Анотації

   

О. Е. Oстапчук, Т. І. Лумпова

Підходи до систематизації статистичних показників

В статті розглядаються питання систематизації статистичних показників для створення ієрархічної класифікації статистичних показників, що є важливим завданням для побудови стандартної системи метаданих для внутрішніх та зовнішніх користувачів статистичної інформації, яку надають органи державної статистики України. Вирішення цього завдання є умовою ефективного впровадження в органах державної статистики інтегрованої системи статистичної інформації, керованої метаданими (далі – ІССІ). Аналітичною базою для проведення систематизації були уніфіковані (стандартизовані) описи державних статистичних спостережень (УФ ДСС), впроваджені в Державної служби статистики України в рамках виконання завдань Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року.

Ключові слова: інформаційна модель, статистична інформаційна система,

 

В. В. Рязанцева

Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина 1. Витратний та порівняльний підходи

У статті розглянуто механізми управління вартістю фінансово-кредитних організацій. Проаналізовано переваги та недоліки різних підходів до оцінювання вартості бізнесу. На основі витратного та порівняльного підходів отримано різні види теоретично обґрунтованих і статистично надійних прогнозів відносної вартості капіталу банку, які можуть бути використані при розробленні відповідних управлінських рішень, визначенні ефективності діяльності банку.

Ключові слова: оцінювання вартості банку, власний капітал банку, оцінка за витратним підходом, оцінка за порівняльним підходом, метод чистих активів, мультиплікатор ціна/активи, мультиплікатор ціна/власний капітал, банки-аналоги, прогноз вартості капіталу банку.

 

Л. О. Ященко

Прогнозування державного боргу на основі доходів та видатків державного бюджету України

Розглянуто питання прогнозування державного боргу за допомогою показників доходів та видатків держаного бюджету України. Запропоновано заходи для зниження боргової залежності України і ефективного використання кредитів.

Ключові слова: прогнозування,зовнішній борг, внутрішній борг, доходи бюджету, видатки бюджету.

 

Я. М. Казюк

Питання бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів

У статті розглянуто питання зростання ролі місцевого самоврядування у соціально-економічних процесах розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Звернено увагу на фінансову базу та забезпеченість функціонування місцевого самоврядування. Надано пропозиції щодо зміцнення бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів.

Ключові слова: місцеві бюджети, децентралізація управління, місцеве самоврядування.

 

Г. Б. Титаренко

Проблема вимірювання трансферу технологій при побудові національної інноваційної системи України

У статті розкрито питання вдосконалення методології інновацій в частині визначення та оцінювання трансферу технологій, а також відображення їх у світовий та вітчизняній статистиці. Проблеми, що виникають при оцінюванні інновацій, пов'язані, в тому числі, з постійним оновленням показників інноваційної діяльності європейських країн. Це вимагає як взаємоузгодження існуючих інформаційних ресурсів, використання міжнародно-порівняльної інформації, так і збирання додаткових даних для більш глибокого розуміння факторів інноваційного процесу.

Ключові слова: національна інноваційна система (НІС), методологія розвитку НІС, трансфер технологій, показники.

 

М. Д. Корінько, В. В. Пабат

Суб’єкти системи управління підприємницькою діяльністю

Узагальнено теоретичні підходи до визначення суб’єктів системи управління для функціонування підприємницької діяльності.

Ключові слова: підприємницька діяльність, система управління, суб’єкти.

 

А. В. Кукса

Нормативно-правове регулювання статистичного оцінювання державних фінансів в світі

Розглянуто питання нормативно-правового регулювання статистичного оцінювання державних фінансів у світі. Систематизовано та згруповано основні нормативно-правові документи, які регламентують збирання та аналіз інформації про державні фінанси. Надано їх загальну характеристику.

Ключові слова: державні фінанси, статистичне оцінювання державних фінансів, статистичний аналіз державних фінансів.

 

Ю. І. Прилипко

Оцінка тіньової економіки за відомчими методиками

У статті розглядаються методики, розроблені безпосередньо автором та використовувані Мінекономрозвитку та Держстатом України при оцінюванні тіньової економіки. У зв’язку зі зміною фінансової звітності і ускладненням отримання знеособлених первинних даних пропонується модифікація методики Мінекономрозвитку з використанням тільки даних, що публікуються Держстатом. На прикладах розрахунків показано відмінності у підходах та оцінках цих відомств, а також основні напрями динаміки тіньового сектору в період загострення політичної та економічної кризи в Україні.

Ключові слова: тіньова економіка, методи оцінювання тіньової економіки, економіка, що безпосередньо не спостерігається, структура валової доданої вартості.

 

І. О. Жарська, В. М. Неткова

Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні:статистичні оцінки

У статті проаналізовано динаміку основних показників, які характеризують ринок вищої освіти в Україні, і виявлено тенденції його розвитку. Більш докладно розглянуто освітній ринок Одеської області. Проведено маркетингове дослідження поведінки споживачів освітніх послуг Одеського національного економічного університету за спеціальністю “Маркетинг” за такими цільовими групами: батьки, абітурієнти, студенти.

Ключові слова: ринок, освітня послуга, маркетингові дослідження, дисперсійний аналіз, кореляція, факторний аналіз, кластер, гіпотеза, ліцензований обсяг, рейтинг.

 

В. І. Kaрпов, Н. О. Парфенцева, Я. Я. Карчев, Г. В. Голубова

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": статистичний аспект

Стаття присвячена аналізу проведених Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни "Статистика" на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту у 2011/2012, 2012/2013 та 2013/2014 навчальних роках.

Ключові слова: статистика, статистичне мислення, Олімпіада, вищі навчальні заклади України.

 

М. В. Лєснікова

Статистичні класифікації у зовнішній торгівлі послугами, огляд та застосування

Розглянуто статистичні класифікації у зовнішній торгівлі послугами, показано актуальність структурування типів послуг у зовнішній торгівлі, проведено аналіз наукових джерел, де представлено спроби структурувати та класифікувати послуги, розглянуто Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), показано основні відповідності між секціями КВЕД та розділами КЗЕП

Ключові слова: статистика зовнішньої торгівлі послугами, статистичні класифікації, класифікація зовнішньоекономічних послуг, структура послуг.

 

О. М. Мотузка

Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги

Досліджено процес формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги (МТД). З метою поглиблення і розширення аналітичних можливостей комплексного дослідження МТД та отримання її показників побудовано схему основних етапів статистичного оцінювання МТД. Запропоновано проект форми державного статистичного спостереження МТД.

Ключові слова: міжнародна технічна допомога, статистичний показник,  державне статистичне спостереження.

 

І. А. Жукович

Smart-місто як новий об’єкт статистичних досліджень: деякі концептуальні аспекти

Розглянуто концепції, що передували розробленню концепції smart-міста. Наведено погляди окремих авторів щодо визначення терміна “smart-місто” та характеристики, за якими місто можна визначати як розумне.

Ключові слова: smart-місто, розумне місто, інновації, кластер, технологічний парк, технополіс, регіональна інноваційна система, “потрійна спіраль”, модель “трьох Т”.

 

Т. В. Кобилинська

Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти

У статті розглянуто наукові основи понять та питань, пов’язаних із методикою розрахунку обсягу виробництва валової продукції сільського господарства. На основі статистичних даних здійснено аналіз ефективності виробництва валової продукції за категоріями господарств.

Ключові слова: статистика сільського господарства, валова продукція, рентабельність, прибуток, статистичний аналіз, система показників, ефективність діяльності, аграрний сектор.

 

В. І. Саричев

Стан та перспективи світової та національної сфер туризму в контексті людського розвитку

У статті досліджено сучасний стан ринку туристичних послуг в Україні з урахуванням світового досвіду, динаміку його розвитку, провідні напрямки підвищення конкурентоспроможності. Проаналізовано основні складові туристичної галузі, можливості підвищення їх ефективності на тлі зростання людського капіталу та мобільності населення країни.

Ключові слова: ринок туристичних послуг, конкурентоспроможність, туристична галузь, людський капітал, мобільність населення, людський розвиток.

 

Е. В. Чекотовський

Табличний метод: теорія й історія. Частина 1. Витоки і зародження табличного методу

У статті розглянуто історичні аспекти зародження і використання табличного методу – одного із основних статистичних методів подання, узагальнення і аналізу статистичної інформації. Містяться критичні зауваження й методологічні узагальнення щодо наявних у статистичній літературі поглядів стосовно значення і ролі табличного методу в економіко-статистичних дослідженнях, визначення статистичної таблиці, класифікацій статистичних таблиць.

Ключеві слова: табличний метод, статистична таблиця, основні елементи і види статистичних таблиць, підмет і присудок статистичної таблиці, проста статистична таблиця, групова статистична таблиця, комбінаційна статистична таблиця, класифікація статистичних таблиць.