Анотації

 

О. С. Корепанов,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

Е-mail: [email protected]

Методологія індексного аналізу рівня розвитку інформаційного суспільства

Метою статті є дослідження змін методичних підходів до розрахунку індексів розвитку інформацій- но-комунікаційних технологій (ІКТ), розроблених Міжнародним союзом електрозв’язку. Розглянуто три основні етапи в еволюції інформаційного суспільства, що відповідають структурі Індексу розвитку ІКТ. Викладено міжнародну методику розрахунку індексу розвитку ІКТ (IDI) на основі трьох субін- дексів: доступу до ІКТ, використання ІКТ і практичних навичок у сфері ІКТ. Проаналізовано значення індексів розвитку ІКТ та зазначених субіндексів за країнами світу, що увійшли до десятки лідерів за відповідним рейтингом. Здійснено порівняння значень IDI України та однієї з країн-лідерів за рівнем IDI – 2016 – Ісландії. Проаналізовано зміни до методології розрахунку IDI 2018 року за результатами позачергової наради спеціалізованих міжнародних експертних груп.

Ключові слова: статистичне оцінювання, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), індекс розвитку ІКТ (IDI), методика розрахунку індексу IDI, територіальний розвиток ІКТ.

 

 

Ф. В. Моцний,

доктор фізико-математичних наук, професор,

професор кафедри економічної кібернетики і математичних методів,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]; [email protected]

Статистичні розподіли хі-квадрат, Стьюдента, ФішераСнедекора та їх застосування У роботі з єдиної позиції проаналізовані статистичні розподіли випадкових величин хі-квадрат, Стьюдента і ФішераСнедекора. Зясовані особливості застосування цих розподілів для перевірки від- повідності емпіричних розподілів вибірки теоретично передбачуваним генеральної сукупності. Розгля- нуті числові характеристики і наведені формули для їх розрахунків. Узагальнені результати теоретич- них і прикладних досліджень.

Ключові слова: вибірка, генеральна сукупність, випадкова величина, розподіл хі-квадрат, розподіл Стьюдента, розподіл Фішера – Снедекора, числові характеристики.

 

 

Н. В. Нечипорук,

аспірантка, Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: [email protected]

Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів: напрями удосконалення статистичної звітності Стаття присвячена аналізу чинної статистичної звітності з земельних ресурсів в Україні. Проведе- но порівняльну оцінку форм статистичної та адміністративної звітності з кількісного обліку земель. За результатами аналізу встановлені спільні й відмінні ознаки статистичної та адміністративної звітності з обліку земельних ресурсів. Зазначено, що відсутність достовірної інформації щодо кількісного обліку земель гальмує економічне зростання країни. Запропоновані рекомендації з удосконалення статистич- ної звітності з земельних ресурсів шляхом запровадження статистичного звіту 1-зем (річна) “Звіт про стан та ефективність використання земельних ресурсів”.

Ключові слова: бухгалтерський облік, земельні ресурси, землекористування, адміністративна звітність, статистична звітність, статистика.

 

 

Т. Г. Бондарук,

доктор економічних наук,

професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,

E-mail: bondaruk[email protected]ukr.net;

О. С. Бондарук,

кандидат економічних наук,

науковий співробітник Науково-дослідного центру,

E-mail: bondaruk[email protected]ukr.net;

Н. Ю. Мельничук,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,

E-mail: natasha_shevchuk[email protected]ukr.net

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування Поглиблено теоретико-методичні засади оцінювання державного боргу, досліджено погляди різних економічних шкіл щодо державного боргу як явища, що є тягарем для економіки. Представлена еко- номіко-статистична оцінка динаміки видатків бюджету на обслуговування та погашення державного боргу України. Обґрунтовано, що ризик зростання обсягу платежів з обслуговування та погашення дер- жавного боргу є суттєвим чинником, що тривалий час породжує проблеми у сфері державних фінансів і впливає на бюджетну безпеку України.

Ключові слова: державний борг, погашення державного боргу, обслуговування державного боргу, державний бюджет, видатки бюджету.

 

 

І. В. Заїчко,

викладач кафедри економіки,

Київський національний університет культури і мистецтв,

E-mail: zkiv[email protected]gmail.com

Оцінка зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин

Досліджено теоретико-методичні засади зарубіжного досвіду реалізації бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин з огляду на традиційні для бюджетної практики України методи бюджетного регулювання. Обґрунтовано, що вибір способу розмежування доходів залежить від структурного під- ґрунтя бюджетної системи, яке, своєю чергою, зумовлюється державним устроєм країни (унітарний чи федеральний). Зазначено, що бюджетне регулювання не виключає можливості застосування бюджет- них трансфертів.

