Анотації

  

Т. І. Лумпова

Модель метаінформаційної структури статистичного показника для опису статистичного спостереження

Розглянуто модель метаінформаційної структури статистичного показника та окремі аспекти її практичного використання в інтегрованих системах обробки статистичних даних, що управляються метаданими, як необхідна умова інтеграції показників статистичних спостережень в єдиному сховищі даних. Визначено складові моделі та їх використання в процесі автоматизованої обробки даних, зокрема при проведенні контролю даних. Застосування моделі проілюстровано на прикладі опису статистичного показника “Заохочувальні та компенсаційні виплати”.

Ключові слова: інформаційна модель, статистична інформаційна система, статистичні метадані, статистичний показник, статистичне спостереження.

 

Л. О. Ященко, А. І. Шпеньович

Формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств у країнах ЄС та ОЕСР

Досліджено основні характеристики та етапи формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі та сфери послуг у країнах ЄС та ОЕСР. Визначено ключові аспекти розрахунку розміру страт, побудови основи вибірки та панелі респондентів.

Ключові слова: формування вибірки, стратифікація, розмір страт, обсяг вибірки, обстеження ділової активності підприємств, пропорційний розподіл, розподіл Неймана, статистичний реєстр, бізнес-реєстр.

 

І. А. Гончар, В. О. Бабірад-Лазунін

Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка

Розглянуто зовнішню торгівлю України, зокрема історію її формування та поточний етап розвитку. Визначено головних торгових партнерів та оцінено типи торгових операцій між нашими країнами. Охарактеризовано структуру експорту й імпорту країни. Окреслена конкурентна позиція вітчизняних експортерів на світових торгових майданчиках та проаналізовано її зміни.

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, рівень збалансованості зовнішньої торгівлі, конкурентна позиція країни.

 

Н. М. Самолюк, Г. М. Юрчик

Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб’єктів ринку праці

Досліджено сутність вартості та класифікацію витрат на робочу силу відповідно до вітчизняного законодавства. Проаналізовано складові вартості робочої сили з позиції їх відповідності інтересам роботодавців та найманих працівників. Доведено, що в Україні існує диференціація вартості робочої сили за регіонами, видами економічної діяльності та масштабами підприємства.

Ключові слова: ринок праці, суб’єкти ринку праці, робоча сила, вартість робочої сили, заробітна плата.

 

С. С. Герасименко, В. С. Герасименко

Статистична характеристика споживання продуктів харчування населенням України

Досліджено процеси формування рівня споживання продуктів харчування населенням України. Детально проаналізовано період 1917–1933 рр., для якого розглянуто наслідки впливу на вказаний рівень низки об’єктивних та суб’єктивних чинників. Значну увагу приділено аналізу взаємозв’язку норм і рівня споживання визначального для формування структури харчування населення України продукту – хліба.

Ключові слова: продукти харчування, норми споживання, калорійність харчування, чинники рівня споживання, структура харчування.

 

Є. Є. Шарілова

Методика графічного аналізу динаміки вікової структури населення: “чотирикутники старості (молодості)”

Визначено основні проблеми статистичної оцінки динаміки вікової структури населення, що виконується на основі системи показників в умовах безперервного часового ряду. Запропоновано авторську методику графічного аналізу “чотирикутники старості (молодості)”.

Ключові слова: графічні методи аналізу, вікова структура населення, демографічне старіння, демографічне омолодження, чотирикутник старості, чотирикутник молодості.

 

А. В. Товченко

Упровадження Класифікації видів економічної діяльності у Статистичний реєстр підприємств України

Досліджено впровадження Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) у Статистичний реєстр підприємств України (СРП). Описано основні методи, процедури та правила впровадження КВЕД-2010, виконаноперекодування видів економічної діяльності підприємств СРП за 2009 2012 роки.

Ключові слова: Класифікації видів економічної діяльності, перекодування, Статистичний реєстр підприємств, ретроспективний аналіз, імовірнісні моделі, перехідна класифікація.

