Анотації

 

Т. В. Кобилинська,

кандидат економічних наук,

докторант кафедри статистики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств

Розглянуто проблеми, пов’язані з екологічними наслідками сільськогосподарської діяльності підприємств в Україні. На основі статистичних індикаторів, які характеризують екологічні наслідки виробництва сільськогосподарської продукції, обчислено інтегральну оцінку, здійснено статистично-екологічне рейтингове оцінювання регіонів та побудовано матрицю екологічної оцінки регіонів. За результатами рейтингового оцінювання визначено місце та роль кожного регіону за екологічними наслідками діяльності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: статистичний аналіз, сільськогосподарські підприємства, статистичний рейтинг, виробництво продукції сільського господарства, екологічні наслідки, рейтингове оцінювання

 

 

О. Л. Попова,

доктор економічних наук, професор,

головний науковий співробітник,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,

E-mail: [email protected]

Статистика та економіка рибного господарства в Україні

Розглянуто рибне господарство України як сферу економічної діяльності з постачання важливих продуктів харчування для населення. На основі аналізу існуючої офіційної статистики добування водних біоресурсів, у тому числі аквакультури, виокремлено проблемні аспекти економічного блоку показників діяльності в галузі – витрат і ціни. Акцентовано увагу на тому, що не надаються дані про кількість суб’єктів господарювання, площу водойм загалом і у розрізі регіонів. З 2016 р. не надається офіційна статистична інформація про виробництво аквакультури, хоча раніше вона подавалась у тематичному статистичному збірнику; адміністративна звітність наразі надається з усіма можливими обтяженнями. Обґрунтовано пропозиції щодо покращення економічної статистики рибного господарства і доведено, що їх урахування як у статистичній діяльності, так і у практиці рибного господарства сприятиме формуванню достовірних даних, забезпеченню належної прозорості функціонування галузі з огляду на необхідність її державної підтримки.

Ключові слова: рибне господарство, добування водних біоресурсів, аквакультура, риба та рибні продукти, середня ціна добування риби, витрати на виробництво продукції рибництва.

 

 

М. В. Пугачова,

доктор економічних наук, cтарший науковий співробітник,

E-mail: [email protected]

Статистичний аналіз розвитку української промисловості: чи є резерви?

Стан інвестування на українських промислових підприємствах та завантаженість їх виробничих потужностей порівнюються з аналогічними показниками європейських країн у цілому та Польщі й Литви зокрема. У статті аналізується необхідність вкладання інвестицій у підприємства, коли їх потужності недозавантажені, причому це мають бути зовнішні інвестиції чи власні кошти підприємств. Для дослідження використовується інформація обстежень ділової активності підприємств.

Ключові слова: інвестиції, промислові підприємства, завантаження виробничих потужностей, попит, обстеження ділової активності підприємств.

 

 

О. Г. Осауленко,

доктор наук з державного управління, професор,

член-кореспондент НАН України,

Заслужений економіст України,

ректор,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

Проблема інформаційної безпеки в офіційній статистиці

Розглянуто проблеми інформаційної безпеки в офіційній статистиці та запропоновано підходи до їх вирішення. Висвітлено питання забезпечення статистичної конфіденційності та захисту закритих даних, окреслено принципи та заходи, що мають бути покладені в основу організації роботи з цими даними. Обґрунтовано необхідність забезпечення якості статистичної інформації на рівні міжнародно визнаних вимог як однієї з ключових передумов національної інформаційної безпеки.

Ключові слова: офіційна статистика, інформаційна безпека, конфіденційність, статистичний секрет, якість інформації.

 

 

О. С. Білоусова,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник,

відділ державних фінансів,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,

Е-mail: Bilousova.os@gmail.com

Альтернативи використання доходів від управління державною власністю

У статті проаналізовано доходи, отримані від управління об’єктами державної власності в Україні, та напрями їх використання. Узагальнено досвід країн ЄС щодо управління державною власністю. Запропоновано альтернативи розподілу доходів від державної власності залежно від рівня боргових зобов’язань держави та потреб фінансування розвитку інноваційної економіки. Розроблено пропозиції щодо удосконалення статистики доходів та видатків Державного бюджету України.

Ключові слова: державна власність, доходи і видатки державного бюджету, державний борг, бюджетні інвестиції, бюджетна статистика.

 

 

А. Ю. Дейна,

аспірант,

кафедра бізнес-статистики та економічної кібернетики,

Донецький національний університет імені Василя Стуса,

E-mail: [email protected]

Статистична оцінка енергоефективності виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні

Розроблено комплексну оцінку ефективності виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів. Складено блок-схему розробки управлінських рішень на основі інтегральних оцінок енергоефективності. Визначено проблеми енергоефективності та енергозбереження на сучасному етапі. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо покращення ситуації на ринку енергетичних послуг України.

Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, інтегральна оцінка енергоефективності, виробники енергетичних послуг, споживачі енергетичних послуг, показники енергоефективності.

 

 

В. В. Попова,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри економіки та підприємництва,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: sam33pvu@gmail.com

Статистичне обґрунтування порівняльної бази при виборі стратегії емуляції для України

Тривала криза, в якій перебуває Україна, призвела до комплексу соціально-економічних проблем та перетворила її у найбіднішу країну Європи. Як шлях подолання розриву у рівнях життя між багатими країнами та Україною розглядається обрання стратегії емуляції, сутність якої полягає у копіюванні тих методів економічної діяльності країн, що для України є найбільш прийнятними, їх інститутів, механізмів та інструментів впливу, законів та принципів господарської діяльності, але з відповідною адаптацією до національних умов. Порівняльна база повинна бути статистично обґрунтованою, а порівняння – здійснюватися за комплексом якісно-кількісних показників.

