Анотації

 

Л. О. Ященко,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу, НДІ статистичних досліджень

Методологічні основи спектрального аналізу на прикладі дослідження чисельності населення України

У статті описано процедуру реалізації спектрального аналізу у програмному забезпеченні Statistica на прикладі дослідження чисельності населення України з 1850 по 2012 р. У результаті спектрального аналізу записано циклічну компоненту у вигляді ряду Фур’є, а також побудовано прогноз для неї до 2050 р.

Ключові слова: спектральний аналіз, ряд Фур’є, циклічність, циклічна компонента, періодограма, чисельність населення.

 

 

М. В. Лєснікова,

кандидат економічних наук,

cтарший науковий співробітник,

завідувач відділу, НДІ статистичних досліджень

Інструментарій та індикатори оцінювання якості даних державного статистичного спостереження зовнішньої торгівлі послугами

У статті розглянуто питання оцінювання якості статистичної інформації. Розроблено інструментарій та індикатори оцінювання якості даних державного статистичного спостереження зовнішньої торгівлі послугами.

Ключові слова: якість статистичних даних, зовнішня торгівля послугами, статистичний процес, релевантність, точність, своєчасність та пунктуальність, користувачі, доступність.

 

 

І. А. Жукович,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник, завідувач відділу,

НДІ статистичних досліджень

Smart-місто як новий об’єкт статистичних досліджень: визначення терміна

У статті розглянуто та проаналізовано різні варіанти трактування терміна “smart-місто”. Зроблено висновок, що до сьогодні єдине визначення цього терміна ще не сформовано. Різноманітність варіантів трактування цього терміна залежить від існування багатьох зацікавлених сторін та галузі фокусування.

Ключові слова: інновації, smart-місто, розумне місто, ІКТ, соціальний капітал, мережева інфраструктура.

 

 

О. М. Мотузка,

кандидат економічних наук,

доцент Національного центру обліку та аудиту,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Статистичний аналіз доходів державного бюджету України

У статті проведено статистичний аналіз доходів державного бюджету України, їх обсягу й динаміки, структури джерел доходів. Досліджено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на рівень доходів державного бюджету.

Ключові слова: бюджетна класифікація, валовий внутрішній продукт, державний бюджет України, доходи бюджету, податки.

 

 

О. Ю. Редько,

доктор економічних наук, професор,

перший проректор,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Питання акомодації українського аудиту до вимог ЄС (Tacito consensu)

У статті розглянуто новітні виклики, які постали перед українським аудитом у звязку з прийняттям Директив та Регламенту ЄС щодо аудиту субєктів суспільного інтересу.

Ключові слова: директиви ЄС, Регламент № 537, аудит, нові умови аудиторської діяльності, Міжнародні стандарти аудиту.

 

 

Н. Б. Ткаченко,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри маркетингу та реклами,

Київський національний

торговельно-економічний університет

Моделювання та аналіз процесу здійснення державних закупівель

У статті розглядаються прикладні аспекти моделювання і прогнозування економічних задач, пов’язаних з управлінням державними закупівлями. Побудовано регресійну залежність рівня конкурентності торгів від факторів вартісної та кількісної структури торгів.

Ключові слова: управління державними закупівлями, рівень конкурентності торгів, кількісна та вартісна структура державних закупівель, теорія самоорганізації, моделювання.

 

 

М. В. Щурик,

доктор економічних наук, професор,

проректор із наукової роботи,

Івано-Франківський університет права

імені Короля Данила Галицького

Статистичне оцінювання діяльності господарств населення в аграрному секторі: суперечності та шляхи їх подолання

У статті аналізується роль і значення господарств населення в аграрному секторі та досліджується ретроспектива їх діяльності. Оцінюються результати впливу аграрної і земельної реформ на розвиток сільськогосподарського сектору економіки.

Ключові слова: земля, господарства населення, приватизація земель, використання земельних ділянок, виробництво сільськогосподарської продукції, добробут населення.

 

 

Е. В. Чекотовський,

кандидат економічних наук, доцент

Табличний метод: теорія й історія. Частина ІІІ. Розроблення теоретичних засад табличного методу

У статті розглянуто історичні аспекти розвитку теорії та практичного використання табличного методу – одного з основних статистичних методів подання, узагальнення і аналізу статистичної інформації. Містяться критичні зауваження й методологічні узагальнення щодо наявних у статистичній літературі поглядів стосовно значення і ролі табличного методу в економіко-статистичних дослідженнях, визначення статистичної таблиці, класифікацій статистичних таблиць.

Ключові слова: табличний метод, статистична таблиця, основні елементи і види статистичних таблиць, підмет і присудок статистичної таблиці, проста статистична таблиця, групова статистична таблиця, комбінаційна статистична таблиця, класифікація статистичних таблць.