 

Д. Д. Айстраханов, Д. В. Максименко

Підхід до визначення обсягів резервних фондів на випадок економічної кризи

Запропоновано методичний підхід до визначення обсягів резервних фондів на випадок економічної кризи на основі ретроспективного аналізу статистичних даних та використання математичних методів розрахунку величини відрахувань у резервний фонд. Представлено результати відповідних розрахунків за даними Державної служби зайнятості України за 2002–2012 рр.

Ключові слова: резервний фонд, економічна криза, страховий фонд, частка заощаджень у резервний фонд, Державна служба зайнятості, математичне програмування.

 

Т. В. Кобилинська

Статистика сільського господарства у дзеркалі екології

Розглянуто сучасні організаційні засади екологічної статистики, а також заходи щодо вдосконалення та розвитку державних статистичних продуктів у цій галузі. Проаналізовано екологічний стан Житомирського регіону, зокрема обсяги викидів шкідливих речовин від пересувних та стаціонарних джерел забруднення. Запропоновано основні положення концепції екологізації агропромислового виробництва в нових умовах.

Ключові слова: статистика сільського господарства, екологічна статистика, респондент, державне статистичне спостереження, статистичний продукт, дослідження і розробки.

 

Л. В. Мартинюк

Статистичний аналіз у системі прийняття ефективних управлінських рішень у туризмі

Досліджено алгоритм розробки, обґрунтування та прийняття управлінських рішень на основі статистичного аналізу туристичної галузі. Вдосконалено організаційне забезпечення розвитку туризму на макро- та мікрорівнях.

Ключові слова: туризм, статистичний аналіз, управлінські рішення, стратегія розвитку туристичної галузі, система моніторингу туризму.

 

Є. О. Катихін

Практика соціальної відповідальності бізнесу в частині розвитку трудового потенціалу підприємства

Проаналізовано соціальну відповідальність бізнесу в аспекті розвитку трудових ресурсів на основі нефінансових звітів компаній, які працюють у різних галузях економіки. Показано, що кожна компанія інвестує частину своїх активів у професійний та особистий розвиток співробітників, підвищення їх конкурентоспроможності, а відтак, і конкурентоздатності самої компанії та максимізації її прибутку у майбутньому.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, трудовий потенціал, трудовий ресурс, економічно активне населення, Глобальний Договір ООН.

 

О. Ю. Корчміт

Упровадження державних соціальних нормативів у сфері комунальних послуг: соціальні аспекти та енергоощадна політика

За результатами аналізу чинної системи соціального захисту населення з оплати житлово-комунальних послуг виявлено низку недоліків, що заважають збалансованому розвитку зазначеної сфери, серед яких – низька адресність пільг та субсидій, неефективність державних видатків та відсутність зацікавленості пільгових категорій громадян у заощадливому споживанні послуг. Запропоновано методологічні підходи до оцінки обсягів, умов надання та строків упровадження соціальних норм житла і нормативів користування житлово-комунальними послугами.

Ключові слова: соціальні нормативи, сфера комунальних послуг, механізми державного регулювання, ресурсозаощадження, субсидіанти, пільговики.

Н. В. Лебедь

Суб’єкти законотворчої діяльності

Розглянуто сутність та особливості здійснення законотворчої діяльності її суб’єктами. За результатами дослідження окреслено суб’єктів законотворчої діяльності, визначено засади та прогалини їх функціонування.

Ключові слова: закон, законотворча діяльність, законотворчий процес, суб’єкти законотворчої діяльності, суб’єкти права законодавчої ініціативи.

 

Л. М. Мельничук

Проблеми формування мотиваційного механізму державного регулювання розвитку сім’ї в Україні.

Обґрунтовано необхідність формування мотиваційного механізму державного регулювання розвитку сім’ї, визначено його зміст та основні складові елементи. Виявлено важливі проблеми вітчизняної практики регуляторної діяльності в окресленій сфері та запропоновано ключові напрями її удосконалення.

Ключові слова: державне регулювання, управлінська діяльність, мотиваційний механізм, сімейна політика, розвиток сім’ї, сімейні відносини.