням при стратифікованому відборі.

Ключові слова: вибіркове обстеження, дисперсія, оцінка, реплікаційний метод, метод випадкових груп, джекнайф, бутстреп.

 

І. В. Калачова, О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко

Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку

Розкрито методологічні засади та розглянуто результати обстеження інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Визначено чинники їх інноваційної активності та перешкоди до впровадження новацій. Встановлено необхідність регулярного проведення таких обстежень для оцінки перспектив і напрямів подальшого інноваційного розвитку аграрного сектору.

Ключові слова: сільське господарство, модернізація, інноваційна діяльність, технології, статистичне обстеження. ефективність.

 

А. О. Фризоренко, С. І. Божко

Енергетичний баланс України: від теорії до практики.

Розглянуто кроки, виконані Держстатом України від теоретичних напрацювань до практичних робіт із формування енергетичних балансів країни. Проаналізовано структуру, динаміку та основні тенденції розвитку ринку енергоресурсів України на базі енергетичного балансу за 2011 рік. Акцентовано увагу на проблемах вітчизняної енергетики. Окреслено роль та значення енергетичного балансу у розрахунках макроекономічних показників країни.

Ключові слова: статистика енергетики, енергетичний баланс, поставки первинної енергії, кінцеве споживання, енергоємність ВВП, Міжнародне енергетичне агентство.

 

О. С. Бабанін

Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україній світі

Проаналізовано динаміку і структуру розвитку ринку інформаційних технологій у США, Україні та у світі загалом. Розглянуто результати прогнозування позицій Сполучених Штатів як світового лідера в ІТ-галузі у післякризовий період (2012–2014 роки). Акцентовано увагу на високому рівні комп’ютеризації українських підприємств і підкреслено важливість проведення всеохоплюючого дослідження ринку інформаційних технологій в Україні.

Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, ІТ-послуги, видатки бюджету, комп’ютеризація.

 

О. О. Чебанов, Л. О. Збаразcька

Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007–2010 рр.

Наведено та проаналізовано результати оцінювання ефективності структурних зрушень у промисловості України на основі порівняльної ресурсовіддачі протягом 2007–2010 рр. Отримані оцінки доповнено результатами розрахунків ефективності міжгалузевого розподілу економічного ефекту відповідно до факторних витрат. З’ясовано основні тенденції ефективності структурних зрушень за вказаний період.

Ключові слова: економічний аналіз, ефективність, державне регулювання, міжгалузеві пропорції, промисловість, розподіл економічного ефекту, статистичні оцінки, структурні зрушення.

 

Б. Є. Грабовецький, О. В. Чаплигіна

Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в оренду

Розглянуто зміст понять “концентрація виробництва” та “ефект масштабу”. Окреслено показники, що визначають розмір підприємства. За трьома методами розраховані статистичні параметри, що характеризують рівень концентрації, і рекомендовано найприйнятніший метод. Запропоновано методичні прийоми щодо оцінки ефективності зростання рівня концентрації.

Ключові слова: концентрація, середній розмір показника концентрації, оптимальний розмір показника концентрації, індекс концентрації, параметри рівняння регресії, економічний ефект.

 

М. В. Щурик, Н. М. Чеверда

Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної реформ

Розглянуто нинішній стан соціального розвитку села. Проаналізовано вплив земельноїта аграрної реформ на вирішення соціальних проблем у селах Карпатського макрорегіону. Запропоновано організаційні заходи щодо розвитку соціальної інфраструктури на селі. Особливу увагу звернено на формування кадрового потенціалу аграрного сектору

Ключові слова: приватизація, роздержавлення, агроформування, рівень життя, депопуляція, безробіття, кадри.

 

І. А. Жукович

Інтегральні індекси у вимірюванні економіки знань за методологією Світового банку

Розглянуто виникнення терміна “економіка знань” та підхід до її вимірювання на основі розрахунку інтегральних індексів за методологією Світового банку. Наведено результати рейтингування 2012 року за індексом економіки знань для країн світу, зокрема України.

Ключові слова: економіка знань, інтегральні індекси, субіндекси, індекс економіки знань, індекс знань, рейтинг, нормалізація.

 

Н. В. Ковтун

Методологічні засади оцінювання якості життя населення України в контексті міжнародних підходів

На основі методичного забезпечення, розробленого з урахуванням міжнародного досвіду, оцінено якість життя населення України за період 2000–2011 рр. за компонентами.

Ключові слова: міжнародні концепції якості життя, інтегральна оцінка, стандартизація, якість життя, індекс якості життя.

 

Е. В. Чекотовський, М. Ю. Потапова

Артур Лайон Боулі: життя та внесок у розвиток статистичної науки

Розглянуто життєвий шлях видатного англійського економіста і теоретика статистичної науки А. Боулі. Окреслено значення його праць для розвитку статистики.

 

І. О. Дегтярьова

Теоретичне обґрунтування складових розробки механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону

Окреслено проблематику конкурентоспроможності регіону, розкрито концептуальний підхід до розробки дієвих механізмів її підвищення. За результатами наукових досліджень, а також аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду запропоновано класифікацію характеристик зазначених механізмів.

Ключові слова: оцінювання конкурентоспроможності регіону, парадигма регіону, модель стану регіону, регіональне управління, механізми підвищення конкурентоспроможності регіону, характеристики механізму.

 

С. О. Линник

Упровадження в Україні Глобальної стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та боротьби з ними

Проаналізовано основні аспекти Глобальної стратегії ВООЗ щодо профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом, на 2006–2015 рр. Оцінено виконання положень зазначеної стратегії в Україні. Окреслено коло державних завдань щодо забезпечення реалізації глобальної стратегії ВООЗ у вітчизняній системі охорони здоров’я.

Ключові слова: інфекції, що передаються статевим шляхом, глобальна стратегія, ВООЗ, заходи охорони громадського здоров’я, дерматовенерологічна служба.