Анотації

 

Я. В. Колеснік,

кандидат економічних наук, головний економіст,

Департамент статистики та звітності,

Національний банк України,

E-mail: [email protected]

Теоретико-методологічний аспект статистичної оцінки конкурентоспроможності банків на фінансовому ринку

Розглянуто актуальну проблему обґрунтування теоретико-методологічних аспектів статистичної оцінки конкурентоспроможності банків на фінансовому ринку. Доведено, що наростаюча конкуренція на цьому ринку змушує банкірів при виборі методів конкурентної боротьби пов’язувати успіх своєї діяльності з розвитком бізнесу своїх конкурентів, інвесторів, корпоративних і приватних клієнтів. Оцінку конкурентоздатності банківського продукту проведено шляхом зіставлення економічних параметрів аналізованої послуги з параметрами бази порівняння за групами. Як один із варіантів оцінки конкурентоспроможності комерційного банку запропоновано використовувати методику, що базується на теорії ефективної конкуренції.

Ключові слова: статистична оцінка, конкурентоспроможність банку, показники конкурентоспроможності банку, економічні параметри, теорія ефективної конкуренції.

 

 

О. С. Корепанов,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

Е-mail: o.s.korepanov@karazin.ua

Теоретико-методологічні засади побудови індикаторів розвитку “розумних” сталих міст в Україні: тема “Економіка”

Метою статті є формування теоретико-методологічних засад побудови системи індикаторів для створення науково обґрунтованої інформаційної бази розроблення національної стратегії розвитку “розумних” сталих міст в Україні. Розглянуто систему міжнародних стандартизованих індикаторів для “розумних” сталих міст за ISO 37120:2014 “Сталий розвиток громад: Індикатори міських послуг та якості життя”, що дозволяє проводити порівняння між містами, розробляти новітні візуалізації та здійснювати індивідуальний аналіз тенденцій розвитку. Особлива увага приділена темі “Економіка”.

Ключові слова: Всесвітня рада з міських даних, міжнародні стандарти, портал відкритих міських даних, стандартизовані індикатори, “розумне” стале місто.

 

 

С. О. Іщук,

доктор економічних. наук, професор,

завідувач відділу розвитку виробничої сфери регіону і інвестицій,

E-mail: iso.ird@ukr.net;

Л. Й. Созанський,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник відділу розвитку виробничої сфери регіону і інвестицій,
ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”;

E-mail: lubomir437@gmail.com

Порівняльний статистичний аналіз структурних переваг промисловості України та держав-членів Європейського Союзу

З використанням запропонованого авторами підходу проведено порівняльний статистичний аналіз ключових структурних показників за видами промислової діяльності за період 2012–2015 рр. для визначення структурних переваг промисловості України та Європейського Союзу. Визначено місце України серед 28 держав-членів Євросоюзу на підставі розрахунку значень сукупності відносних і абсолютних показників функціонування промислового сектору економіки. Результати проведеного аналізу дають підстави для твердження про необхідність подальшої реструктуризації промислового сектору економіки України.

Ключові слова: промисловість, випуск, валова додана вартість, ефективність, вид промислової діяльності, експорт, структура.

 

 

М. В. Дубина,

аспірант,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: mdubina@ukr.net

Економіко-статистична оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України

Поглиблено теоретико-методичні засади оцінки процесу формування та використання ресурсів місцевих бюджетів. Дана економіко-статистична оцінка сучасного стану фінансової стійкості місцевих бюджетів України. Обґрунтовано, що ефективність фінансової системи України може бути досягнута за умови забезпечення фінансової спроможності та фінансової стійкості окремої території. Проведено комплексний аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів України.

Ключові слова: фінансова стійкість місцевих бюджетів, оцінка фінансової стійкості, бюджетна стійкість, доходи місцевих бюджетів, місцеве самоврядування.

 

 

О. В. Журавльов,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,

E-mail: azhurauliou@gmail.com;

О. А. Сімачов,

здобувач кафедри статистики,

E-mail: alexeysim@gmail.com;

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Інтернетизація та глобальна інституціоналізація економічних систем

Розглянуто актуальні проблеми формування глобальної інституціоналізації. Показано, що безперервна трансформація в сучасному глобальному світі пов’язана з глобальним процесами і тими викликами, які стоять перед людством у ХХІ ст. Обґрунтовано, що Індустрія 4.0 (четверта промислова революція) поступово входить в економічний світ, що свідчить про конвергенцію в напрямі розумного навколишнього середовища, де всі об’єкти будуть постійно пов’язані мережею. Запропоновано розширення концепції глобалізації до інтернетизації. Доведено, що технологічні перетворення без відповідного інституційного забезпечення не можуть привести до ефективних трансформацій, а навпаки, спричинюють поглиблення нерівності.

Ключові слова: інституціоналізація, трансформація, технологічні зміни, Індустрія 4.0, магістральний розвиток.

 

 

В. В. Козлов,

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри інформаційних технологій,

E-mail: Kozlov[email protected]ukr.net;

Т. В. Томашевська,

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри інформаційних технологій,

E-mail: tomas_tat@ukr.net;

А. Ю. Пашковська,

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри інформаційних технологій,

E-mail: ag.pashkovskaya@gmail.com;

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Дисципліна “Інформаційний менеджмент” у системі економічної освіти

Розглянуто передумови виникнення дисципліни “Інформаційний менеджмент”, окреслене коло проблем, що охоплюється цією дисципліною. Проаналізовано зв’язок між упровадженням інформаційних систем у систему управління організаціями та розвитком інформаційного менеджменту. Виокремлено напрями, що визначають завдання сучасного інформаційного менеджменту. Доведено необхідність викладення цієї дисципліни для ІТ-фахівців.

Ключові слова: інформаційний менеджмент, інформаційні технології, інформаційні системи, економічна ефективність, метод статичної оцінки.

 

 

М. В. Лєснікова,

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,

начальник відділу статистики і аналітики професійно-технічної освіти,

Інститут освітньої аналітики МОН України,

E-mail: conversat@bigmir.net

Статистичні дослідження проблем розвитку професійно-технічної освіти в Україні

У статті досліджено існуючі проблеми розвитку професійно-технічної освіти в Україні. За інформаційну базу дослідження використано статистичні дані Державної служби зайнятості та Міністерства освіти і науки України. Окреслено напрями формування нової моделі статистичної звітності у сфері ПТО та розроблено модель інноваційного механізму регулювання підготовки кадрів.

Ключові слова: система професійно-технічної освіти, статистика професійно-технічної освіти, ринок праці, професійна структура, метод коефіцієнтів, інтегральний коефіцієнт збалансованості попиту та пропозиції кадрів, вакансії, безробітні.

 

 

Л. П. Перхун,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри економічної кібернетики,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: lperkhun@gmail.com

Вивчення робочої сили у професійно-кваліфікаційному розрізі: досвід США

Розглянуто американський досвід вивчення робочої сили у професійному розрізі. Наведено порівняння змісту нормативних документів щодо класифікації професій США та України. Для обох країн проаналізовано інформаційне наповнення онлайн-сервісів, що оприлюднюють результати дослідження ринку праці.

Ключові слова: робоча сила, професія, кваліфікація, типові завдання діяльності, професійні завдання.

 

 

Н. О. Рингач,

доктор наук з державного управління,

старший науковий співробітник,

головний науковий співробітник,

E-mail: [email protected]; [email protected];

М. Ю. Огай,

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник,

E-mail: ogay@ukr.net;

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

В. В. Гаврилова,

Комунальний заклад “Обласний центр здоров’я”,

E-mail: tina[email protected]ukr.net

Статистична оцінка вподобань, критеріїв вибору та ступеня довіри населення до джерел інформації щодо здорового способу життя, профілактики і лікування серцево-судинних захворювань

Проаналізовано вибір шляхів пошуку населенням працездатного віку джерел інформації щодо здорового способу життя, профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Мета дослідження – виявити й охарактеризувати вподобання мешканців Дніпропетровської області щодо вибору каналів отримання інформації медичного характеру, ступінь довіри до них, а також потреби у додаткових джере- лах за результатами двоетапного соціологічного дослідження. Опитування здійснено за спеціально розробленими методологією якісного і кількісного етапів дослідження та інструментарієм збирання даних.

