Анотації

І. А. Жукович,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник,

E-mail: [email protected];

 

Г. І. Терещенко,

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,

старший науковий співробітник,

Інститут демографії та соціальних досліджень

імені М. В. Птухи НАН України,

E-mail: [email protected]

 

 

    Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність Викладені методичні аспекти розповсюдження на генеральну сукупність результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств, яке проводиться в Україні за міжнародною методологією. Розглянуті такі питання: розрахунок базових ваг звітних одиниць; редагування даних, отриманих за результатами обстеження; коригування статистичних ваг для врахування невідповідей та зміни базових характеристик підприємств. Значна увага приділена контролю якості системи статистичних ваг. Висвітлені підходи до оцінювання показників за результатами обстеження.

     Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, вибіркове обстеження, невідповіді, статистичні ваги, розповсюдження результатів, перезважування, генеральна сукупність, інноваційне обстеження Євросоюзу (Community Innovation Survey).

 

 

В. В. Липчук,

доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент НААН України,

завідувач кафедри статистики та аналізу,

E-mail : wlipczuk@ukr.net;

О. М. Крупа,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри статистики та аналізу,

E-mail : [email protected];

Львівський національний аграрний університет

 

Редукція даних у соціально-економічних дослідженнях

 

     Показано, що ускладнення процесу прийняття рішень в умовах невизначеності та труднощі прогнозування динамічного розвитку різноманітних суспільних явищ спричинюють потребу у щоразу більшій кількості первинних даних, які нагромаджуються у великих обсягах. Обґрунтовано необхідність редукції даних як важливого етапу забезпечення достовірності та економічності проведення соціально- економічних досліджень. Розглянуто суть процесу редукції, подано етапи її здійснення та перелічено найбільш типові використовувані методи.

    Ключові слова: соціально-економічні дослідження, редукція даних, суттєві ознаки, способи, етапи, достовірність, методи редукції.

 

 

 

 

Р. О. Кулинич,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій,

Хмельницький університет управління та права,

E-mail: kulynych_roman@ukr.net

 

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінки взаємозв’язку економічних явищ при обґрунтуванні управлінських рішень

 

    Розроблено статистичний спосіб обґрунтування управлінських рішень, у тому числі програм соціально-економічного розвитку, на основі застосування методу статистичних рівнянь залежностей. Розглянуто прикладні аспекти використання методу як статистичного способу кількісного оцінювання взаємозв’язків для обґрунтування управлінських рішень як на мікро-, так і на макроекономічному рівнях. Окреслено основні завдання, які розв’язує метод статистичних рівнянь залежностей, а саме: вирішення прямої та оберненої задач; встановлення ступеня інтенсивності впливу чинників на формування рівня результативної ознаки; побудова графіків множинного зв’язку та встановлення частки впливу (вагомості окремого чинника); вивчення функціональних та кореляційних залежностей; здійснення аналітичних розрахунків на основі великої та малої сукупностей вихідних даних.

    Ключові слова: статистичні методи, кількісне оцінювання взаємозвязків, метод статистичних рівнянь залежностей, нормативні рівні чинників, програма соціально-економічного розвитку

 

 

Г. П. Куліш,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: kulish.anna@mail.ru;

В. В. Чепка,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,

E-mail: FinVK@ukr.net

 

Фінансовий потенціал підприємства та його роль в

 умовах нестабільності економіки

 

     Висвітлено практичні проблеми дослідження сутності фінансового потенціалу та його взаємозвязку з ресурсним і виробничим потенціалом підприємства. Проаналізовано вплив фінансового потенціалу на господарську діяльність та стратегічні цілі підприємства. Доведено, що фінансовий потенціал є ключовим інструментом трансформації ресурсного і виробничого потенціалів у фінансові результати діяльності підприємства.

    Ключові слова: фінансовий потенціал, економічний потенціал, ресурсний потенціал, організаційний потенціал, стратегічні цілі.

 

 

Т. О. Каменська,

доктор економічних наук, доцент,

завідувач Національного центру обліку та аудиту,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

сертифікований аудитор України,

віце-президент Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України,

E-mail: tatnakam@gmail.com

 

Використання статистичних методів для цілей аудиту

 

     Розглянуто питання застосування статистичних методів у практичній діяльності аудиторів при проведенні вибіркового дослідження. Докладно висвітлено особливості метода послідовного аналізу. Наведено рекомендації щодо визначення однорідності та кількості елементів вибірки. Описано ризик вибірки як фактор впливу на рівень надійності та висвітлено їхній взаємозв’язок. Подано формули для розрахунку необхідних показників, які використовуються на кожному етапі дослідження. Окреслено порядок формування послідовної статистичної вибірки в аудиті для процедур перевірки по суті та порядок оцінки параметрів генеральної сукупності за результатами вибіркового дослідження.

     Ключові слова: генеральна сукупність, вибірка, аудитор, ризик, надійність, статистичні методи.

 

 

М. В. Щурик,

доктор економічних наук, професор,

E-mail: [email protected];

О. Р. Надрага,

аспірант,

E-mail: [email protected];

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

 

Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз

 

         Досліджено чинні організаційні засади збирання, вивезення, складування й переробки побутових відходів і сміття. Окреслено ключові проблеми у цій сфері та напрями їх розв’язання. Запропоновано нові підходи до вирішення завдань захоронення та утилізації побутових відходів, які є результатом життєдіяльності соціуму.

      Ключові слова: засміченість, забрудненість, захоронення, утилізація, екологія, ресурси, відповідальність

 

 

Л. Й. Созанський,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник відділу розвитку виробничої сфери регіону і інвестицій, ДУІнститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”,

E-mail: [email protected]

 

Статистична оцінка динаміки основного капіталу промисловості України: міжрегіональні порівняння

 

     Здійснено статистичне оцінювання динаміки основного капіталу промисловості регіонів України за двома показниками: темпом приросту необоротних активів і часткою необоротних активів у активах. Проведено ранжування регіонів України за значеннями інтегрального індексу динаміки основного капіталу.

    Ключові слова: динаміка основного капіталу, промисловість регіонів України, статистична оцінка, темп приросту необоротних активів, частка необоротних активів у активах.

 

 

О. Г. Осауленко,

доктор наук з державного управління, професор,

член-кореспондент НАН України,

Заслужений економіст України,

ректор,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Досвід упровадження національних принципів діяльності в

органах державної статистики України

 

     У статті аналізується роль фундаментальних принципів офіційної статистики в розвитку української статистичної системи та її адаптації до міжнародних стандартів.    

    Прийняття та реалізація фундаментальних принципів, їх подальший розвиток у Кодексі практики європейської статистики (2005 р.) і тлумачення в Національних принципах української офіційної статистичної діяльності (2010 р.) стали чітким орієнтиром для встановлення пріоритетів у державній статистичній діяльності. Слід зазначити, що не всі принципи можуть бути однаково легко реалізовані в чинній статистичній практиці. Навіть сьогодні, через два десятиліття після прийняття фундаментальних принципів офіційної статистики, все ще існує низка дискусійних питань їх практичної імплементації.

    Особлива увага приділяється формулюванню національних принципів української офіційної статистичної діяльності, які засновані на Кодексі практики європейської статистики і включають систему показників PARIS 21. Ці принципи були розроблені й імплементовані з метою створення підґрунтя для подальшого зміцнення інституційного потенціалу національної статистичної служби, реалізації кращих практик європейської статистики, і на цій основі – для підвищення довіри користувачів до офіційної статистики і забезпечення високої якості статистичної інформації.

    Ключові слова: Кодекс практики європейської статистики, статистичні стандарти Євростату, національні принципи української офіційної статистичної діяльності, самооцінка, процесно орієнтований.

 

 

В. П. Бондар,

доктор економічних наук, професор,

ДВНЗ “Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана”

 

Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України

 

     Професійна етика – моральний кодекс, який існує майже у кожної професії. Це сукупність правил поведінки, що забезпечує моральний характер взаємовідносин, пов’язаних із професійною діяльністю, а також галузь науки, яка вивчає специфіку моралі та норм поведінки в різноманітних видах діяльності. Кодекс професійної етики необхідний для забезпечення впевненості в якості послуг, що надаються представником професії. Це також важливо, для користувачів послуг, адже інколи вони і самі не можуть оцінити якість послуг через їх складність та інші фактори. Професійна етика існує в діяльності, що має постійний характер та елементи морально-психологічного плану, які складаються протягом часу. І аудиторська діяльність в цьому сенсі не є винятком.      

    Аудиторська етика практично закріплює і відображає високий ступінь регламентації багатьох сторін моральної діяльності аудиторів. Значна частина етичних положень відображена та закріплена в законах, нормативах та кодексі професійної етики аудитора. Як система спеціальних знань про мораль аудитора етика вивчає сферу його свідомості та поведінки, моральних відносин і закономірностей їх формування. Професійна зрілість аудитора характеризується не тільки знаннями, вміннями і навичками, але й відповідним рівнем моральності особистості, опануванням моральних вимог своєї професії. 

    Дослідження присвячено численним проблемам, що виникають у зв’язку з недотриманням аудиторами принципів професійної етики, зумовлюючи не тільки сумніви щодо достовірності оприлюднених висновків, а й глобальну недовіру користувачів фінансової звітності до аудиторської професії. Це в цілому створює перешкоди для забезпечення прозорості механізмів розкриття та верифікації інформації підприємствами в Україні, що не сприяє формуванню належного інвестиційного клімату.

     За результатами дослідження обґрунтовано систему організаційної підтримки створення середовища дотримання принципів професійної етики в ході виконання завдань аудиту на основі конкретизації заходів виявлення й усунення загроз незалежності аудитора. У зв’язку з цим запропоновано структуру та змістовне наповнення відповідної організаційно-розпорядчої документації, яка є частиною внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг.

      Ключові слова: аудит, аудиторські процедури, професійна етика, етичні принципи, загрози незалежності.

 

 

О. А. Зоріна,

доктор економічних наук,

професор кафедри бухгалтерського обліку,

E-mail: [email protected];

В. В. Рябініна,

аспірантка,

E-mail: [email protected];

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму

 вітчизняних досліджень

 

     Розкрито ключові параметри аналізу як пізнавальної системи, основним джерелом якої є консолідована звітність. Систематизовано напрями наукових досліджень у сфері аналізу консолідованої звітності в розрізі робіт вітчизняних науковців. Визначено основні напрями сучасного аналізу діяльності, який орієнтований на перспективу.

     Ключові слова: фінансовий аналіз, консолідована фінансова звітність, економічний аналіз, показники аналізу, комплексний аналіз діяльності корпорацій.

 

С. В. Селіщев,

кандидат економічних наук,

асистент Національного центру обліку та аудиту,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

 

Методологія оцінки ризиків припинення діяльності, пов’язаних

з неефективністю управління підприємством

 

         Досліджено та систематизовано методологічні підходи до оцінки аудитором ризиків припинення діяльності, повязаних з неефективністю управління компанією. Особливу увагу приділено визначенню проблем оцінки ефективності управління. Побудовано параметричну модель системи управління. Обґрунтовано, що оцінка аудиторського ризику неефективності управління є визначальною складовою оцінки властивого аудиторського ризику, пов’язаного з припиненням діяльності підприємства в осяж- ному майбутньому, та може використовуватись як доказ правильності застосування припущення про безперервність під час підготовки фінансових звітів управлінським персоналом.

      Ключові слова: припущення про безперервність, аудит, аудиторський ризик, система управління, ефективність.

 

 

В. О. Шевчук,

доктор економічних наук, професор,

проректор з науково-педагогічної та наукової роботи,

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Природничі підвалини управління рівноважним економічним розвитком. Частина IІ. Складові частини капіталу та перспективи їх модернізації Проаналізована спроба М. Руденка побудувати новітню модель економічної рівноваги, що з позиції онтології ґрунтується на засадах закону парних і непарних чисел. Розглянуто положення, що усві- домлене управління рівноважним довготривалим розвитком економіки, зокрема дотримання рівноваги у сфері господарювання, належить забезпечувати насамперед у галузях продукування абсолютних благ та виготовлення відносних благ, що перебувають між собою в органічному симбіозі. Наведено алгоритм визначення абсолютного капіталу на засадах фізичної економії. Висвітлено структуру абсолютного капіталу та вказано безальтернативні абсолютні блага, що мають бути до неї включені для забезпечення її повноти. Виконано фізико-економічну інтерпретацію доданків, до яких належать солома, худоба і гній.

Охарактеризовано складові абсолютного і відносного капіталів. Обґрунтовано, що основоположними природничими засадами управління економікою є дотримання закону збереження і перетворення енергії з урахуванням енергетичної відмінності живого й неживого. Цей фундаментальний науковий закон віді грає визначальну роль у забезпеченні економічної рівноваги та довготривалого розвитку сфери господарювання. Показано, що для забезпечення продуктивного використання енергії прогресу потрібно капіталізувати якомога більшу її частину, вживаючи заходи щодо уникнення її втрат, та запобігати утворенню ентропії. Здійснена параметризація граничних значень складових енергії прогресу. Доведено, що відступ від визначених законами природи меж капіталу й ентропії незалежно від причин відхилень означає ско- рочення потенційних можливостей економічного розвитку суспільства. Як висновок зазначено, що на- укове обґрунтування управління рівноважним довготривалим розвитком економіки належить базува- ти на узгодженні фізико-економічних та управлінських підходів. Їх органічна сукупність створюватиме фундаментальні засади стратегії управління новітнім типом розвитку економіки, адекватного викликам ХХІ століття.   

      Ключові слова: абсолютний капітал, відносний капітал, енергія прогресу, закони суспільного розподілу, управління рівноважним розвитком економіки.

 

 

О. В. Акіліна,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

E-mail: akilina_elena@mail.ru

 

Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні

 

      Розглянуто проектні зміни до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення. Підкреслено, що в рамках законодавчого реформування сфери зайнятості потрібно розширити перелік джерел фінансування заходів щодо реалізації державної політики у зазначеній сфері. Також необхідно приділити більше уваги розробці та відповідному дотриманню методології підготовки та реалізації заходів сприяння зайнятості та їх оцінюванню щодо ефективності в коротко- та довгостроковому періодах.

   Ключові слова: державне регулювання, зайнятість населення, соціальне страхування на випадок безробіття, активні програми зайнятості, джерела фінансування.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
13.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше