Анотації

  

 О. О. Васєчко

Сучасні виклики перед статистичними вищою освітою і наукою

Статтю підготовлено за результатами участі у щорічній конференції (2014 р.), присвяченій святкуванню Дня працівників статистики України, яка організовується Національною академією статистики, обліку та аудиту. В ході конференції широко обговорювались актуальні питання статистичної освіти та науки в Україні у контексті відповідних міжнародних стандартів та ініціатив.

Ключові слова: статистичне мислення, статистична освіта, статистичні дослідження, офіційна статистика, статистична грамотність.

 

Р. О. Кулинич

Статистичне прогнозування використання енергетичних ресурсів

Запропоновано спосіб оцінювання методів прогнозування (методу регресійно-кореляційного аналізу та статистичних рівнянь залежностей) на основі аналізу похибок прогнозу із застосуванням методу комплексних статистичних коефіцієнтів. Такий ретроспективний підхід дозволяє встановити кращий метод прогнозування. Розрахунки тренду, виконані у статті, наведено також графічно з визначенням мінімальних, середніх та максимальних прогнозних значень. Достовірність розрахунків прогнозу явищ та процесів на основі методу статистичних рівнянь залежностей забезпечується шляхом обчислення для досліджуваного рівняння рівня стійкості тренду. З метою визначення інтервальних значень прогнозу (мінімальні та максимальні значення прогнозу) на основі методу статистичних рівнянь залежностей в статті запропоновано використовувати середнє лінійне відхилення.

Ключові слова: прогноз, метод кореляційно-регресійного аналізу, метод статистичних рівнянь залежностей, метод комплексних статистичних коефіцієнтів.

 

Л. О. Ященко, О. М. Мотузка

Методологічні основи для розрахунку індикаторів ділових очікувань

В статті описано порядок та алгоритми розрахунку індикаторів ділової впевненості за видами економічної діяльності, індикатора ділового клімату та індикатора економічних настроїв відповідно до вимог ЄС та з урахуванням національних потреб.

Ключові слова: індикатори ділових очікувань, індикатори ділової впевненості, індикатор ділового клімату, індикатор економічних настроїв, сезонне коригування, факторний аналіз.

 

Р. П. Задорожна

Концептуалізація взаємозв’язку між фінансовим ринком, ринком фінансових послуг та фінансовим сектором

Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування понять фінансового ринку, ринку фінансових послуг та фінансового сектору. Обґрунтовано концептуальну модель їх взаємозв’язку. З позицій Системи національних рахунків визначено місце фінансових корпорацій у системі відносин на ринку фінансових послуг.

Ключові слова: фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, фінансовий сектор, фінансові корпорації, Система національних рахунків.

 

К. Ю. Кисельов

Статистичний аналіз рівня споживання товарів та послуг населенням України у 2013 році

У статті здійснено статистичний аналіз рівня споживання товарів та послуг населенням України у 2013 році. Проведено стандартизацію показників, розраховано інтегральні оцінки та згруповано регіони України за рівнем споживання благ.

Ключові слова: споживання, товари, послуги, стандартизація, інтегральний показник.

 

С. О. Матковський, О. С. Гринькевич

Про систему показників статистичного вивчення підприємництва

Виходячи з основних завдань статистичного дослідження (оцінювання, аналіз і прогноз) та типів звітних одиниць визначено основні модулі системи показників статистики підприємництва. Сформульовано напрями її розвитку з орієнтацією на інформаційні потреби регуляторної політики у галузі підприємництва та європейський досвід бізнес-статистики.

Ключові слова: статистика підприємництва, бізнес-статистика, система показників, метаопис статистичного показника, бізнес-демографія, міграція підприємств, програмно-цільовий підхід до регулювання підприємницької діяльності.

 

М. Ю. Авксєнтьєв

Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки

в статті проведено аналіз основних підходів до планування розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки України. Розроблено класифікацію підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки, яка базується на агрегуванні використовуваних інструментів  регулювання вищої освіти та напрямів їх використання. Ця класифікація дозволила визначити типові недоліки кожної групи підходів до розвитку вищої освіти та сформулювати напрямки їх усунення.

Ключові слова: розвиток вищої освіти, класифікація інструментів регулювання вищої школи, реформування вищої освіти.

 

Г. Б. Черушева

Роль економічної психології в професійній підготовці економіста (публікується англійською мовою)

В статті виконано аналіз значення економічної психології в системі економічної освіти. Розглянуто основоположні проблеми економічної теорії з позиції психологічної обумовленості, розкрито поняття «економічної» людини, її «економічних потреби і діяльність», «економічне мислення», «економічна свідомість».

Ключові слова: «економічна» людина, економічні потреби, економічна діяльність, економічне мислення, економічна свідомість.