Анотації

 

Т. В. Кобилинська,

кандидат економічних наук,

заступник начальника управління обробки даних економічної статистики,

Головне управління статистики у Житомирській області

 

Статистичні класифікації у сільському господарстві: методологія застосування

      У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Автором наголошено, що головною передумовою розвитку національної статистики сільського господарства, адаптованої до умов глобалізації аграрного виробництва, є створення та впровадження гармонізованої з міжнародними стандартами системи статистичних класифікацій. Ці класифікації уможливлюють змістовний статистичний аналіз стану сільськогосподарського виробництва в Україні, прогнозування його розвитку, дослідження структури. Статистична інформація щодо сільського господарства необхідна учасникам експортних переговорів, оскільки є орієнтиром при розробленні конкретних зобов’язань в аграрній галузі та для подальшого моніторингу їх виконання. Вказано, що статистичний продукт в частині розвитку конкурентних відносин в аграрній галузі не може розглядатися без його систематизації та логічного упорядкування, які забезпечують статистичні класифікації.

     Розвиток та вдосконалення систем статистичних класифікацій вимагають вирішення питань щодо забезпечення порівнянності статистичних показників при переході від однієї класифікації до іншої, а також у разі змін методологічних принципів побудови класифікацій. Зазначено, що проблема впровадження нових національних статистичних класифікацій та забезпечення порівнянності й узгодженості статистичних даних залишається невирішеною, тому її розв’язання набуває вагомого значення для сучасної державної статистики України, розвитку статистичної науки і практики, оскільки цим значною мірою визначається якість інформаційного забезпечення управління на всіх рівнях. Розглянуто статистичні класифікації у сільському господарстві, вирішено проблеми забезпечення порівнянності показників при переході від попередніх до наступних версій класифікацій, проаналізована кількісна структура Класифікації видів економічної діяльності (розділ “Сільське господарство”) за класифікаційними рівнями. Викладено зміни у структурі секції А “Сільське господарство, лісове господарство та риболовство”.

     Ключові слова: статистика сільського господарства, статистичні класифікації, номенклатура продукції сільського господарства, класифікація видів економічної діяльності, структура класифікацій.

 

 

О. В. Журавльов,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: azhurauliou@gmail.com

 

Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації: інституційний підхід

     Стаття присвячена актуальній проблемі оцінки трансформації національної економіки крізь призму інституційного середовища. Доведено, що сучасний стан оцінки впливу інституційного середовища на економічну систему є динамічним. Запропонована теоретична модель для визначення індексу економічного зростання, що включає як чинники індекс економічних свобод та кількість рейсів авіаційного транспорту. За результатами економетричного моделювання виявлено від’ємний статистичний вплив індексу економічної свободи для Гонконгу та Сінгапуру, що пояснюється відокремленістю цих регіонів від Китаю та їх особливим статусом.

     Ключові слова: інститути, економічна теорія, статистична оцінка, трансформація, система індикаторів, динамізм трансформаційної теорії.

 

 

О. І. Пилипенко,

доктор економічних наук, доцент,

декан факультету обліку та аудиту,

Національна академія статистики, обліку і аудиту,

E-mail: [email protected]

 

Економічна безпека підприємства в умовах комп’ютеризації процесу бюджетування

     Вказано на відсутність єдиного підходу до організаційно-методичного забезпечення й обґрунтування доцільності комп’ютеризації окремих бізнес-процесів з метою дотримання економічної безпеки суб’єктів господарювання. Окреслено вимоги до комп’ютеризації процесу бюджетування з урахуванням необхідності збереження комерційної таємниці та використання конкурентних переваг діяльності. Запропоновано дотримуватися принципу сумісності для вирішення проблеми гармонізації підсистем управлінського обліку та бюджетування в умовах підприємства.

    Ключові слова: бюджетування, економічна безпека, комп’ютеризація, інформаційні системи, система управління.

 

 

Л. О. Ященко,

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,

старший науковий співробітник відділу економічних досліджень,

Інститут продовольчих ресурсів

Національної академії аграрних наук України,

E-mail: lud_ya@ukr.net

 

Статистичне прогнозування індексу цін виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

    У статті описано методи статистичного прогнозування, апробовані на індексі цін виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за період січень 2007 – серпень 2016 рр. Розроблено процедури розрахунку прогнозних значень показника на основі лінійної регресії, методу сезонних коефіцієнтів та методу ланцюгових підстановок. Розрахунки здійснено за допомогою засобів MS Excel. За результатами аналізу обрано найкращий метод прогнозування.

    Ключові слова: індекс цін виробників, харчова промисловість, статистичне прогнозування, лінійна регресія, рівняння тренду, стаціонарний ряд, нестаціонарний ряд, метод ланцюгових підстановок, метод сезонних коефіцієнтів.

 

 

Л. І. Гінчук,

аспірантка,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: [email protected]

 

Удосконалення законодавчих актів України у сфері статистики

На основі вивчення законодавчих актів України у сфері статистики визначено повноваження державних органів щодо прийняття рішень про затвердження методології та звітно-статистичної документації, у тому числі про адміністративні правопорушення, після проведення у 2010 році адміністративної реформи у країні. Обґрунтовано необхідність внесення змін до законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність із фундаментальними принципами офіційної статистики ООН з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, зокрема Кодексу норм європейської статистики.

     Ключові слова: статистична методологія, звітно-статистична документація, законодавчі акти України у сфері статистики, статистична інформація, адміністративні правопорушення, статистичне спостереження, фундаментальні принципи офіційної статистики ООН.

 

 

С. С. Залюбовська,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів;

В. A. Мельник,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Аналіз пенсійної системи в Україні: реалії та міжнародний досвід

   У статті розглянуто систему пенсійного забезпечення в Україні, виявлено її основні недоліки та окреслено напрями її реформування, насамперед у частині солідарного компонента. Проаналізовано демографічні та економічні показники, що впливають на рівень пенсійного забезпечення в Україні, серед яких: пенсійний вік, середня тривалість життя при народженні, чисельність зайнятого населення віком 15–70 років. Підкреслено, що збільшення зайнятості в економіці України не справлятиме ніякого впливу на рівень пенсії, оскільки кількість людей у пенсійному віці зростає більш високими темпами, ніж число робочих місць. Подано показники прожиткового мінімуму, мінімальних та максимальних пенсійних виплат і заробітної плати в Україні. Проведено порівняльний аналіз демографічних характеристик і показників пенсійного забезпечення в Україні, деяких країнах Європи та світу. Результати аналізу свідчать про значний розрив між Україною і зазначеними вище країнами, в тому числі новими країнами – членами ЄС, за розміром пенсій. Рівень життя пенсіонерів оцінюється за чистим пенсійним доходом, отриманим як відсоток від середнього заробітку. Представлені результати моделювання пенсій для різних рівнів індивідуального заробітку.

    За результатами дослідження зроблено висновок, що центральними проблемами української пенсійної системи на сучасному етапі є низький рівень пенсій більшості осіб, які досягли пенсійного віку, та незбалансованість бюджету Пенсійного фонду країни.

    Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна система, тривалість життя, пенсіонер, мінімальна пенсія, максимальна пенсія, мінімальна зарплата, максимальна зарплата.

 

 

Г. Б. Черушева,

кандидат педагогічних наук, доцент,

професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін;

В. В. Пархоменко,

кандидат економічних наук, доцент,

професор кафедри фундаментальних економічних дисциплін;

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Синергетичний підхід як методологічна основа системи професійної освіти

    Проаналізовано визначення терміна “синергетика” окремими вітчизняними й зарубіжними науковцями. Зазначено, що синергетика як науковий напрям займається вивченням нелінійних процесів у складних (у багатьох випадках – самоорганізованих) системах у природі, суспільстві, техніці. Засновниками синергетичного підходу є І. Пригожин та Г. Хакен, які завдяки своїм дослідженням систем різноманітної природи вперше детально розробили основні закони, категорії та принципи синергетики як наукового мислення. Розкрито сутність синергетичного підходу. Розглянуто основні принципи синергетики.

    Опрацьовано основу методології класичної педагогіки. Розглянуто професійну економічну освіту як соціальну систему, що являє собою сукупність елементів (суб’єкти освіти, зміст, форми, рівні та профілі освіти, управління тощо) і зв’язків між ними. Відстежено основні ознаки системності та їх прояви у професійній освіті. Детально розглянуто критерії відкритості, нелінійності, нерівновісності у контексті визначення системи професійної освіти як синергетичної при її дослідженні. Обґрунтовано, що високий рівень структурованості системи професійної економічної освіти дозволяє при її аналізі скористатися синергетичним підходом. Доведено, що незамкненість системи професійної освіти передбачає тісний зв’язок із зовнішнім середовищем, яким є культура в її широкому розумінні та соціально-економічні умови. Виявлено три найважливіших аспекти застосування синергетичного підходу у педагогіці. Зроблено висновок, що на засадах синергетичного підходу можливе створення умов для самоорганізації майбутніх економістів у процесі адаптації до реальної професійної діяльності.

    Ключові слова: синергетика, синергетична методологія, принципи синергетики, відкрита система, професійна освіта.

 

 

K. Борицький,

магістр ділового адміністрування,

Генеральний директор ТОВ “Benteler Distribution Poland

 

Соціальна відповідальність підприємств за стандартом ISO 26000 Керівництво з соціальної відповідальності

     Ніколи раніше питання корпоративної соціальної відповідальності (далі – КСВ, Corporate social responsibility) не займали таку високу позицію серед пріоритетів політики підприємства. Фінансова криза та її вплив на світову економіку показали, що стабільність на світовому ринку залежить від відповідальної поведінки бізнесу, реалізації його сталої моделі, активного управління впливом підприємства на суспільне життя. Величезний попит на соціальну політику існує і на глобальному рівні, і в окремій галузі.

     Для зміцнення стабільності та створення багатства потрібен новий глобальний соціальний контракт між бізнесом, урядами та суспільством. Управління бізнесом має не тільки брати до уваги інтереси своїх власників, а й повинно дбати про всі інші категорії осіб, які беруть участь в житті компанії: співробітників, клієнтів, постачальників.

     У Польщі зростає інтерес до управлінських кадрів, інститутів бізнес-середовища, інвесторів і уряду, соціальна відповідальність підприємств поступово стає визначальним фактором корпоративного управління і пріоритетом у створенні всеосяжної стратегії в галузі розвитку. Важливість цього питання була визнана також Міжнародною організацією зі стандартизації ISO, яка 1 листопада 2010 року оприлюднила Керівництво з соціальної відповідальності (ISO 26000). За два роки було опубліковано відповідний польський стандарт. ISO 26000 визначає КСВ як відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, що надається через прозору й етичну поведінку. Також у стандарті викладено сім принципів соціальної відповідальності (відповідальність, прозорість, етична поведінка, повага до інтересів зацікавлених сторін, повага до закону, дотримання міжнародних норм поведінки, повага прав людини).

    У роботі окреслено основні напрями соціальної відповідальності та викладено процедуру реалізації концепції КСВ в організаціях. Вказано на переваги упровадження в діяльність організації соціальної відповідальності та об’єкти її впливу. У розділах Керівництва ISO 26000 розглянуто багатогранне питання про КСВ, детально висвітлено принципи, методи і ключові області, що є основою для практичної реалізації соціальної відповідальності організацій. Крім того, Керівництво ISO 26000 є одним із документів, рекомендованих Комісією європейських компаній для реалізації концепції КСВ.

    Ключові слова: Керівництво ISO 26000, соціальна відповідальність, глобальні корпорації, сертифікація, корпоративне управління.

 

 

А. М. Єріна,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри статистики та демографії,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

E-mail: [email protected]

 

Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування.
Частина 1. Індекси економічної свободи та глобальної конкурентоспроможності

     Викладено ключові положення рейтингових методик, алгоритми згортки об’єктивних (статистичних) і суб’єктивних (оціночних) первинних даних. Розглянуто позиціонування країн в системі міжнародних рейтингів. Ідентифіковано сильні та слабкі сторони національної економіки в контексті глобального розвитку.

      Ключові слова: рейтингова оцінка, конкурентні позиції, індекс економічної свободи, індекс глобальної конкурентоспроможності, позиціонування країн в системі міжнародних рейтингів.

 

 

О. Л. Шерстюк,

 кандидат економічних наук, доцент,

докторант кафедри фінансового аудиту,

Київський національний торговельно-економічний університет,

E-mail: osherstiuk@gmail.com

 

Формалізація упевненості користувачів фінансової інформації  за результатами аудиту

   У статті висвітлюються підходи до формалізації окремих елементів упевненості користувачів фінансової інформації, а також визначено чинники їх поведінки. Ідентифіковано прямий та непрямий способи формалізації елементів упевненості. Запропоновано визначати періоди упевненості користувачів фінансової інформації, що надається за результатами аудиту.

    Ключові слова: упевненість, елементи упевненості, способи формалізації, період необмеженої упевненості, період умовно обмеженої упевненості, період обмеженої упевненості.

 

 

Е. В. Чекотовський,

кандидат економічних наук, доцент,

E-mail: [email protected]

 

Д. П. Журавський – перший український теоретик статистичної науки (до 160-річчя з дня смерті)

     Розглянуто внесок видатного українського ученого-статистика Д. Журавського у розвиток статистичної науки. Обґрунтовано пріоритет Д. Журавського як українського статистика-теоретика, висвітлено його роль і значення в формуванні теоретичних засад статистики як самостійної науки.

   Ключові слова: Д. Журавський, статистика, наука, теорія, методологія, статистичні дані, статистичні джерела, статистичні дослідження, організація статистичних спостережень.