Анотації

 

Т. І. Лумпова,

кандидат економічних наук,

E-mail: [email protected];

О. Е. Остапчук

 

Використання статистичної послуги для переходу до сервіс-орієнтованої архітектури статистичного виробництва

     Розглянуто питання впровадження загальної архітектури процесу статистичного виробництва для модернізації виробничого процесу в органах державної статистики України відповідно до європейських стандартів, зокрема переходу до процесної схеми організації виробництва з виокремленням статистичних послуг як засобу підвищення економічної ефективності за рахунок спільного розроблення, обміну та багаторазового використання методів та інструментів. Визначено підходи до концептуального опису статистичних послуг для цілей подальшого застосування сервіс-орієнтованої архітектури як базової моделі для загальної архітектури процесу статистичного виробництва й окреслено основні напрями виконання робіт з переходу до останньої.

   Ключові слова: процес статистичного виробництва, загальна архітектура процесу статистичного виробництва, типова модель статистичних виробничих процесів, типова модель статистичної інформа ції, сервіс-орієнтована архітектура.

 

 

О. К. Єлісєєва,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

E-mail: [email protected];

П. В. Хазан,

здобувач,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected] khazan.eu

 

Статистичне оцінювання стану відновлюваної енергетики в Україні порівняно з передовими країнами світу

    Надані результати статистичного оцінювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні, виконано порівняння з передовими країнами ЄС і світу, визначені та проаналізовані поточні проблеми галузі. Розраховані коефіцієнти кореляції між виробництвом енергії з відновлюваних джерел, їх загальною потужністю та показниками ВВП в Україні порівняно з розвиненими країнами зі стабільною економікою.

    Ключові слова: відновлювана енергетика, статистичне оцінювання, відновлювані джерела енергії, енергоефективність, енергозбереження, інвестування, сталий розвиток, енергетична безпека, “зелений тариф”.

 

 

М. А. Коваленко,

аспірантка кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: [email protected]

 

Прогнозування впливу розвитку малого бізнесу на ВВП України

   У статті висвітлені проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. Проаналізовано частку малого бізнесу у ВВП країни. Спрогнозовано внесок малого бізнесу до валового продукту країни. Показано, що найбільш точною розрахунковою моделлю є поліноміальна. Оцінено можливості розвитку малого бізнесу в Україні та внесено пропозиції на його підтримку.

   Ключові слова: малий бізнес, підприємництво, частка малого бізнесу у ВВП, структура ВВП за категоріями доходу, первинні доходи, прогнозування.

 

 

Г. М. Луньова,

старший викладач, кафедра фундаментальних економічних дисциплін,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

 

Статистичний аналіз рівня життя сільського населення України

     Проведено статистичний аналіз рівня життя сільського населення України за період 2010–2014 роки з використанням основних економічних та соціальних показників. За результатами аналізу окреслено напрями підвищення життєвого рівня населення в сільській місцевості.

    Ключові слова: сільське населення, рівень життя, доходи, ресурси, заробітна плата, зайнятість, прожитковий мінімум, бідність.

 

 

А. В. Непран,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету,

E-mail: [email protected]

 

Статистичний аналіз диференціації банківського кредитування в Україні

    Проведено статистичний аналіз диференціації банківського кредитування в Україні. Процес регіонального кредитування охарактеризовано як асиметричний. Зроблено висновок, що рівень концентрації кредитних ресурсів у великих промислових центрах досягається за рахунок вилучення та перерозподілу кредитних ресурсів із інших регіонів. Вказано на необхідність протидії централізації банківського кредитування на державному рівні.

    Ключові слова: кредити, депозити, диференціація банківського кредитування, регіональна асиметрія, регіональний розвиток, концентрація кредитних ресурсів, перерозподіл кредитних ресурсів, ресурсна база банків.

 

 

Я. В. Кудря,

кандидат економічних наук, науковий співробітник,

E-mail: [email protected];

Р. В. Міхель,

кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник,

E-mail: [email protected];

відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій,

ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”

  

Статистична оцінка експорту та імпорту товарів у Львівській області

     Проведено статистичну оцінку динаміки зовнішньоекономічних операцій у промисловості України на прикладі Львівської області. Проаналізовано товарні структури експорту й імпорту промислової продукції у регіоні. Визначено основні позитивні та негативні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності у регіоні. Запропоновано комплекс заходів щодо активізації розвитку експортно-імпортних операцій у промисловості регіону.

      Ключові слова: експорт, зовнішньоекономічні операції, імпорт, прикордонний регіон, промисловість, розвиток, стан, статистична оцінка, тенденції.

 

 

Р. О. Кулинич,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій,

Хмельницький університет управління та права,

E-mail: [email protected]

 

Статистичне вивчення впливу чинників на формування результатів зовнішнього незалежного оцінювання

    Запропоновано спосіб статистичного вивчення впливу чинників на формування результатів зовнішнього незалежного оцінювання учнів з української мови за регіонами України у 2014/15 н. р. З метою встановлення кількісних пропорцій зміни чинників та результативного показника розв’язано пряму й обернену статистичні задачі методом статистичних рівнянь залежностей. На основі множинної залежності встановлено вплив включених до розрахунків чинників на формування варіації результативної ознаки.    

     Ключові слова: кількісна оцінка взаємозв’язків, метод статистичних рівнянь залежностей, парна залежність, множинна залежність, факторна ознака, результативна ознака, результати зовнішнього незалежного оцінювання.

 

 

І. В. Панасенко,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики,

Донецький національний університет,

E-mail:i.[email protected]

 

Інтегральна оцінка стану середньої освіти в Україні

    Проаналізовано сучасні тенденції сфери середньої освіти. Запропоновано метод багатовимірної середньої для інтегральної оцінки стану середньої освіти. Обґрунтовано показники – стимулятори та дестимулятори – стану середньої освіти в Україні. Виконано оцінювання зміни рейтингів регіонів України за станом середньої освіти.

    Ключові слова: освіта, середня освіта, багатовимірна середня, інтегральна оцінка, стан середньої освіти, ранги регіонів за оцінкою стану середньої освіти.

 

 

В. І. Криленко,

доктор економічних наук, доцент,

перший проректор,

Миколаївський національний університет

імені В. О. Сухомлинського,

E-mail: [email protected]

 

Сучасні підходи до оцінки регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення аграрного сектору економіки

      Розглянуто особливості сучасних підходів до оцінки регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення аграрного сектору економіки. Проведено узагальнення, що дозволяють застосувати необхідні методи для оцінювання ефективності заходів запропонованої політики. Викладено системно-синергетичний підхід, що дає можливість проаналізувати ефективність спільного використання різноманітних методів, інструментів, засобів регулювання у сфері фінансового забезпечення аграрного сектору економіки.

     Ключові слова: регуляторна політика, фінансове забезпечення, аграрний сектор економіки, системно-синергетичний підхід, синергетичні звязки, ефективність регуляторної політики, методи регулювання.

 

 

А. В. Кудінова,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри політекономії,

E-mail: [email protected];

Д. В. Верба,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри політекономії,

E -mail: verba.denys.kneu.ua;

ДВНЗ “Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана”

 

Структура споживчих видатків домогосподарств як чинник і наслідок соціально-економічних процесів в Україні

     Стаття присвячена дослідженню залежності характеристик споживчої поведінки українських домогосподарств від рівня їх доходів. Виділені дві групи видатків, що справляють визначальний вплив на споживчу поведінку у процесах відтворення людських ресурсів української економіки. За допомогою рівняння Воркінга проведено моделювання залежності часток цих груп видатків споживчого бюджету домогосподарств України від розмірів їх реальних доходів. Оцінено потенціал поліпшення структури споживчих видатків українських домогосподарств у процесі зростання їх купівельної спроможності.

     Ключові слова: споживчі видатки, доходи домогосподарств, національна модель споживання, модель Воркінга, першочергові потреби, потреби, пов’язані з людським розвитком

 

 

О. Е. Лубенченко,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри “Облік і аудит”,

Державний економіко-технологічний університет транспорту,

сертифікований аудитор України,

E-mail: [email protected]

 

Практичні аспекти моніторингу системи контролю якості аудиту зовнішньоекономічної діяльності

    Досліджено сутність якості аудиту зовнішньоекономічної діяльності. Визначені нормативні документи Аудиторської палати України щодо контролю якості аудиту. Висвітлено сутність дефініцій “якість аудиту”, “моніторинг якості аудиту”. Розглянуто елементи системи контролю якості за Міжнародним стандартом контролю якості, а саме: відповідальність керівництва за забезпечення якості всередині фірми; етичні вимоги; прийняття клієнта і продовження співпраці з ним, а також прийняття конкретних завдань; трудові ресурси; виконання завдання; моніторинг системи контролю якості аудиторських послуг. Побудовано схему моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості аудиторських послуг Міжнародним стандартам аудиту. Розроблено тест для перевірки системи контролю якості, що складається зовнішнім контролером. Доведено, що саме зовнішній неупереджений моніторинг сприятиме підвищенню рівня довіри до аудиту з боку інвесторів.

   Ключові слова: аудит, якість аудиторських послуг, контроль якості, контролер, моніторинг

 

 

С. В. Селіщев,

кандидат економічних наук,

асистент Національного центру обліку та аудиту,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

 

Організаційні аспекти внутрішнього аудиту інформаційно-технічного забезпечення підприємства

      Проаналізовано підходи до проведення внутрішнього аудиту інформаційно-технічного забезпечення підприємства, викладені у науковій літературі. Висвітлено основні проблеми сучасної практики внутрішнього аудиту. Визначено структуру та склад об’єктів інформаційно-технічного забезпечення. Надано рекомендації з організації внутрішнього аудиту. Запропоновано заходи щодо поліпшення системи контролю.

     Ключові слова: внутрішній аудит, інформаційно-технічне забезпечення, комп’ютерна техніка, структура, система контролю, автоматизоване робоче місце