Анотації

  

В. Т. Бєлов

Новий вид інтегрального статистичного індексу і методи його обчислення

Запропоновано новий статистичний показник – інтегральний індекс. Інтегральний індекс є комбінацією трьох або більше сукупностей елементів. Запропоновано методику його обчислення.

Ключові слова: статистичний індекс, нескінченний добуток, розрахунок.

 

В. С. Михайлов, Ю. І. Прилипко

Методичні проблеми вибіркового спостереження підприємств роздрібної торгівлі

Розглянуто основні проблеми вдосконалення чинної системи статистичного спостереження у сфері роздрібної торгівлі. Розроблено інструментарій вибіркового обстеження підприємств (юридичних осіб) роздрібної торгівлі з урахуванням нових вимог і структурних змін у галузі. Представлено алгоритм оптимального розподілу генеральної сукупності на дві групи підприємств, у яких, відповідно, проводиться вибіркове і суцільне спостереження. Алгоритм передбачає ітерацію процедур групування до досягнення заданої точності результатів спостереження.

Ключові слова: роздрібна торгівля, вибіркові спостереження, метод Неймана – Чупрова, метод Горвіца – Томпсона, класифікація видів економічної діяльності.

 

М. В. Пугачова

Індикатори ділових очікувань у Спеціальному стандарті поширення даних: світовий досвід та український погляд

У статті досліджено генезис підходів МВФ до створення системи показників оцінювання та прогнозування економічних змін (індикаторів ділових очікувань) протягом кількох переглядів стандартів; проаналізовано зміст окремих рекомендованих МВФ індикаторів (зокрема Індексу менеджерів із закупівель). Представлено міркування щодо можливості дотримання на теперішньому етапі цих рекомендацій українськими організаторами обстежень ділової активності підприємств.

Ключові слова: індикатори ділових очікувань, обстеження ділової активності підприємств, випереджальні індикатори, цикли ділової активності, Індекс менеджерів із закупівель, Спеціальний стандарт поширення даних.

 

В. С. Михайлов, О. Г. Ханін

Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців

 

Розглянуто порівняльну динаміку рівня безробіття серед молоді у віці 15–24 років, насамперед серед випускників навчальних закладів, які нещодавно отримали базову або повну вищу освіту, а також тенденції рівня участі молоді у неформальному секторі економіки. Побудовано та досліджено лінійну регресійну модель впливу рівня освіти населення на валовий прибуток в окремих видах економічної діяльності та загалом в економіці України.

Ключові слова: базова та повна вища освіта, молодь у віці 1524 роки, рівень безробіття, рівень участі у неформальному секторі економіки, лінійна регресійна модель, рівень освіти, валовий прибуток.

 

М. В. Щурик

Охорона та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів: регіональний економіко-статистичний аспект

Досліджено процеси відтворення земельних ресурсів АПК в Україні та Карпатському макрорегіоні. Доведено, що дрібна приватизація не забезпечує належну охорону та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів АПК. Запропоновано заходи щодо оптимізації землеволодіння й землекористування в аграрному секторі. Наведено перелік найважливіших заходів, що сприятимуть кращому використанню, збереженню, покращенню та охороні земель АПК.

Ключові слова: відтворення, родючість, екологія, охорона, земля, власність, держава.

 

Р. М. Моторин

Знаменні події року у міжнародній статистиці

У статті розглянуто важливі події року у міжнародній статистиці: святкування Міжнародного року статистики та 59-й Всесвітній статистичний конгрес Міжнародного статистичного інституту. Охарактеризовано основні проблеми міжнародної статистики, нові підходи до вирішення методологічних проблем офіційної статистики, економічної та соціальної статистики, а також статистичної освіти.

Ключові слова: міжнародна статистика, економічна статистика, соціальна статистика, статистична освіта.

 

Е. В. Чекотовський

Відносні статистичні показники: історія та теорія. Частина 2. Еволюція понять відносних статистичних показників, форм їх вираження та принципів побудови і застосування

У статті розглянуто історію зародження і формування основних понять відносних статистичних показників. Містяться критичні зауваження й методологічні узагальнення щодо наявних у статистичній літературі визначень відносних статистичних показників, їх форм вираження і класифікацій.

Ключові слова: відносні статистичні показники, величини, порівняння, відношення, співвідношення, методика розрахунку, форми вираження, види відносних показників, принципи побудови і застосування відносних показників, класифікація.

 

М. І. Ворона

Правові та організаційні засади державного управління в сфері підготовки іноземних студентів в Україні

У статті проаналізовано та описано сучасну систему державного управління процесом навчання іноземних студентів в Україні шляхом вивчення функцій та повноважень органів влади. Визначено механізми, які застосовуються державою для підтримки діяльності цієї системи, зокрема фінансовий, організаційно-правовий тощо. Виявлено проблеми, з якими стикається іноземний студент в Україні, та визначено напрями подальших досліджень.

Ключові слова: іноземні студенти, вищий навчальний заклад, вища освіта, освітні послуги, навчання та перебування іноземних студентів в Україні.

 

О. А. Шатило

Історичний генезис категорії національний інтерес

У статті розкрито етапи історичного генезису категорії “національний інтерес” та її складових елементів. Узагальнено інтерпретацію цього терміна різними національними школами.

Ключові слова: національний інтерес, генезис національного інтересу, інтереси особи, інтереси суспільства, інтереси держави.

 

О. К. Прімєрова

Життя, наукова та практична діяльність М. Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження)

Статтю присвячено 190-річчю з дня народження М. Х. Бунге, видатного вченого-економіста, який стояв у витоків вітчизняної економічної науки. Розглянуто його життєвий шлях, представлено основні публікації, охарактеризовано результати його наукових досліджень, державотворча та реформаторська діяльність.

Ключові слова: університет, політична економія, статистика, вчений, реформа, освіта.