Ключові слова: соціально-економічні проблеми, тип економічного розвитку, національна макросистема, стратегія емуляції, порівняльна база, інституційно-господарські відмінності.

 

 

З. О. Пальян,

кандидат економічних наук, доцент,

кафедра статистики та демографії,

E-mail: zipalyan@ukr.net;

І. Г. Бондаренко,

магістрант,

E-mail: iralove[email protected]gmail.com;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Статистичне оцінювання сучасних тенденцій і перспектив чисельності та складу населення України

Розглянуто динаміку чисельності населення України, трансформацію його статево-вікової структури за часів незалежності з урахуванням інтенсивних і структурних чинників природного руху та міграції. Подано результати короткострокового прогнозу чисельності та складу населення з огляду на сучасні тенденції компонентів відтворення та наявні адміністративно-територіальні зміни.

Ключові слова: статево-вікова структура, міграція, природний рух, індексні моделі, прогноз населення.

 

 

О. І. Кулинич,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій,

Хмельницький університет управління та права,

E-mail: kulynych_roman@ukr.net

Побудова функціональних моделей економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей

На основі методу статистичних рівнянь залежностей побудовано функціональні теоретичні моделі соціально-економічного розвитку регіонів з метою обґрунтування завдань, планів та нормативів. Запропоновано перелік чинників, що впливають на формування валового регіонального продукту, та визначено частку впливу кожного з них.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, статистичне моделювання, метод статистичних рівнянь залежностей, статистична функціональна модель, статистична обернена задача.

 

 

І. Г. Столєтова,

старший викладач,

кафедра статистики,

ДВНЗ “Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана”,

E-mail: stoletova.iryna@gmail.com

Удосконалення моніторингу реалізації державної стратегії регіонального розвитку в Україні

Розглянуто особливості реалізації Державної стратегії регіонального розвитку в Україні, а також її моніторингу. Сформульовано методологічні та організаційно-економічні пропозиції щодо вдосконалення розробки стратегії регіонального розвитку в умовах децентралізації, зокрема актуалізації територіально-адміністративного устрою країни. Особливу увагу приділено удосконаленню системи оцінювання результативності досягнення цілей і виконання завдань стратегії регіонального розвитку, що дозволить підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень у цій сфері, а також поліпшити контроль за її виконанням.

Ключові слова: індикатори, моніторинг, розвиток, регіон, регіональна політика, стратегія

 

 

М. В. Щурик,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,

 e-mail: mvs[email protected]ukr.net;

О. М. Винничук,

аспірантка;

e-mail:ovyn@meta.ua;

Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

Інвестиційно-інноваційні засади активізації регенеративних властивостей фауни та флори в Карпатському макрорегіоні

Досліджено вплив техногенного й антропогенного навантаження на відтворення рослинного та тваринного світу в Карпатському макрорегіоні. Обґрунтовано потребу радикальної зміни ставлення соціуму до збереження й охорони природно-ресурсного потенціалу. Запропоновано запровадити в Україні європейський формат вирішення завдань використання, збереження й охорони рослинного та тваринного світу. Акцентовано на постійному ігноруванні запитів науки в Україні, особливо коли це стосується інвестування у задоволення потреб природно-ресурсної сфери. Запропоновано імплементацію інвестиційно-інноваційної моделі у процеси, пов’язані з покращенням регенеративних властивостей фауни та флори.

Ключові слова: фауна, флора, регенеративні властивості, природно-ресурсний потенціал, охорона, популяція.

 

 

С. М. Ягубов,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри “Статистика і економетрика”,

Азербайджанський державний економічний університет

Шляхи подолання економічної кризи і роль статистики у прийнятті рішень: досвід Азербайджану

Зазначені проблеми, що постали перед економікою Азербайджану у зв’язку зі зниженням ціни на нафту й уповільненням економічного зростання в країнах, що є його основними зовнішньоторговельними партнерами. Висвітлено чотири стратегічні цілі дорожньої карти національної економіки. Вказано на важливість статистичної звітності для аналізу реалізації прийнятих у країні державних програм і концепцій розвитку. Перераховано інструменти для збирання статистичних даних. Обґрунтовано необхідність заходів щодо забезпечення міжнародної порівнянності статистичних даних, інтеграції адміні- стративних даних, розробки системи статистичної інформації на основі офіційної методології.

Ключові слова: макроекономічна стабільність, стратегічна дорожня карта, стратегічна мета, статистичні дані, статистичні опитування, статистична інфраструктура, інформаційна система.

 

 

Р. М. Моторин,

доктор економічних наук,

професор, кафедра статистики та економетрії,

Київський національний торговельно-економічний університет,

Е-mail: motoryn@i.ua;

Т. М. Моторина,

кандидат економічних наук, доцент,

Е-mail: t.motoryna@i.ua;

К. Р. Приходько,

кандидат економічних наук, асистент,

Е-mail: kateryna.prykhodko@gmail.com;

кафедра статистики і демографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченко

Нові тренди в міжнародній статистиці

У статті розглянуто напрями розвитку сучасної міжнародної статистики. Детально охарактеризовано одну з головних подій 2017 року у міжнародній статистиці – 61-й Світовий статистичний конгрес Міжнародного статистичного інституту (ISI) та його сателітні конференції. Охарактеризовано основні проблеми міжнародної статистики, визначено стратегічні пріоритети й окреслено нові підходи до вирішення методологічних проблем економічної, соціальної та екологічної статистики, а також офіційної статистики. Особливу увагу приділено питанням статистичної освіти. При цьому акцент зроблено на інноваціях у міжнародній статистиці.

Ключові слова: міжнародна статистика, статистичний конгрес, напрями розвитку, методологічні проблеми, великі дані.

 

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше