Анотації

 

О. Г. Осауленко,

доктор наук з державного управління, професор,

член-кореспондент НАН України,

заслужений економіст України,

ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: [email protected];

С. С. Герасименко,

доктор економічних наук, професор,

в. о. завідувача кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: serguey[email protected]ukr.net

Статистичні оцінки соціальної нерівності та бідності в Україні

У роботі визначено сутність соціальної нерівності та бідності, охарактеризовано основні методики їх статистичного оцінювання. Подано характеристику джерел статистичної інформації, що для цього використовуються в Україні, результати оцінки та аналізу рівня бідності за самооцінкою домогосподарствами рівня свого добробуту.

Ключові слова: соціальна нерівність, абсолютна та відносна бідність, статистичні показники бідності та соціальної нерівності, інтегральний індекс, міжнародний рейтинг, самооцінка, депривація.

 

 

З. П. Бараник,

доктор економічних наук, професор,

заступник завідувача кафедри статистики,

E-mail: baranikz@ukr.net;

Ю. А. Ковалевський,

кандидат економічних наук;

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. А. Вінницька,

аспірант,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

Економіко-статистичний аналіз доходів місцевих бюджетів

Зроблено огляд теоретичних підходів до тлумачення сутності поняття “доходи місцевих бюджетів”. Визначено особливості формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Проаналізовано динаміку основних складових доходів місцевих бюджетів (податкових надходжень, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю). Показано, що зі збільшенням частки трансфертів у доходах місцевих бюджетів зростає співвідношення між сумою податкових надходжень місцевих бюджетів і трансфертами, а це свідчить про значний рівень фінансової залежності органів місцевого самоврядування від органів державної влади.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, власні доходи, закріплені доходи, податок на доходи фізичних осіб, трансферти.

 

 

О. К. Єлісєєва,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри статистики, обліку

та економічної інформатики,

E-mail: [email protected];

І. О. Плеханова,

бакалавр,

E-mail: [email protected];

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

Статистичний аналіз зовнішнього боргу України на основі побудови когнітивної карти

Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів статистики зовнішнього боргу України. На основі детального опрацювання запропонованих сучасними зарубіжними та українськими дослідниками показників, що характеризують зовнішній борг України, сформовано власну узагальнюючу систему показників. Обґрунтовано й використано кількісні та якісні методи дослідження макроекономічних систем. Фактори впливу на зовнішній борг України згруповано на економічні, соціальні, політичні й інші. За допомогою методу експертної оцінки визначено сукупний вплив груп факторів на показник зовнішнього боргу України. На основі проведеного дослідження виокремлено соціально-економічні показники, що визначають величину зовнішнього боргу України.

Ключові слова: статистичний аналіз; когнітивна карта; зовнішній борг України; фактори впливу; складові державного боргу; статистичне моделювання.

 

 

Л. Є. Момотюк,

доктор економічних наук, доцент,

проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

Прогнозування фінансової нестабільності в Україні за допомогою попереджувальних сигнальних індикаторів

Статтю присвячено розгляду світового досвіду побудови та застосування методик оцінювання стабільності фінансової системи держави, розробці статистичних індикаторів фінансової нестабільності та прогнозуванню настання фінансової кризи в Україні за допомогою попереджувальних сигнальних індикаторів.

Ключові слова: фінансова система, макроекономічна стабільність, показники фінансової стабільності, система моніторингу, попереджувальні сигнальні індикатори.

 

 

К. Є. Орлова,

старший викладач кафедри економіки підприємства,

Житомирський державний технологічний університет,

E-mail: [email protected]

Система забезпечення організаційно-економічного механізму адаптації добувних підприємств до умов зовнішнього середовища

У статті визначено сутність та проведено класифікацію проявів адаптації промислового підприємства. Розглянуто основні складові системи забезпечення процесу адаптації добувних підприємств до умов зовнішнього середовища. Обґрунтовано, що система забезпечення є важливою передумовою досягнення ефективності процесу адаптації підприємств добувної промисловості.

Ключові слова: адаптація, класифікація, система забезпечення, організаційно-економічний механізм, добувні підприємства.

 

 

Л. Л. Полтавець,

кандидат економічних наук,

головний спеціаліст-економіст,

управління статистики у м. Кременчуці

Головного управління статистики у Полтавській області,

[email protected]

Використання методів багатомірного групування при статистичному аналізі енергоспоживання на регіональному рівні

У статті обґрунтовано використання методів кластерного аналізу при дослідженні енергоспоживання на регіональному рівні. З використанням агломеративної та дивізимної процедури кластеризації виділено три групи регіонів України за рівнем споживання енергетичних ресурсів. Визначено основні характеристики отриманих кластерів.

Ключові слова: споживання енергетичних ресурсів, кластерний аналіз, агломеративна та дивізимна кластеризація, ієрархічна дендрограма, регіональний рівень.

 

 

Дж. Дж. Браун,

професор,

Школа математичних і фізичних наук,

Технологічний університет Сіднея

Н. Г. Кутова,

ст. викладач кафедри економіки,

організації та управління підприємствами,

ДВНЗ “Криворізький національний університет”,

E-mail: stoletovanatal@rambler.ru

Методичні підходи до класифікації чинників впливу на процедури стимулювання праці

Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до класифікації чинників впливу на стимулювання праці. Запропоновано авторський підхід до класифікації зазначених чинників, згідно з яким чинники класифікуються за змістом, етапами процесу відтворення робочої сили, способом впливу, характером впливу, масштабами впливу, наслідками (результатами) дії, напрямом впливу, сферою впливу, ступенем впливу, а також підхід до стимулювання персоналу. Показано, що розроблена класифікація вищезазначених чинників сприяє визначенню ключових процедур стимулювання праці на підприємстві.

Ключові слова: стимулювання праці, чинники впливу на систему стимулювання, класифікація чинників, ефективна мотивація, елементні чинники.

 

 

В. П. Бондар,

доктор економічних наук, професор,

управляючий партнер,

Міжнародна аудиторська компанія ТОВ “HLB Ukraine”

Внутрішній контроль якості аудиторських перевірок

Розглянуто основні принципи, що використовуються при розробленні внутрішньофірмового стандарту, який встановлює порядок контролю за якістю здійснюваних фірмою аудиторських перевірок. Обґрунтовано розподіл обов’язків між керівником фірми та співробітниками, що беруть участь у перевірках.

Ключові слова: аудиторська фірма, якість аудиторських послуг, внутрішній контроль, організація роботи, внутрішньофірмовий стандарт.

 

 

В. В. Козлов,

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри інформаційних систем і технологій,

E-mail: kozlov[email protected]mail.ru;

Т. В. Томашевська,

кандидат технічних наук,

доцент кафедри інформаційних систем і технологій,

E-mail: [email protected];

А. Ю. Пашковська,

аспірант,

E-mail: [email protected];

Національна академія статистики, обліку та аудиту

“Соціальна інформатика” у системі економічної освіти

Розглянуто питання становлення поняття “соціальна інформатика”, показано міждисциплінарний характер цієї галузі досліджень. Обґрунтовано правомірність виділення соціальної інформатики як самостійної наукової дисципліни на підставі наявності фундаментальної проблеми, а також специфічного об’єкта, предмета і методологічного апарату її досліджень. Виділено сфери предметного дослідження соціальної інформатики.

Ключові слова: соціальна інформатика, коеволюція, глобальна інформатизація суспільства, інформаційне суспільство, інформаційний потенціал, інформаційні ресурси.

 

 

М. В. Щурик,

доктор економічних наук, професор,

Івано-Франківський університет права

імені Короля Данила Галицького,

E-mail: [email protected]

Оптимізація землеволодіння й землекористування: суперечності та шляхи їх подолання

Досліджується організація землеволодіння й землекористування в аграрному секторі Карпатського макрорегіону у зв’язку з проведенням аграрної та земельної реформ. Критично оцінюються засади роздержавлення, паювання та наслідки приватизації сільськогосподарських земельних фондів колишніх колективних і державних агрогосподарств. Акцентовано на необхідності територіальної диференціації землеволодіння та землекористування. Запропоновано напрями оптимізації земельних площ АПК.

Ключові слова: землеволодіння, землекористування, агропромисловий комплекс, приватизація, земельна реформа, аграрна реформа, перерозподіл земельного фонду.

 

 

О. О. Васєчко,

доктор економічних наук, професор,

Університет Пантеон-Сорбонна Париж 1,

E-mail: o.vasyechko_stat@yahoo.fr

Досвід організації національної статистичної системи Франції

У статті здійснена загальна оцінка офіційної статистики України як складової Європейської статистичної системи. Розглянуто основні елементи відповідності національної статистичної системи України Європейській статистичній системі. Визначено пріоритети її перспективного розвитку згідно з сучасними європейськими тенденціями в офіційній статистиці.

Ключові слова: офіційна статистика, національна статистична система, Європейська статистична система, статистична інформація, статистична інфраструктура.

 

 

Е. В. Чекотовський,

кандидат економічних наук, доцент;

М. Ю. Потапова,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

Питання статистичної науки в працях O. О. Русова: До 100-річчя з дня смерті

Розглянуто внесок відомого українського земського статистика О. О. Русова у статистичну науку та практику. Приділено увагу історичним аспектам розвитку земської статистики в Україні.

Ключові слова: О. Русов, земська статистика, статистичне відділення, статистико-економічний опис, земські статистичні дослідження.