Ключові слова: бюджетна політика, міжбюджетні відносини, бюджетні повноваження, бюджетна система, розмежування доходів.

 

 

В. М. Семяновський,

кандидат фізико-математичних наук, доцент,

доцент кафедри економічної кібернетики та математичних методів,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: vadimc@i.ua

Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами

Принципи партисипативного управління широко використовуються у сучасному менеджменті. У місцевому самоврядуванні вони все частіше застосовуються як доречна модель організації управління територіальними громадами в системі місцевого самоврядування. Використання ідей партисипативного управління дає ключ до побудови ефективної системи управління й мотивування суб’єктів діяльності складної організації. Обґрунтовано необхідність реформи децентралізації в Україні на засадах партиси- пативного управління з метою підвищення ефективності та конкурентоздатності країни загалом і кож- ної окремої громади. Висвітлено форми партисипативного управління, його переваги та недоліки.

Ключові слова: партисипативне управління, модель, децентралізація, територіальна громада, місцеве самоврядування.

 

 

В. В. Козлов,

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри інформаційних технологій,

E-mail: [email protected];

Т. В. Томашевська,

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри інформаційних технологій,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

E-mail: tomas_tat@ukr.net;

М. І. Кузнєцов,

кандидат технічних наук,старший науковий співробітник,

доцент кафедри інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем,

Університет Державної фіскальної служби України,

E-mail: orelskiy@ukr.net

Використання міждисциплінарних зв’язків при підготовці майбутніх фахівців зі статистики

У статті обґрунтовується важливість встановлення та використання міждисциплінарних зв’язків у ході підготовки майбутніх фахівців у галузі статистики. Формування таких звязків розглядається як складова реалізації концепції міждисциплінарної інтеграції, в основі якої лежить обєднання знань із різних дисциплін у цілісну систему. Також наголошується на необхідності розроблення інноваційних підходів до викладання при підготовці майбутніх фахівців, що забезпечуватиме високий рівень про- фесійної компетентності, готовність до пошуку й освоєння знань із різних галузей науки, культури та освіти.

Ключові слова: міждисциплінарна інтеграція, міждисциплінарні звязки, компетенція, компетентнісний підхід, міжпредметні звязки, міжпредметна інтеграція.

 

 

О. М. Мотузка

кандидат економічних наук,

доцент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю,

E-mail: [email protected];

В. В. Пархоменко,

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки та бізнесу,

E-mail: [email protected];

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Cоціально-економічний розвиток транскордонних територій: статистичний моніторинг

Методологія дослідження розвитку транскордонних територій є ще мало розвинутою в українській науці, тому пропоноване дослідження передбачає розкриття її сутності, обґрунтування необхідності ста- тистичного моніторингу розвитку транскордонних територій та виявлення прикладних проблем його реалізації на інституційному та регіональному рівнях.

В умовах глобальної ринкової конкуренції ефективний соціально-економічний розвиток транскор- донних територій неможливий без формування сприятливого фінансового, інституційного та інфраструк- турного середовища. Соціально-економічний розвиток транскордонних територій визначається низкою показників, які відображають можливості територій, розташованих по обидва боки кордону, виробляти певну кількість товарів і послуг, використовуючи при цьому наявні людські та матеріальні ресурси.

З поглибленням транскордонного співробітництва важливого значення набуває таке поняття, як транскордонна статистика. Транскордонна статистика – це узагальнююча інформація про соціально- економічний розвиток транскордонних територій, яка повинна слугувати органам державного управ- ління, а також місцевим органам влади та приватним структурам прикордонних регіонів для здійснення транскордонного співробітництва, розвитку партнерських ділових зв’язків, а також для потреб громад- ськості прикордонних територій.

Джерелом даних транскордонної статистики є регіональна статистика прикордонних територій. Аналіз показав, що методологічні напрацювання, які наразі використовуються в українській статистич- ній системі для тестування прикордонних районів, у статистиці туризму, зокрема подорожей за кордо- ном, є недостатніми в контексті інформаційних потреб політики регіонального розвитку, а також у сфері зовнішньої торгівлі, внутрішньої і зовнішньої міграції тощо.

У статистиці транскордонних регіонів потребують вирішення такі питання: 1) покращення порів- нянності статистичних показників шляхом гармонізації методології статистичних спостережень, термі- нів, дефініцій та класифікацій; 2) розширення й удосконалення публікаційної діяльності; 3) розвиток аналітичної роботи; 4) упровадження та розвиток транскордонних спостережень; 5) створення транс- кордонної бази даних в on-line доступі.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, мобільність, моніторинг, транскордонне співробітництво, транскордонні території, сусідні країни.

