Анотації

  

В. Г. Андрєєв

Удосконалення факторного аналізу детермінованих двофакторних мультиплікативних економічних показників

Розглянуто графічну і розрахункову основу зміни показників-факторів і результативного показника для мультиплікативних моделей економічних показників. Обґрунтовано необхідність урахування одночасної зміни двох факторів на основі середніх значень показників-факторів об’єму або кількості.

Ключові слова: фактор, результат, модель, базове значення, звітне значення, динаміка показника-фактора, напрям зміни показника.

 

В. В. Тарасова

Графічний метод дослідження екологічного стану довкілля

У статті розглянуто наукові основи теоретичних і прикладних питань, пов’язаних з методологією й побудовою статистичних діаграм, їх застосуванням при різних статистичних методах оброблення й аналізу еколого-економічної інформації. Наведено приклади побудови й аналізу точкових, структурних стовпчикових та комбінованих багатостовпчикових діаграм.

Ключові слова: графічний метод, графічне зображення, діаграма, точкова діаграма, стовпчикова діаграма, екологічний стан довкілля.

 

Є. Є. Шарілова

Оцінка і аналіз вікової структури населення Республіки Білорусь на основі методики “чотирикутники старості”

У статті наведено статистичний аналіз динаміки вікової структури населення Республіки Білорусь та здійснена оцінка міжгрупових відмінностей у стані вікових структур окремих соціально-демографічних груп населення з використанням методики “чотирикутники старості”.

Ключові слова: методика графічного аналізу, вікова структура населення, демографічне старіння, “чотирикутник старості”, міжгрупова диференціація.

 

Ю. Г. Горященко

Інформаційно-аналітичне забезпечення у системі статистичного вивчення регіонального розвитку

Здійснено аналіз методичних підходів до оцінювання рівня інформаційно-аналітичного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Виділено узагальнений показник – рівень інформаційного забезпечення, що описує інформаційно-аналітичне та соціально-економічне середовище регіонів і є складноюсинтетичною категорією.

Ключові слова: регіональний розвиток, інформаційно-аналітичне забезпечення, статистичні показники, методика, оцінювання.

 

Д. Д. Айстраханов, Д. В. Максименко

Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель

У статті наведено результати побудови та економічного аналізу багатофакторної лінійної регресійної моделі кількості підготовлених кваліфікованих робітників на основі державних статистичних даних за 2003–2010 рр. Проаналізовано вплив економічних і демографічних чинників, а також ситуації на ринку праці на кількість випущених кваліфікованих робітників для обґрунтування рішень у галузі професійно-технічної освіти на різних рівнях державного управління.

Ключові слова: економетрична модель, економічний аналіз, статистика, лінійна регресія, професійно-технічна освіта, кількість випускників.

 

А. В. Сидорова, М. А. Кухенна

Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України

Узагальнено методичні підходи до оцінювання конкуренції та монополізації на ринку споживчого кредитування України. Розглянуто використання індексу Герфіндаля – Гіршмана для оцінювання конкуренції на різних видах ринків. Запропоновано межі цього індексу для характеристики рівня концентрації та монополізації ринку споживчого кредитування.

Ключові слова: кредитування, споживчий кредит, ринок банківського споживчого кредитування, оцінка конкуренції, монополізм, індекс Герфіндаля – Гіршмана, індикатор рівня концентрації, захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України.

 

В. М. Тісунова, Н. В. Рудавка

Інноваційні підходи до розвитку економіки промислових міст

Розглянуто основні напрями формування моделі інноваційного розвитку на рівні промислових міст. Авторами запропоновано застосування теорії людського капіталу, що передбачає використання результатів досліджень у практичній діяльності суб’єктами господарювання з метою перетворення нових знань у продуктові і технологічні новації.

Ключові слова: промислові міста, модель інноваційного розвитку, теорія людського капіталу, дослідження і розробки, технологічні новації.

 

М. В. Щурик

Теоретичні і методологічні засади генезису земельних відносин: парадигмальний концепт

Досліджено чинні засади функціонування земельних відносин в аграрному секторі України та Карпатському макрорегіоні зокрема. Доведено неприйнятність нинішньої економічної моделі становлення і розвитку земельних відносин в аграрному секторі. Пропонується радикально змінити теоретичні і методологічні засади розвитку аграрного сектору.

Ключові слова: модель, земля, екологія, матеріальне, духовне, концепт, власність.

 

І. Ю. Єгоров

Удосконалення статистики досліджень і розробок: сучасні тенденції у розвинених країнах світу

Розглянуто проблеми, що пов’язані зі змінами у статистиці досліджень і розробок, які проводяться або очікуються найближчим часом у міжнародній статистиці. Дано оцінку впливу цих змін на процеси збирання та представлення статистичних даних, що використовуються в Україні.

Ключові слова: статистика досліджень і розробок, Посібник Фраскаті, класифікація витрат, еквівалент повної зайнятості.

 

Ю. О. Рижкова, І. А. Жукович, І. Ю. Єгоров

Методологія та практика проведення обстеження інноваційної діяльності підприємств у країнах Європи

Розглянуто методологічні основи обстеження інноваційної діяльності підприємств відповідно до рекомендацій експертів Євросоюзу. Проаналізовано особливості цього обстеження, а також специфіку його реалізації у різних країнах ЄС та в Україні.

Ключові слова: обстеження інноваційної діяльності підприємств, методологія, вибіркове обстеження, суцільне обстеження, критерії стратифікації.

 

А. В. Кукса

Історичні передумови статистичного дослідження державних фінансів

Розглянуто питання розвитку та становлення наукової думки у сфері дослідження державних фінансів. Систематизовано та згруповано погляди західних учених-економістів. Визначено сфери наукових інтересів представників української фінансової школи.

Ключові слова: державні фінанси, система державних фінансів, статистичне дослідження, методологічні передумови, еволюція наукових поглядів.

 

Е. В. Чекотовський

Відносні статистичні показники: історія та теорія.

Частина 1. Зародження теорії відносних статистичних показників

У статті розглянуто історію зародження і формування основних понять відносних статистичних показників. Містяться критичні зауваження й методологічні узагальнення щодо наявних у статистичній літературі визначень відносних статистичних показників, їх форм вираження і класифікацій.

Ключові слова: відносні статистичні показники, величини, порівняння, відношення, співвідношення, методика розрахунку, форми вираження, види відносних показників, принципи побудови і застосування відносних показників, класифікація.

 

І. В. Розпутенко

Дефіцит державного управління: ідеали і приватизація

Викладено проблеми державного управління. Акцентується увага на необхідності подолання дефіцитності в формулюванні ідеалу, ідеї, реальних механізмів щодо здійснення державного управління в Україні. Розглянуто особливості здійснення приватизації в Україні. Показано, що приватизація в Україні фактично суперечила Конституції України, мала ризиковий, неефективний і соціально небезпечний характер. Наголошено, що Україна має змінити курс ринкових реформ від моделі класичного капіталізму, яка канонізує ринок і приватну власність, до моделі егалітаризму, яка передбачає рівні можливості суспільства щодо управління і доступу до матеріальних благ.

Ключові слова: державне управління, механізми, приватизація, реформа.