Анотації

 

Т. І. Лумпова,

кандидат економічних наук,

E-mail: [email protected];

О. Е. Остапчук

 

Проблеми типологізації результатів виконання процесів статистичного виробництва за інформаційними об’єктами GSBPM

    Проаналізовано описи результатів виконання процесних складових технологічної програми (плану) державних статистичних спостережень на 2014 та 2015 рр., розробленої за процесною схемою на основі GSBPM з деталізацією за ієрархічними рівнями процесних складових “процес – підпроцес – процедура – операція”. За даними аналізу проведено поділ зазначених результатів на типи з прив’язкою до груп інформаційних об’єктів GSIM. Визначено основні компоненти вхідної інформації та результатів виконання процесних складових за GSIM. Запропоновано принципи використання проведеної типологізації для подальшого вдосконалення процесу статистичного виробництва щодо його узгодження та стандартизації.

   Ключові слова: процес статистичного виробництва, планування процесу, процесна складова, типова модель опису статистичних бізнес-процесів, типова модель роботи статистичної організації, типова модель статистичної інформації, інформаційні об’єкти.

 

 

О. А. Шевчук,

доктор економічних наук, доцент,

проректор з науково-педагогічної роботи,

інновацій та міжнародних зв’язків,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Роль статистики в економічних дослідженнях

  У статті розглянуто місце і роль статистики в економічних дослідженнях. Поданий короткий огляд становлення економічної статистики та проблем, що вирішуються за її допомогою. Більш детально розглянуто застосування статистичних методів в оцінюванні ризику банківської діяльності.

  Ключові слова: завдання дослідження, математика, прикладна статистика, статистичні методи, ризики банківської діяльності, банківська статистика.

 

 

І. М. Крепчук,

аспірантка,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

[email protected]

 

Статистичне дослідження залучення прямих іноземних інвестицій в Україну

   Статтю присвячено питанням залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Розглянуто сутність інвестиційного процесу і прямих іноземних інвестицій, проаналізовано динаміку і галузеву структуру останніх, а також їх розподіл за країнами-інвесторами. Визначено чинники, що вплинули на зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні. Запропоновано комплекс заходів зі створення якісно нових умов для інвесторів і практичні рекомендації щодо покращення загального інвестиційного клімату в Україні.

    Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, резиденти, нерезиденти, інвестиційна діяльність, економічна криза, пільговий режим, іноземні інвестори.

 

 

А. В. Сидорова,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри економічної статистики,

Е-mail: prima[email protected]list.ru;

А. М. Глущенко,

аспірант,

Е-mail: [email protected];

Донецький національний університет

 

Інтегральна оцінка змін на металургійних підприємствах

    Сформовано підхід до обчислення інтегрального показника змін, що відбуваються на металургійних підприємствах, на основі багатовимірної середньої. Проведено розрахунок запропонованого коефіцієнта за допомогою даних фінансової звітності трьох металургійних комбінатів: Дніпровський металургійний комбінат імені Ф. Е. Дзержинського, АрселорМіттал Кривий Ріг, Запоріжсталь. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управління змінами вищевказаних підприємств.

   Ключові слова: інтегральний коефіцієнт змін, металургійні підприємства, управління змінами, функціональна підсистема, метод аналізу ієрархій, нормування показників.

 

 

І. В. Панасенко,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри економічної статистики,

Донецький національний університет,

Е-mail: [email protected]

 

Соціально-економічна нормаль як індикатор ефективності функціонування сфери послуг

   Виконано оцінювання функціонування сфери послуг, проаналізовано сучасні тенденції виробництва послуг, інвестування у сферу послуг та чисельності зайнятих у цій сфері. Запропоновано використання соціально-економічної нормалі у якості метода оцінювання ефективності діяльності сфери послуг України. Обґрунтовано показники, що формують соціально-економічну нормаль сфери послуг, та їх співвідношення.

  Ключові слова: послуги, сфера послуг, соціально-економічна нормаль, обсяги виробництва послуг, зайнятість у сфері послуг, ефективність сфери послуг.

 

 

Л. О. Ященко,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник, завідувач відділу,

E-mail: [email protected];

 

М. В. Лєснікова,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник, завідувач відділу,

E-mail: [email protected];

НДІ статистичних досліджень

 

Методологічні основи мета-аналізу на прикладі результатів клінічних досліджень

    Описано процедуру реалізації мета-аналізу у програмних забезпеченнях RevMan та Comprehensive meta-analysis на прикладі клінічних досліджень, а саме ефективності використання лікарського засобу Протефлазід® при лікуванні папіломавірусної інфекції. У результаті мета-аналізу доведена висока ефективність застосування зазначеного препарату для лікування пацієнтів з патологіями шийки матки та урогенитальними патологіями, зумовленими папіломавірусною інфекцією.

   Ключові слова: мета-аналіз, відношення шансів, гетерогенність, модель фіксованих ефектів, модель випадкових ефектів, Forest plot, Funnel plot.

 

 

Т. Г. Бондарук,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри фінансів,

E-mail: [email protected];

І. О. Мельничук,

E-mail: [email protected];

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України

    Досліджено сучасний стан джерел формування доходів місцевих бюджетів України, оцінено вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну частину місцевих бюджетів. Розкрито проблеми, що виникають при формуванні міжбюджетних відносин.

    Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, джерела формування доходів, міжбюджетні трансферти, міжбюджетні відносини.

 

 

С. І. Джус,

аспірант кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

статистик,

Головне управління статистики у м. Києві,

E-mail: [email protected]

 

Аналіз наукових підходів до визначення сутності понять “фондовий ринок” та “ринок цінних паперів”

    Статтю присвячено питанням сучасної ситуації “перезавантаження” фондового ринку зумовлених змінами у законах і підзаконних актах, а також новаторському підходу до обліку та розрахунків на фондовому ринку України. Необхідність аналізу сутності понять “фондовий ринок” і “ринок цінних паперів” спричинена, зокрема, тотожністю їх сприйняття переважною більшістю громадян – потенційних приватних інвесторів, що викликає нерозуміння останніх. Проаналізовано джерела, що містять різні визначення фондового ринку та ринку цінних паперів, які узагальнені в терміні “фондовий ринок”, та сформульовано окремі зазначені дефініції.

    Ключові слова: фондовий ринок, ринок цінних паперів, фонди, фондова біржа, джерело статистичних даних, акції, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

 

Т. О. Каменська,

доктор економічних наук, доцент,

завідувач Національного центру обліку та аудиту,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

сертифікований аудитор України,

віце-президент Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України,

E-mail: tatnakam@gmail.com

 

Внутрішній аудит: виникнення і розвиток

     Внутрішній аудит: виникнення та розвиток Викладено історію виникнення та висвітлено сучасний стан внутрішнього аудиту. Визначено п’ять основних хронологічних етапів, за критерії виокремлення яких взято стан функцій внутрішнього аудиту всередині корпорацій та розвиток застосовуваних технологій. Подано результати вивчення чинних нормативних документів щодо внутрішнього аудиту в Україні, що дозволило визначити етапи його становлення від системи контролю за діяльністю комерційного банку до поступового упровадження у сферу державного фінансового контролю й у систему корпоративного управління акціонерних товариств і фінансових установ. Зроблено висновок, що нормативна база для створення й організації діяльності з внутрішнього аудиту в Україні повністю відповідає міжнародним вимогам та стандартам.

    Ключові слова: внутрішній аудит, етапи розвитку внутрішнього аудиту, функції внутрішнього аудиту, Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, нормативна база діяльності з внутрішнього аудиту.

 

 

О. Е. Лубенченко,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри “Облік і аудит”,

Державний економіко-технологічний університет транспорту,

E-mail: [email protected]

 

Визначення факторів, що впливають на оцінку привабливості суб’єктів аудиту при наданні супутніх послуг

    Виявлено фактори, що впливають на оцінку привабливості суб’єктів аудиту при наданні супутніх послуг. Розглянуто існуючі способи оцінки прийнятності консалтингових послуг із застосуванням інтегрального показника та моделі EFQM – моделі досконалості Європейського фонду управління якістю. Виділені якісні конкурентні характеристики послуг на ринку консалтингу та цінові чинники. На підставі цього запропонована матрична модель представлення показника привабливості супутніх послуг. Розглянуто визначення поняття “результативність”. Наголошено, що результативність є розширеним показником оцінювання діяльності аудиторських фірм при наданні супутніх послуг, але її зазвичай формує попит ринку на зазначені послуги.

   Ключові слова: консалтингові послуги, результативність, суб’єкт господарювання, показник прива бливості, модель EFQM, витрати, рентабельність.

 

 

А. В. Озеран,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку підприємницької діяльності,

ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”,

E-mail: [email protected]

 

Оптимізація обсягу та структури фінансових звітів

     Досліджена залежність між чистим доходом від реалізації продукції і часткою фактично використаних статей чинного в Україні балансу в їх загальній кількості та побудовано математичну модель (рівняння регресії), що виражає таку залежність. Обґрунтовано перелік статей балансу, щ відповідатиме потребам господарювання підприємств і дозволятиме кожному з них досягти ступеня деталізації, необхідного для здійснення фінансового аналізу й ефективного управління.

    Ключові слова: фінансові звіти, баланс підприємства, ступінь деталізації статей балансу, емпіричне кореляційне відношення, рівняння регресії.