Анотації

 

О. Е. Остапчук,

директор департаменту планування та координації статистичної діяльності,

Державна служба статистики України;

Т. І. Лумпова,

кандидат економічних наук

Процесний підхід до планування статистичного виробництва в органах державної статистики України

У статті розглянуто результати впровадження процесного підходу до планування в органах державної статистики України з використанням якісно нового формату технологічної програми (плану) державних статистичних спостережень (ТП ДСС), який базується на застосуванні загальної моделі статистичних бізнес-процесів та загальної моделі статистичної інформації. Проілюстровано переваги використання цього нового формату для реалізації статистичного виробничого процесу за єдиними принципами та процедурами. Визначено напрями використання інформації ТП ДСС для подальшого вдосконалення організації статистичного виробництва.

Ключові слова: загальна модель, опис статистичних бізнес-процесів, процесний підхід, статистична інформація, статистичне виробництво, планування процесу статистичного виробництва.

 

 

І. А. Жукович,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу, НДІ статистичних досліджень

Міжнародний досвід оцінювання та порівняння smart-міст

У статті проаналізовано найвідоміші натепер міжнародні рейтинги, що дають змогу оцінити різноманітні аспекти розвитку smart-міст. Визначено їхні методологічні особливості та результати. Розглянуто переваги та особливості рейтингів як інструменту представлення результатів для оцінювання і порівняння smart-міст.

Ключові слова: інновації, інформаційно-комунікаційні технології, smart-місто, розумне місто, рейтинги, рейтингова оцінка, індекс smart-міста.

 

 

В. О. Шевчук,

доктор економічних наук, професор,

проректор з науково-педагогічної та наукової роботи;

Л. Є. Момотюк,

доктор економічних наук, професор,

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи;

В. В. Попова,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри економіки підприємств;

Г. В. Голубова,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри статистики;

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Аналіз результатів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика»

Стаття присвячена аналізу результатів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Статистика», проведеної в Національній академії статистики, обліку та аудиту 2015 року. Авторами обґрунтовано доцільність проведення Всеукраїнської олімпіади зі статистики, зокрема, у частині популяризації цієї дисципліни, підвищення статистичної грамотності молоді, розвитку у неї як логічного, так і нестандартного мислення, сприяння її професійному та інтелектуальному зростанню тощо.

Ключові слова: статистика, студентська олімпіада, вищі навчальні заклади України, статистична грамотність, завдання, тестування.

 

 

К. О. Прокопенко,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник;

Л. О. Удова,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Оцінка розвитку аграрного сектору з урахуванням рекомендацій Комісії Стігліца

У статті розкрито основні положення теорії добробуту і деякі методи оцінювання рівня добробуту. Узагальнено проблеми оцінювання добробуту нації з позиції територіального розміщення сільського і міського населення з метою відтворення людського капіталу для забезпечення подальшого розвитку аграрного сектору. Проаналізовано рекомендації щодо вимірювання ефективності економіки та соціального прогресу з погляду визначення рівня добробуту суспільства, запропоновані Комісією Стігліца. Рекомендації Комісії Стігліца адаптовано до вивчення рівня та якості життя населення України на базі даних, які надає Держстат України.

Ключові слова: теорія добробуту, сільське населення, міське населення, Комісія Стігліца, якість життя населення, рівень життя населення

 

 

А. П. Ревенко,

доктор економічних наук

Конвенція Міжнародної організації праці № 160 «Про статистику праці» 1985 року: доцільність повної ратифікації Україною

У статті обґрунтовано доцільність повної ратифікації Верховною Радою України Конвенції Міжнародної організації праці № 160 «Про статистику праці» 1985 року. Розкрито сутність цієї конвенції, висвітлено ідеологічні обмеження для її ратифікації, які існували в умовах СРСР. Охарактеризовано сучасний стан імплементації вітчизняною статистикою ратифікованих та нератифікованих статей зазначеної конвенції. Обґрунтовано, що в сучасній Україні є всі підстави для повної ратифікації Конвенції «Про статистику праці».

Ключові слова: Конвенція Міжнародної організації праці № 160 «Про статистику праці», статистика праці, зайнятість, вартість робочої сили, заробітна плата, індекс споживчих цін, доходи та витрати домогосподарств.

 

 

Р. В. Кузіна,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри,

Одеський національний економічний університет

Вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності: ознаки відповідності

У статті розглянуто невирішені проблеми практичного впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні, виділено непрямі ознаки відповідності звітності вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», проведено аналіз відповідності 30-ти українських підприємств за підгрупами.

Ключові слова: міжнародні стандарти фінансової звітності, непрямі ознаки відповідності, вимоги МСФЗ, перше застосування МСФЗ, аналіз відповідності.

 

 

Т. О. Каменська,

доктор економічних наук,

доцент, професор,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Ризики в аудиті та їх оцінка

У статті розглянуто основні види аудиторських ризиків, їх визначення, класифікація, методи розрахунку. Наведено приклади їх оцінки та показано можливий їх вплив на подальший вибір і застосування окремих аудиторських процедур, кількість аудиторських доказів та методи їх отримання.

Ключові слова: аудиторський ризик, властивий ризик, ризик контролю, ризик невиявлення, оцінка ризиків, аудиторські докази.

 

 

Н. М. Пономаренко,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку,

аудиту та економічного аналізу,

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету

фінансів та міжнародної торгівлі

Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій

Виконано аналіз підходів до визначення економічної сутності поняття «інвестиції», показано різноманітність визначень цього поняття відповідно до потреб аналізу, надано його визначення для потреб бухгалтерського обліку. Запропоновано рекомендації з удосконалення методики оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій щодо етапів оцінювання, алгоритму оцінювання їх реальної вартості, вибору методів оцінювання залежно від їх виду.

Ключові слова: інвестиції, фінансова інвестиція, реальна вартість фінансової інвестиції, прийняття рішень, інвестиційний процес, експертна оцінка, управління процесом придбання фінансових інвестицій.

 

 

Є. В. Ромат,

доктор наук з державного. управління, професор,

Київський національний торговельно-економічний університет;

М. О. Іртлач,

магістр ділового адміністрування,

директор із маркетингу Комунікаційної групи «ESG»

Бренди телеканалів у системі телевізійних брендів

У діяльності телевізійних організацій останнім часом кардинально зросла роль інструментів брендингу. Вони передусім спрямовані на формування та розвиток телевізійних брендів, які на певному етапі розвитку створюють досить розгалужену систему. Як основні елементи системи телебрендів слід розглядати: бренди телевізійних каналів, бренди телепрограм, бренди телеведучих, бренди телевізійних компаній та ін.

Ключові слова: бренд, бренд-менеджмент, ЗМІ, система телевізійних брендів, бренд телевізійного каналу.