 

 

В. П. Бондар,

доктор економічних наук, професор, керуючий партнер,

міжнародна аудиторська компанія HLB UKRAINE,

E-mail: [email protected]

Робочі документи аудитора та контроль якості аудиту фінансової  звітності, що складена на вимогу іноземного інвестора

Розглянуто особливості застосування робочих документів аудитора під час аудиту фінансової звітності, що складена на вимогу зовнішнього користувача – іноземного інвестора. На практичному прикладі висвітлено, як забезпечується контроль якості виконаного аудиторського завдання шляхом застосування в аудиторській практиці чек-листів (робочих документів). Наведено приклад чек-листа та листа управлінському персоналу компанії щодо результатів аудиту. Доведено, що стандартизована робоча документація дозволяє підвищити якість аудиту та рівень довіри до нього з боку іноземного інвестора.

Ключові слова: аудит, фінансова звітність, іноземний інвестор, якість аудиту, стандартизація аудиту, робочі документи аудитора.

 

 

Н. М. Проскуріна,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри обліку і аудиту,

Запорізький національний університет,

E-mail: [email protected]

Аудит операцій з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Визначено, що операції зовнішньоекономічної діяльності є ризикованими та потребують особливої уваги з боку зовнішнього аудитора. При укладанні угод на переробку давальницької сировини необхід- но враховувати вимоги законодавчих і нормативних актів, що діють в Україні. Доведено, що Митний кодекс України регулює порядок роботи з давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної ді- яльності та визначає митні режими для таких операцій, що впливає на оподаткування останніх. Своєю чергою, оподаткування регулюється Податковим кодексом України і має особливості в частині нара- хування та сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Наведено приклад дослідження аудитором операцій з давальницькою сировиною в сфері ЗЕД, відображення результатів аудиторських процедур та отриманих доказів у робочих документах. Запропоновано тест обліку операцій з перероб- ки давальницької сировини за межами митної території України. Обґрунтовано, що робочі документи дають змогу забезпечити регламентацію аудиторських процедур, їх якість та уніфікацію дій аудитора.

Ключові слова: аудит, операції з давальницькою сировиною, зовнішньоекономічна діяльність, митна територія, робочі документи, тест обліку операцій, якість аудиту.

 

 

К. І. Редченко,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування,

Львівський торговельно-економічний університет,

E-mail: redchenko@ukr.net

Аудиторські послуги на ринку ICO: можливості та перспективи

Стрімке зростання популярності залучення фінансування в інноваційні проекти і стартапи шляхом первинного розміщення токенів (Initial Coin Offering, ICO) породжує попит на послуги аудиторських фірм щодо незалежної оцінки блокчейн-проектів та консультування компаній-емітентів з питань виходу на ринок ICO. У роботі проаналізовано існуючу практику надання аудиторських послуг на ринку первинного розміщення токенів і обґрунтовано сучасний ризик-орієнтований підхід до оцінки ICO- проектів.

Виявлено основні напрями розвитку аудиторської діяльності з використанням блокчейн-технології. Обґрунтовано актуалізацію потреби в послугах незалежних аудиторів через значне зростання останнім часом кількості відмов компаній-емітентів виконувати свої зобов’язання, а також випадків шахрайства. Доведено, що вхід аудиторських фірм у ризиковий, але привабливий сегмент токенізованої економіки є лише питанням часу. Показано, що найбільш перспективними напрямами діяльності, пов’язаними з блокчейн-технологіями та ICO, є аудит смарт-контрактів, консультування з питань випуску токенів та їх розміщення, робота з деривативами криптовалют й іншими фінансовими інструментами, притаманними віртуальній економіці.

Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, криптовалюта, розміщення токенів, фінансові інструменти, блокчейн-технології, інвестування, цінні папери.

 

 

О. Ю. Редько,

доктор економічних наук, професор,

перший проректор з науково-методичної роботи,

Національна академія статистики, обліку та аудиту;

член Аудиторської палати України (1998–2011, 2017–2018 рр.),

E-mail: ОJRedko@nasoa.edu.ua

Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні

Сьогодні, після прийняття нового закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, в очікуванні реорганізації Аудиторської палати України та всієї системи регулювання ауди- ту в країні, актуалізувалися (особливо в соціальних мережах) розмови про стан ринку аудиту. Саме цьо- му і присвячена ця стаття, в який розглядаються такі наріжні проблеми діяльності аудиторських фірм та аудиторів, як входження на ринок професійних послуг, якість таких послуг, ціноутворення на послуги з аудиту. На думку автора, вирішення цих питань буде актуальним і після імплементації нового закону.

Ключові слова: аудит, ринок, конкуренція, якість аудиту, вартість аудиторських послуг, суб’єкти аудиторської діяльності.

 

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
26.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше