Анотації

 

С. С. Герасименко,

доктор економічних наук, професор,

в. о. завідувача кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected];

В. С. Герасименко,

кандидат економічних наук,

старший викладач,

ВНЗ “Національна академія управління”,

E-mail: vgerasimenko@ukr.net

 

Статистичні методи в управлінні якістю інформації

     Розглянуто проблеми, пов’язані з підвищенням якості інформації, що застосовується в управлінні соціально-економічними процесами. Обґрунтовано доцільність використання статистичних методів для оцінювання якості інформації та управління нею.

     Ключові слова: статистичні дані, інформація, статистична інформація, управлінська інформація, якість, якість інформації.

 

 

В. Г. Саріогло,

доктор економічних наук, завідувач відділу,

Інститут демографії та соціальних досліджень

імені М. В. Птухи НАН України,

E-mail: [email protected]

 

 

“Великі дані” як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи

     Розглянуто питання, пов’язані з потенційною можливістю використання в офіційній (державній) статистиці так званих “великих даних”. Висвітлено їх переваги, серед яких своєчасність, широке охоплення певних частин цільових сукупностей, скорочення витрат на їх отримання. Окреслено проблеми, які необхідно вирішувати при використанні “великих даних”. Наведено аргументи щодо наявності у прикладній та в офіційній статистиці прототипів інструментів, які за належного їх розвитку та адаптації дадуть можливість розв’язати основні з указаних проблем.

     Ключові слова: “великі дані”, джерела інформації, статистичний інструментарій, офіційна статистика, інформаційні технології.

 

 

О. О. Васєчко,

доктор економічних наук, професор,

Університет Пантеон-Сорбонна Париж 1,

E-mail: [email protected];

О. М. Мотузка,

кандидат економічних наук,

в. о. доцента кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

 

Питання оцінювання опосередкованого впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України

    Досліджені теоретичні підходи до аналізу опосередкованого (непрямого) впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країни. Сформульовані ключові завдання держави при розробці інвестиційної політики. Окреслено необхідні умови позитивного впливу іноземних інвестицій.

    Ключові слова: аналіз, оцінювання, прямі іноземні інвестиції, залучення інвестицій, ефект переливання, опосередкований вплив.

 

 

Я. В. Колеснік,

кандидат економічних наук, провідний економіст,

Національний банк України,

E-mail: [email protected]

 

Статистичні підходи до оцінювання ділової репутації банківських установ

    Проаналізовано визначення ділової репутації, розглянуто різні підходи до оцінки ділової репутації та її обліку як нематеріального активу банку. Запропоновано статистичний експрес-метод оцінки ділової репутації на основі матриці параметрів.

    Ключові слова: банк, ділова репутація, ризик втрати ділової репутації, гудвіл, рейтинг.

 

 

А. П. Ревенко,

доктор економічних наук, професор,

E-mail: [email protected]

 

Доходи та витрати домогосподарств України за період 2015 рік – перша половина 2016 року

     Розглядаються принципи організації та практика проведення обстежень умов життя домогосподарств, які здійснюються Державною службою статистики України. Аналізуються зміни доходів та витрат домогосподарств за 2015 р. – першу половину 2016 р. та вплив на них інфляції. Також показано споживання населенням основних харчових продуктів та самооцінка домогосподарствами свого матеріального становища.

   Ключові слова: доходи домогосподарств, витрати домогосподарств, обстеження умов життя домогосподарств, споживання продуктів харчування, самооцінка рівня доходів, матеріальний добробут.

 

 

Л. Г. Ткаченко,

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,

провідний науковий співробітник,

Інститут демографії та соціальних досліджень

імені М. В. Птухи НАН України,

E-mail: [email protected]

 

Удосконалення моніторингу зареєстрованого ринку праці

     Моніторинг зареєстрованого ринку праці потребує вдосконалення в напрямі наближення до стандартів Європейської статистики. Проведений аналіз відповідності адміністративних даних Державної служби зайнятості України методології Євростату та зіставлення фактичних статистичних даних дали змогу обґрунтувати три основні напрями такого наближення: збільшення охоплення явищ / процесів на ринку праці; переоцінка вагомості індикаторів з погляду цілей політики; запровадження класифікацій Євростату щодо політики ринку праці.

    Ключові слова: ринок праці, безробіття, зареєстроване безробіття, політика ринку праці, активні та пасивні програми ринку праці, адміністративні дані, моніторинг.

 

 

О. К. Єлісєєва,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

E-mail: [email protected];

П. В. Хазан,

здобувач,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

 

Економіко-статистичний аналіз сонячної енергетики регіонів України

    Обґрунтовано, що розвиток відновлюваної енергетики є нагальним питанням сьогодення та важливим елементом на шляху до сталого розвитку України. На основі розрахунку параметрів сонячних електростанцій виконано економіко-статистичний аналіз сонячної енергетики для восьми регіонів України, які відповідають різним кліматичним умовам та мають економічні особливості. Оцінено потенційні можливості розвитку сонячної енергетики залежно від площі територій та кількості приватних домогосподарств у сільській місцевості. За даними порівняльного аналізу результатів розрахунків со- нячних електростанцій та статистичної інформації зроблено висновок про суттєвий потенціал розвитку сонячної енергетики як у приватному, так і у промисловому секторах.

    Ключові слова: відновлювана енергетика, статистичне оцінювання, відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, сталий розвиток, електроенергія.

 

 

О. І. Кулинич,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій,

Хмельницький університет управління та права,

E-mail: [email protected]

 

Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України за 2015 р.

   Запропоновано методику визначення рейтингу регіонів за показниками статики, динаміки та інтенсивності соціально-економічного розвитку регіонів України у 2015 р. на основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів. Обґрунтовано можливість його застосування для комплексного об’єктивного рейтингового оцінювання результатів соціально-економічного розвитку України в регіональному розрі- зі за певний період на основі процедури стандартизації значень досліджуваних показників, що характе- ризують окремий напрям діяльності, незалежно від форми їх вираження (абсолютні, відносні та середні величини статики й динаміки, а також відносні величин динаміки та виконання плану). Вказано на важливість отриманих результатів для прийняття обґрунтованих рішень щодо покращення стану справ за оцінками щодо тих об’єктів (регіонів та показників), які посіли останні місця у відповідному загальному рейтингу, а саме, за даними варіаційних рядів – у рейтингу об’єктів оцінки та показників, а за динамічними рядами – у рейтингу об’єктів оцінки та періодів дослідження, з метою встановлення ритмічності досягнутих значень у динаміці.

    Ключові слова: рейтинг регіонів, методика оцінювання, коефіцієнт вагомості відхилень, комплексна оцінка розвитку, соціально-економічний розвиток.

 

 

А. М. Єріна

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри статистики та демографії,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

E-mail: [email protected]

 

Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина ІІ. Індекси інноваційного та людського розвитку

   Викладено методологічні підходи до формування рейтингових систем, алгоритми стандартизації і згортки первинних даних. Розглянуто позиціонування країн у системі міжнародних рейтингів інноваційного і людського розвитку. Ідентифіковано сильні позиції і проблемні зони національного потенціалу в контексті глобальних тенденцій.

    Ключові слова: рейтингова оцінка, конкурентні переваги, конкурентні позиції, індекс інновацій, індекс інформаційно-комунікаційного розвитку, індекс людського розвитку.

 

 

В. О. Шевчук,

доктор економічних наук, професор,

проректор з науково-педагогічної та наукової роботи,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Природничі підвалини управління рівноважним економічним розвитком. Частина І. Перехід до концепції управління на підґрунті фізичної економії

    Досліджено сучасне наукове обґрунтування стратегії управління розвитком економіки на основі унікальної інтелектуальної спадщини С. Подолинського, а також В. Вернадського і М. Руденка, які продовжили та творчо розвинули фізико-економічні ідеї свого видатного попередника. Новаторські здобутки наших співвітчизників на теренах фізичної економії узгоджуються з положеннями новітніх теорій управління та формують фізико-економічне знання, засноване на природничих засадах забезпечення рівноважного розвитку економіки.

   Ключові слова: фізико-економічне знання, економічна рівновага, довготривалий розвиток економіки, управління розвитком економіки, фізична економія.

 

 

Т. Г. Бондарук,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри фінансів,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

 

Особливості державного регулювання розвитку місцевого самоврядування

    Стаття присвячена поглибленню теоретико-методичних засад державного регулювання розвитку місцевого самоврядування з визначенням напрямів посилення його ролі у стимулюванні соціально-економічного розвитку країни. Розкрито зміст державної регуляторної політики на місцевому рівні, розглянуто головні причини, що зумовили проведення адміністративної реформи в Україні. Запропоновано напрями реалізації реформи адміністративно-територіальної системи.

    Ключові слова: державне регулювання, місцеве самоврядування, регуляторна політика, територіальна громада, децентралізація влади, адміністративна реформа.