Анотації

 

І. М. Нікітіна, О. О. Москвін

Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України

Розглянуто рівень розвитку національних рахунків України досягнутий за період з 1993 року, основні компоненти річних, квартальних і регіональних рахунків, систему сателітних рахунків. Описано досвід Держстату України по переходу макроекономічної статистики України до оновленого міжнародного стандарту Системи національних рахунків 2008 року. Показано шляхи вирішення основних організаційних, інформаційних та методологічних проблем. Окреслені перспективи подальшого розвитку національних рахунків України.

Ключові слова: національні рахунки, статистика, валовий внутрішній продукт, інституційні сектори економіки, методологія статистики.

 

В. В. Рязанцева, Н. С. Подгайська

Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід

У статті розглянуто інструменти оцінювання вартості капіталу банку в рамках доходного підходу. Оцінено вартість пакету акцій Ощадбанку за моделлю Блека–Шоулза та за моделлю Ольсона. Розроблено двуфакторну модель оцінки капіталу банку, за якою обчислено точковий та інтервальий прогнози вартості його капіталу.

Ключові слова: оцінка вартості банку, оцінювання за доходним підходом, синтетична модель Блека–Шоулза, безризикова відсоткова ставка, дюрація боргу, волатильність, модель Ольсона, ставка дисконтування, особливі ризики, двофакторна модель, точковий та інтервальний прогнози.

 

Л. О. Ященко, О. М. Мотузка

Сезонне коригування як один з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості

В статті розглянуто питання сезонного коригування, що є одним з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості. Для цього здійснено порівняння таких методів сезонного коригування як Х-12-ARIMA та TRAMO-SEATS, а також прямого та непрямого методів сезонного коригування.

Ключові слова: викиди, декомпозиція, Demetra+, діагностика якості, індикатор ділової впевненості, календарні ефекти, модель ARIMA, сезонне коригування, сезонно скоригований ряд, TRAMO-SEATS, Х-12-ARIMA.

 

С. С. Герасименко, В. С. Герасименко

Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми

В статті розглянуто проблему статистичного оцінювання якості освіти, зокрема якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості підготовки їх випускників, у зв’язку з необхідністю впровадження в практику відповідних положень нового Закону України “Про вищу освіту”. Обґрунтовано необхідність оцінювання якості вищої освіти в Україні із застосуванням базових статистичних підходів та методів, використовуваних  в управлінні якістю товарів і послуг.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, вища освіта, якість, якість вищої освіти, стандарт, критерій, Закон України “Про вищу освіту”, оцінювання.

 

Т. В. Канева, С. С. Карташова

Економічний еквівалент оцінки вартості середньостатистичного життя в Україні: методологія, рекомендації

Систематизовано методичні підходи до оцінювання вартості людського життя, які на поточний момент часу застосовуються в найбільш розвинутих країнах світу. На підставі міжнародних зіставлень, аналізу ринку праці, теорії корисності, актуарного підходу розроблено рекомендації щодо рівня вартості середньостатистичного життя для сучасних умов України.

Ключові слова: ризик, натуральний збиток, оцінка та аналіз ризику, вартість середньостатистичного життя, ціна ризику, теорія корисності, актуарна математика, теорія вартості, соціально-економічний збиток, “готовність платити”.

 

Г. І. Терещенко

Загальна характеристика та окремі результати вибіркового обстеження щодо рівня заробітної плати в Україні

Наведено загальну характеристику першого в Україні вибіркового обстеження підприємств щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами. Представлено окремі результати, отримані на основі аналізу мікроданих обстеження.

Ключові слова: вибіркові обстеження, статистика праці, заробітна плата, професійні групи, мікродині.

 

Д. В. Арлачов, Р. А. Марецький, І. Я. Коршинський, В. С. Бучик

Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між споживачами та постачальниками комунальних послуг

В статті обґрунтовано необхідність та розкрито механізм використання договірного інструменту приєднання в процесі налагодження сталих та взаємовигідних відносин між споживачами та постачальниками комунальних послуг, проаналізовано цілі та перспективи застосування такого інструменту з урахуванням вимог чинного законодавства України та перспектив розвитку комунальної сфери.

Ключові слова: комунальні послуги, споживач комунальних послуг, постачальник комунальних послуг, договір приєднання, типовий договір на надання послуг, оплата послуг.

 

І. А. Жукович, Ю. І. Прилипко

Експериментальні розрахунки сумарного індексу інновацій у сфері послуг України

У статті розглянуто методику розрахунку сумарного індексу інновацій у сфері послуг (СІІП). За даними обстеження інноваційної діяльності підприємств 2013 року розраховано СІІП для України, а також побудовано рейтинги інноваційності сфери послуг у розрізі видів економічної діяльності та регіонів.

Ключові слова: інновації, послуги, сфера послуг, обстеження інновацій, інноваційне обстеження Європейського Союзу, комплексні індикатори, сумарний індекс інновацій у сфері послуг.

 

О. А. Вишневська

Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні

У статті розглядаються витоки та періодизація становлення державного управління незалежної України в напрямі формування нормативно-правової бази та системи органів влади у сфері державної молодіжної політики. Запропоновано подальші перспективні заходи щодо удосконалення відповідної нормативної бази.

Ключові слова: державна молодіжна політика, молодь, органи державного управління, період, соціальні центри.

 

С. В. Щербина

Методологічні аспекти аналізу індикаторів продовольчої безпеки України

У статті порушено проблемні питання дослідження індикаторів продовольчої безпеки та формулювання механізму державного управління її забезпеченням. Висвітлено методології аналізу продовольчої проблеми з урахуванням досвіду розвинених країн, досліджено склад, значення і взаємозв’язок індикаторів продовольчої безпеки. Сформульовано особливості державної політики з метою формування інструментів підвищення продовольчої незалежності України.

Ключові слова: продовольча безпека, аграрний сектор економіки, державна політика, продукти харчування, сільськогосподарська сировина, механізми державного управління.

 

Е. В. Чекотовський

Табличний метод: теорія й історія. Частина II. Cтановлення і формування теоретичних засад табличного методу

У статті розглянуто історичні аспекти розвитку теорії та практичного використання табличного методу – одного із основних статистичних методів подання, узагальнення і аналізу статистичної інформації. Містяться критичні зауваження й методологічні узагальнення щодо наявних у статистичній літературі поглядів стосовно значення і ролі табличного методу в економіко-статистичних дослідженнях, визначення статистичної таблиці, класифікацій статистичних таблиць.

Ключові слова: табличний метод, статистична таблиця, основні елементи і види статистичних таблиць, підмет і присудок статистичної таблиці, проста статистична таблиця, групова статистична таблиця, комбінаційна статистична таблиця, класифікація статистичних таблиць.