Показано, що найбільш популярним джерелом знань з профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, здорового способу життя є медичні працівники, при цьому критерієм вибору виступає довіра до них. Майже половина опитаних (46,0%) повідомили, що отримують потрібну інформацію від них, головним чином від сімейного або дільничного лікаря (32,8%); вдвічі рідше – від лікарів-кардіологів (16,0%); іноді від лікарів іншої спеціалізації та інших медичних працівників (10,5%). Доведено доцільність розробки спеціального Інтернет-ресурсу, присвяченого питанням збереження і зміцнення здоров’я населення, зменшення дії факторів ризику, профілактики, діагностики і лікування серцево-судинних та інших захворювань.

Ключові слова: джерела інформації, серцево-судинні захворювання, підвищений артеріальний тиск, соціологічне дослідження, інтервювання.

 

 

О. Б. Гамкало,

кандидат економічних наук,

асистент кафедри обліку і аудиту,

Львівський національний університет імені Івана Франка

Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності вітчизняних підприємств

Досліджено особливості формування нефінансової звітності як одного з інструментів вимірювання соціальної діяльності підприємств. Обґрунтовано, що найбільш популярним механізмом регулювання нефінансової звітності є стандарти GRI (Global Reporting Initiative), які визначають сукупність показників, що характеризують соціальну, екологічну й економічну складові господарської діяльності підприємств. Розроблено механізм формування нефінансового звіту на етапах розвитку підприємства. Ви- користання запропонованого механізму формування підприємством нефінансової звітності дозволить встановити ефективний звязок між підприємством і зацікавленими сторонами й відповідно визначати стратегічні напрями діяльності підприємства в контексті забезпечення його розвитку.

Ключові слова: нефінансова звітність, стандарти звітності, соціальна діяльність, соціальна відповідальність, етапи розвитку підприємства.

 

 

О. І. Пилипенко,

доктор економічних наук, доцент,

декан обліково-статистичного факультету,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

Е-mail: olexiy[email protected]meta.ua

Аудит системи управління людськими ресурсами як запорука реалізації концепції економічної безпеки підприємства

Досліджено фактори, які підлягають аналізу в ході проведення аудиту управління людськими ресурсами на підприємстві, що дозволило сформувати перелік основних завдань раціональної організації зазначеного аудиту в контексті реалізації концепції економічної безпеки і досягнення ефективності системи управління підприємством. Доведено, що нерозуміння, ігнорування керівництвом підприємства значущості цих факторів негативно впливає на загальне мотиваційне поле, позначається на досягненні загального соціально-економічного ефекту від інтегрованого управління економічною безпекою.

Ключові слова: людські ресурси, кадрова політика, аудит людських ресурсів, фактори впливу, концепція економічної безпеки.

 

 

Е. В. Галицька,

кандидат економічних наук, професор,

професор кафедри фінансів,

E-mail: [email protected];

О. К. Прімєрова,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів,

E-mail: [email protected];

С. В. Сєміколенова,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів;

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

E-mail: svitlana.semikolenova@ukma.edu.ua

Життєвий шлях та наукова діяльність Вільяма Петті

Статтю присвячено науковій та практичній діяльності видатного представника школи політичної арифметики Вільяма Петті. Розглянуто життєвий шлях науковця, його історичну роль у формуванні наукової статистики. Висвітлено основні праці вченого, визначено його внесок у розвиток методологічних засад статистичної науки.

Ключові слова: В. Петті, статистика, статистичний метод, статистичне спостереження, статистичні закономірності, метод групувань, середні величини, національне багатство, національний дохід.

 

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше